ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾ မဝယ္ယူဳကဖုိႚ အေမရိကန္ သမတကေတာ္ တုိက္တၾန္း

2007-11-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

laura_bush_200px.jpg
ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္႟ၾက္မည့္ အမဵိႂးသမီး အထက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္မဵား အဖၾဲႚ ဖၾဲႚစည္းသည့္ အခမ္းအနားသိုႛ ေမလ ၂၃ရက္ေနႛက တက္ေရာက္ေနသည့္ အေမရိကန္ သမတကေတာ္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္ (အလယ္)၊ ဒီမိုကရက္တစ္ အထက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္ ဒိုင္ယန္ ဖိုင္းစတိုင္း (ဝဲ)ႎႀင့္ ရီပတ္ဘလီကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္ ေကး ေဘလီ ဟတ္ခဵင္ဆန္ (ယာ)။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾကုိ ဝယ္ယူတာဟာ စစ္အစုိးရရဲႚ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကုိ ပံ့ပုိးကူညီ အားေပးရာ ေရာက္တဲ့အတၾက္၊ ၀ယ္ယူဴခင္း မဴပႂဳကဖုိႛ အေမရိကန္ သမတကေတာ္ မစၤက္ ေလာ္ရာဘုရႀ္က တုိက္တၾန္းလုိက္ပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္ သမတကေတာ္ မစၤက္ေလာ္ရာဘုရႀ္က အခုရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ စစ္အစုိးရ ကဵင္းပေနတဲ့ ေကဵာက္မဵက္နဲႛ ေကဵာက္စိမ္းေလလံတင္ေရာင္းခဵပၾဲမႀာ ႎုိင္ငံတကာ ကုမၯဏီေတၾအေနနဲႛ ဝယ္ယူဴခင္းမဴပႂပဲ သပိတ္ေမႀာက္ဳကဖုိႚ ေသာဳကာေနႚက ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္႓ပီး တုိက္တၾန္းလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေရာင္းခဵမႁကေန ဝင္ေငၾတတိယ အမဵားဆံုး ရရႀိေနေဳကာင္း၊ ဒီလုိဝင္ေငၾေတၾ ရရႀိေနတဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ စစ္အစုိးရဟာ လၾတ္လပ္စၾာ ေဴပာေရးဆုိခၾင့္၊ ဆုေတာင္းခၾင့္နဲႚ စုရံုးခၾင့္ ရရႀိေရးတုိႚအတၾက္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ လႁပ္ရႀားသူေတၾကို ေႎႀာက္ယႀက္ဖမ္းဆီး အဴပစ္ေပးမႁေတၾ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႚ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီနဲႚ ကုလ လူႚအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာပင္နဲရုိးတုိႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ရႀိေနစဥ္ကာလ အတၾင္းမႀာေတာင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႁေတၾ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္၊၊ ဖမ္းဆီးမႁေတၾ မရႀိေတာ့ပၝဘူးလုိႚ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာ ထားေပမယ့္၊ ကဵန္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ လူႚအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒၝ့ဴပင္ ရဲရင့္႓ပီး ေလးစားဳကည္ႌိုဳကရတဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးဂမၲီရကုိပၝ ဖမ္းဆီးအဴပစ္ေပးခဲ့ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲႚ လၾတ္လပ္မႁနဲႚ တရားမ႖တမႁတုိႚကုိ လုိလားသူေတၾအေနနဲႚ စစ္အစုိးရရဲႚ ေကဵာက္မဵက္ ေရာင္းခဵပၾဲကုိ ေရႀာင္ရႀားဳကဖုိႚ လုိအပ္ေဳကာင္းကုိလည္း အေမရိကန္ သမၳတကေတာ္ မစၤက္ ဘုရႀ္က တုိက္တၾန္း လုိက္ပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ အေမရိကန္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ကုန္သည္႒ကီးမဵား အသင္းနဲႚ တစ္ဖနီ၊ ကာတီးယား စတဲ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ကုမၯဏီ႒ကီးေတၾ အေနနဲႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေကဵာက္မဵက္ေတၾ ၀ယ္ယူဴခင္း မဴပႂေတာ့တာကုိ ေထာက္ခံအားေပး လုိေဳကာင္း၊ အေမရိကန္နဲႚ ကမၲာ တလၿားက တဴခားလုပ္ငန္း ကုမၯဏီေတၾအေနနဲႚလည္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲႚ ေကဵာက္မဵက္ေတၾ ၀ယ္ယူ ဴခင္းမဴပႂေရး သပိတ္ေမႀာက္မႁမႀာ ပူးေပၝင္းပၝဝင္ဳကဖုိႚ လုိအပ္ေဳကာင္း တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္၊၊

ကမၲာတလၿားမႀာရႀိတဲ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ဝယ္ယူသူေတၾ အေနနဲႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေကဵာက္မဵက္ဝယ္ယူရာမႀာ အကဵိႂးဆက္ေတၾကုိ ထည့္သၾင္းစဥ္းစား ဳကေစလုိေဳကာင္း၊ ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ ရတနာေတၾ ဝယ္ယူဴခင္း၊ ေသၾးဴခင္း၊ အေရာင္းတင္ဴခင္း၊ ေရာင္းခဵဴခင္းေတၾဟာ စစ္အစုိးရရဲႚ အဓမၳမႁ၊ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾကုိ အားဴဖည့္ေပးရာ ေရာက္ေဳကာင္း စသဴဖင့္ အေမရိကန္ သမတကေတာ္ မစၤက္ ေလာ္ရာဘုရႀ္ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ႎုိင္ငံတကာက ထင္ရႀားတဲ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ကုန္သည္ အေတာ္မဵားမဵားဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေကဵာက္မဵက္ေတၾကုိ ခုတ႒ကိမ္မႀာ ဝယ္ယူဖုိႛ တၾန္ႛဆုတ္ ေနဳကေဳကာင္းကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားဳကပၝတယ္၊၊

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔