ဴမန္မာႎႀင့္ေဴမာက္ကိုရီးယားတိုႛ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာကို အတင္းကဵပ္ဆံုး ခဵႂပ္ကိုင္

2007-05-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

tom_lantos_200px.jpg
စာနယ္ဇင္းမီဒီယာ လၾတ္လပ္ခၾင့္ ေဟာေဴပာသူတဦး ဴဖစ္သည့္ အေမရိကန္ လၿတ္ေတာ္ အမတ္ တၾမ္ လန္ေတာ့စ္သည္ ဴမန္မာ့အေရးကို ေရႀႚတန္းက ေဆာင္႟ၾက္ေနသူတဦးဴဖစ္႓ပီး ၂၀၀၅ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၁၇ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အတၾက္ ေမၾးေနႛကဒ္မဵား သယ္ေဆာင္၍ ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚေတာ္ရႀိ ဴမန္မာသံ႟ံုးသိုႛ သၾားေရာက္ ပိုႛေဆာင္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

၂၁ရာစုကာလ စာနယ္ဇင္းမီဒီယာ လၾတ္လပ္ခၾင့္ကုိ ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနမႁမဵား ေခၝင္းစဥ္နဲႛ ေဟာေဴပာပၾဲတခုကုိ အေမရိကန္ေအာက္လၿတ္ေတာ္မႀာ ေမလ ၁ရက္ေနႛက ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒီေဟာေဴပာပၾဲကုိ BBG လုိႛေခၞတဲ့ အေမရိကန္ အသံလၿင့္လုပ္ငန္း အုပ္ခဵႂပ္ေရးဘုတ္အဖၾဲႚနဲႛ Freedom House လုိႛေခၞတဲ့ သတင္းမီဒီယာလၾတ္လပ္ခၾင့္ ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚတိုႛ ပူးတၾဲ ကမကထလုပ္ ကဵင္းပခဲ့တာပၝ၊၊

အေမရိကန္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ ႎုိင္ငံဴခားေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠႉ မစၤတာ တၾမ္ လန္ေတာ့စ္ ၊ အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာန ဒီမုိကေရစီနဲႛ ကမႝာ့ေရးရာ လက္ေထာက္ဝန္႒ကီး မိစ္ ေပၞလာ ဒိုဘရီယန္းစကီးတုိႛလည္း တက္ေရာက္ ေဟာေဴပာခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္ႎုိင္ငံဟာ စာနယ္ဇင္းမီဒီယာ လၾတ္လပ္ခၾင့္ကုိ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ့ အဓိကအစိတ္ အပုိင္းတခုအေနနဲႛ ႟ႁဴမင္သတ္မႀတ္႓ပီး ကမႝာတဝန္းမႀာ စာနယ္ဇင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ရရႀိလာေရးအတၾက္ နည္းလမ္းအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ ေထာက္ခံအားေပး ေနတယ္လုိႛ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ထုတ္္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

စာနယ္ဇင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ကုိ ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁအဴဖစ္ ကမႝာတဝန္းမႀာ မႎႀစ္က သတင္းစာဆရာ အေယာက္ ၁၁၀ သတ္ဴဖတ္ခံရေဳကာင္းလည္း ေရးသားထားပၝတယ္၊၊ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက ထုတ္ဴပန္တဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ ႎႀစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမႀာလည္း ကမႝာတဝန္းက စာနယ္ဇင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ဟာ ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁေတၾနဲႛ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊ မႎႀစ္က ထုတ္ဴပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာကစလုိႛ အင္တာနက္ လၾတ္လပ္ခၾင့္ကုိ ကၸတရပ္အေနနဲႛ ပထမဆံုးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ ထည့္သၾင္း ေဖာ္ဴပလာခဲ့ပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မိစ္ ကၾန္ဒိုလီဇာ ႟ိုက္စ္ကလည္း ကမႝာလံုးဆုိင္ရာ အင္တာနက္ လၾတ္လပ္ခၾင့္ လုပ္ငန္းအဖၾဲႚကုိ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလမႀာ စတင္ ဖၾဲႚစည္းခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဖိႎႀိပ္အုပ္ခဵႂပ္တဲ့ အစုိးရေတၾက အင္တာနက္ကုိ ဆင္ဆာဴဖတ္ေတာက္ ပိတ္ပင္ေနဳကတဲ့အတၾက္ အင္တာနက္ေပၞမႀာ သတင္းအခဵက္အလက္ေတၾ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛနဲႛ ရရႀိႎုိင္ေရးအတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းလုပ္ေဆာင္ဖုိႛ ဒီအဖၾဲႚကုိ ဖၾဲႚစည္းခဲ့တာပၝ၊၊

ကမႝာတဝန္းမႀာ စာနယ္ဇင္းေတၾ ထိန္းခဵႂပ္ခံထားရတဲ့ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး Freedom House စာနယ္ဇင္း လၾတ္လပ္ခၾင့္ ေစာင့္ဳကည့္အေရးအဖၾဲႚက ေမလ ၁ရက္ေနႛက အစီရင္ခံစာ တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္၊၊ ဒီအစီရင္ခံစာထဲမႀာ ကမႝာတဝန္းက စာနယ္ဇင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ အေဴခအေနေတၾ ထိခုိက္ကဵဆင္းေနတယ္လုိႛ ေရးသားထား ပၝတယ္၊၊ ကမႝာ့ႎုိင္ငံေတၾထဲမႀာ စာနယ္ဇင္းေတၾကုိ အတင္းကဵပ္ဆံုး ခဵႂပ္ကုိင္ထားတဲ့ အစုိးရေတၾအဴဖစ္ ဴမန္မာနဲႛ ေဴမာက္ကုိရီယားတုိႛကုိ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊ နီေပၝ၊ ကေမႝာဒီးယားနဲႛ အင္ဒုိနီးရႀား ႎုိင္ငံေတၾမႀာေတာ့ မဳကာေသးခင္ကစလုိႛ စာနယ္ဇင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ အေဴခအေနေတၾ တုိးတက္ ေကာင္းမၾန္လာခဲ့တယ္လုိႛလည္း သံုးသပ္ထားပၝတယ္၊၊

စာနယ္ဇင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္အေပၞ ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနမႁ ေဟာေဴပာပၾဲကို RFAမႀ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ သတင္းယူခဲ့တဲ့ ဦးကိုကိုေအာင္က ေဟာေဴပာပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အစီရင္ခံ တင္ဴပထားတာကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔