မၾန္ပၝတီေရၾးေကာက္ပၾဲသေဘာထား မၾန္အမဵိႂးသားေကာင္စီကန္ႛကၾက္

မၾန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပၝတီ MRDP က ေရၾးေကာက္ပၾဲဝင္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္လိုက္တာကို မၾန္အမဵိႂးသား ေကာင္စီက ကန္ႛကၾက္ေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။
2010-07-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
NLDပၝတီ ၊ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီ နဲႛ မၾန္အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္တိုႛ အဴပင္ NLD ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ မၾန္အမဵိႂးသား ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ႎိုင္ေငၾသိန္းတိုႛက စစ္အစိုးရရဲႛ အေဴခခံဥပေဒနဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲကို ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္ေနတဲ့ ဳကားက အခုလို MRDP ပၝတီက ေရၾးေကာက္ပၾဲဝင္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္လိုက္တာဟာ မၾန္လူထုကို ေတၾေဝေစရာ ေရာက္တဲ့အတၾက္ အလၾန္ စိတ္မေကာင္း ဴဖစ္ရေဳကာင္း မၾန္အမဵိႂးသားပၝတီရဲႛ သဘာပတိ နိုင္ေဖသိန္းဇာက ေဴပာပၝတယ္။

မၾန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပၝတီအေနနဲႛ ဘာမႀ လုပ္ကုိင္ႎုိင္မႀာမဟုတ္ဘဲ အသုံးခဵခံ သၾားရရုံသာ ရႀိမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ စစ္အာဏာရႀင္က သူတုိႛရဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာ မၾန္၊ ကရင္၊ ခဵင္း၊ ရႀမ္း စသဴဖင့္ တုိင္းရင္းသားမဵား ပၝဝင္ေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္သူတုိႛရဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲဟာ စစ္မႀန္တဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲဴဖစ္ဴပီး သူတုိႛဟာ စစ္မႀန္တဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲနဲဲႛ တက္လာတဲ့ အစုိးရ ဴဖစ္ေဳကာင္း ကမၲာကုိ ဴပသႎုိင္ဖုိႛ လုပ္ေဆာင္တယ္လုိႛ ယူဆေဳကာင္း ႎိုင္ေဖသိန္းဇာက ေဴပာပၝတယ္။

မၾန္တမဵိႂးသားလံုးရဲႛ အေရးအတၾက္ ေရၾးေကာက္ပၾဲဝင္႓ပီး လၿတ္ေတာ္မႀာ ႎိုင္ငံေရး တိုက္ပၾဲ ဝင္သၾားမယ္လိုႛ မၾန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပၝတီ MRDP ဥကၠဌ ႎိုင္ေငၾသိန္းက မၾန္တိုင္းရင္းသား သတင္းဌာနတခုဴဖစ္တဲ့ ေကာင္းဝၝသတင္းဌာန နဲႛ ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းခဵက္မႀာ ေဴပာဳကားခဲ့အ႓ပီး မၾန္အမဵိႂးသားေကာင္စီက အခုလို တုန္ႛဴပန္လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

MRDP ပၝတီ အေနနဲႛ လူဦးေရ ၃ သန္းခန္ႛရႀိတဲ့ မၾန္ဴပည္နယ္ တစ္ခုလံုး ဴငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ စီးပၾားေရး တိုးတက္ ဖၾံႛဴဖိႂးမႁေတၾ အတၾက္ အဓိက ရည္ရၾယ္ဴပီး ေရၾးေကာက္ပၾဲ ဝင္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္လိုက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

သူတိုႛရဲႛ ပၝတီဝင္ေတၾထဲမႀာ ေငၾေဳကး ခဵမ္းသာသူေတၾ မပၝဝင္ဘဲ အမဵားစုဟာ အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတၾ ဴဖစ္ဳကေဳကာင္း ၊ ပၝတီဝင္ ၁၅ ဦး ရႀိတဲ့ထဲမႀာ ၃ ဦးဟာ မၾန္ဴပည္သစ္ ပၝတီဝင္ေဟာင္းေတၾ ဴဖစ္ဳကဴပီး ကဵန္သူေတၾက ဆရာဝန္ေတၾ၊ တကၠသိုလ္ ပၝေမာကၡနဲႛ၊ ေကဵာင္းဆရာဆရာမေတၾ ပၝဝင္ေဳကာင္း MRDP ပၝတီ ဥကၠဌက ေဴပာဳကားပၝတယ္။

အခု MRDP ပၝတီဥကၠဌ ႎိုင္ေငၾသိန္းဟာ အသက္ ၇၂ ႎႀစ္ အရၾယ္ ေမာ္လဴမိႂင္ တကၠသိုလ္ ပၝေမာကၡေဟာင္း တဦးဴဖစ္ဴပီး မၾန္ႎိုင္ငံေရး ေခၝင္းေဆာင္ ဦးႎိုင္ေငၾသိန္းနဲႛ နာမည္တူတဲ့သူ တဦးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္ဴပီး အာအက္ဖ္ေအ ဝိုင္းေတာ္သား ကိုဥာဏ္ဝင္းေအာင္က မၾန္ အမဵိႃးသား ေကာင္စီနဲႛ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားတာကိုလည္း နားဆင္ႎိုင္ပၝတယ္။
ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔