ဥေရာပသမဂၢနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေတၾႚဆံုခၾင့္မဴပႂသည့္အေပၞ NCUB ႟ႁတ္ခဵ

ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဥေရာပသမဂၢရဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဖာဆီႎို ဦးေဆာင္မယ့္အဖဲၾႛနဲႛ ေတၾႛဆံုခၾင့္ မေပးႎိုင္ဘူးလိုႛ စစ္အစိုးရက တုန္ႛဴပန္လိုက္တာကို ကန္ႛကၾက္ရႁတ္ခဵေဳကာင္း ဴပည္ပအေဴခစိုက္ NCUB ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသားေကာင္စီ က မေနႛက ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။
2010-06-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ႎိႁးေဆာ္မႁတခုအဴဖစ္ ဘယ္လ္ဂဵီယမ္ႎိုင္ငံ၊ ဘရပ္ဆဲလ္႓မိႂႚရႀိ ဥေရာပ ပၝလီမန္အေဆာက္အအံု မဵက္ႎႀာစာေပၞတၾင္ မီးေမာင္းထိုး ဴပသထားသည့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ႟ုပ္ပံုကို ၂၀၀၉ ဇၾန္လ ၁၈ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ႎိႁးေဆာ္မႁတခုအဴဖစ္ ဘယ္လ္ဂဵီယမ္ႎိုင္ငံ၊ ဘရပ္ဆဲလ္႓မိႂႚရႀိ ဥေရာပ ပၝလီမန္အေဆာက္အအံု မဵက္ႎႀာစာေပၞတၾင္ မီးေမာင္းထိုး ဴပသထားသည့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ႟ုပ္ပံုကို ၂၀၀၉ ဇၾန္လ ၁၈ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒၝနဲႛပတ္သက္လိုႛ NCUB ရဲႛ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ ဦးမိုးခဵမ္းက

“ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႛခၾင့္မေပးႎုိင္ဘူးလုိႛ ဴငင္းဆုိလိုက္တာ ကမၲာကို ေဴပာင္ေဴပာင္တင္းတင္းနဲႛ ဆန္ႛကဵင္လိုက္ဴခင္းပဲ ဴဖစ္တယ္။ ကမၲာက ေတာင္းဆုိထားတဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾကုိ နအဖ က ဘာမႀ လိုက္ေလဵာစရာ အေဳကာင္းမရႀိဘူးဆုိတဲ့ အေဴခအေနမဵႂိးကို ဴပသလုိက္တာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အထူးသဴဖင့္ အီးယူအေနနဲႛ ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲကို လံုး၀ အသိအမႀတ္မဴပႂဖုိႛနဲႛ ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ရလဒ္ကိုလည္း အသိအမႀတ္မဴပႂဖိုႛ ကဵေနာ္တုိႛ ေမတၨာရပ္ခံပၝတယ္”

စစ္အစိုးရ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းကို ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂဵာမဏီ သံအမတ္႒ကီးက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇၾန္လ ၁၅ ရက္ေနႛမႀာ ပဵဥ္းမနားေနဴပည္ေတာ္ကို သၾားေရာက္ေတၾႛဆံုခဵိန္ စစ္အစိုးရရဲႛ သေဘာထားကို တရားဝင္ ေဴပာလိုက္တာဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဥေရာပသမဂၢက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေစလၿတ္မယ့္ ထိပ္တန္း ကိုယ္စားလႀယ္အဖဲၾႛရဲႛ အစီအစဥ္ကို ဆုိင္းငံထားတယ္လိုႛ NCUB ရဲႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့လက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ အီးယူ- အာဆီယံ အစည္းအေဝးမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဥေရာပသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္အဖဲၾႛ ေစလၿတ္ဖိုႛ ဴပင္ဆင္ေနေဳကာင္းနဲႛ အတိုက္အခံ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေတၾႛခၾင့္ေပးဖိုႛ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းကို ဥေရာပသမဂၢက ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဒီေတာင္းဆိုခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စစ္အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ဴပန္လည္တင္ဴပေပးမယ္လိုႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းက အေဳကာင္းဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားေနသူေတၾကေတာ့ ဥေရာပသမဂၢ အေနနဲႛ ကိုယ္စားလႀယ္အဖဲၾႛ ေစလၿတ္မယ့္ကိစၤကို အေမရိကန္အစိုးရလို စစ္အစိုးရအေပၞ ထိေရာက္တဲ့ဖိအားေပးမႁမဵိႂး မလုပ္ႎိုင္ဘူးလိုႛ ေဝဖန္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အာအက္ဖ္ေအအဖၾဲႛသား မအင္ဳကင္းႎုိင္ရဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္ကို နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔