ဴမန္မာ ေရၿႛေဴပာင္းလုပ္သားမဵားအေရး ဖိလစ္ပုိင္အဖၾဲႛ ေတာင္းဆုိ

ႎိုင္ငံဴခားသား အလုပ္သမားေတၾကို ဖမ္းဆီး႓ပီး ေနရပ္ဴပန္ပိုႛဖိုႛ ထိုင္းအစိုးရ စီစဥ္ေနတာဟာ ႎုိင္ငံတကာနဲႛ ေဒသတၾင္း သေဘာတူညီခဵက္ေတၾကို ခဵိႂးေဖာက္ရာ ေရာက္ႎုိင္တဲ့အတၾက္ ဒီအစီအစဥ္ကို ရပ္တန္ႛေပးဖိုႛ ဖိလစ္ပိုင္အေဴခစိုက္ IMA အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ေရၿႛေဴပာင္း အလုပ္သမားမဵား မဟာမိတ္အဖၾဲႛက ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2010-02-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ ေ႟ၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမားမဵား ဗန္ေကာက္႓မိႂႚတၾင္ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၆ ရက္ေနႛက ခဵီတက္ဆႎၬဴပ ေတာင္းဆိုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ ေ႟ၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမားမဵား ဗန္ေကာက္႓မိႂႚတၾင္ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၆ ရက္ေနႛက ခဵီတက္ဆႎၬဴပ ေတာင္းဆိုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

ထိုင္းႎုိင္ငံေရာက္ တရားမဝင္ ႎုိင္ငံဴခားသား အလုပ္သမား ၁၄ သိန္းမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံသား အလုပ္သမားက ၈၀ ရာခိုင္ႎႁန္း ရႀိ႓ပီး ကဵန္တဲ့ အလုပ္သမားေတၾကေတာ့ လာအိုနဲႛ ကေမၲာဒီးယားႎုိင္ငံေတၾက ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ထိုင္းအစိုးရအေနနဲႛ ႎုိင္ငံသားစိစစ္မႁ ေနာက္ဆံုးရက္ကို မတ္လ ၃၁ ရက္ေနႛအထိ အခဵိန္ေရၿႛေဴပာင္းခဲ့ေပမယ့္ ဖမ္းဆီးတာေတၾကို ဒီေနာက္မႀာ ရုတ္တရက္ ဴပန္႓ပီး လုပ္ေဆာင္လာႎိုင္ေဳကာင္း၊ ဒီလို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရင္ အလုပ္သမားေတၾအေနနဲႛ လူမဆန္စၾာ ဆက္ဆံခံရႎုိင္သလို ဖိႎႀိပ္မႁအမဵိႂးမဵိႂး ဳကံႂေတၾႛႎုိင္ေဳကာင္း အဖၾဲႛဥကၠႉ Ms. Eni Lestari က ေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္းအစိုးရက ဒီလို ဖမ္းဆီးခဲ့ရင္ ဴမန္မာဒုကၡသည္ အမဵားစုကို ထိခိုက္ႎုိင္႓ပီး မဳကာခင္က ထိုင္းအစိုးရ လက္မႀတ္ထိုး သေဘာတူခဲ့တဲ့ ေရၿႛေဴပာင္း အလုပ္သမားမဵားဆိုင္ရာ အခၾင့္အေရးနဲႛ ရပိုင္ခၾင့္မဵားဆိုင္ရာ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရးနဲႛ တိုးဴမင့္ေရး အာစီယံ သေဘာတူစာခဵႂပ္ကို ခဵိႂးေဖာက္ရာ ေရာက္တယ္လိုႛလည္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။

ထိုင္းအစိုးရရဲႛ အဆိုအရ ႎိုင္ငံဴခားသား အလုပ္သမားေတၾအားလံုးဟာ ထိုင္းႎုိင္ငံမႀာ အလုပ္သမား ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ သက္တမ္း ၂ ႎႀစ္တိုးဖိုႛအတၾက္ ႎုိင္ငံသား စိစစ္ဖိုႛ လိုအပ္႓ပီး အဆင့္ ၁၃ ဆင့္ပၝ ေလ႖ာက္လၿာလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ကို လုပ္ေဆာင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီလို ႎုိင္ငံသားစိစစ္မႁ ပဵက္ကၾက္ရင္ ဖမ္းဆီး႓ပီး မူရင္းႎုိင္ငံကို ဴပည္ႎႀင္ဒဏ္ ေပးမယ္လိုႛ အမိန္ႛထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္။

အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားမဵား မဟာမိတ္အဖၾဲႛဟာ အလုပ္သမားနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး အဖၾဲႛ ၁၂၀ ပၝဝင္တဲ့ အဖၾဲႛစည္းတရပ္ ဴဖစ္႓ပီး ေရၿႛေဴပာင္း အလုပ္သမားေတၾအေပၞ ဖိႎႀိပ္မႁမႀန္သမ႖ ဆန္ႛကဵင္ဖိုႛလည္း တိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔