႟ုိေမးနီးယားေရာက္ ကခဵင္ဒုကၡသည္မဵား ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေပးမည္ဟု ေဴပာဳကား

႟ုိေမးနီးယားႎုိင္ငံမႀာ ဒုကၡအခက္အခဲ အေတာ္မဵားမဵားနဲႛ ရင္ဆုိင္ေနဳကရတဲ့ ကခဵင္ဒုကၡသည္ေတၾရဲ့ အခက္အခဲေတၾကုိ အဴမန္ဆံုး ေကဵာ္လၿားႎုိင္ေအာင္ ကူညီ ေဆာင္႟ၾက္ေပးသၾားမယ္လုိႛ NGO အဖၾဲႚအစည္းတခုဴဖစ္တဲ့ Jesus Refugee Service- JRS အဖၾဲႚရဲ့ အရာရႀိ Ms. လူဝီးဇာက RFA ကုိ ဇၾန္လ ၂၃ ရက္ ဒီကေနႛ ေဴပာပၝတယ္။
2010-06-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဥေရာပတိုက္ရႀိ ႎိုင္ငံမဵား တည္ေနရာဴပ ေဴမပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (RFA map)
ဥေရာပတိုက္ရႀိ ႎိုင္ငံမဵား တည္ေနရာဴပ ေဴမပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (RFA map)
(RFA map)

ဒီဒုကၡသည္ေတၾကုိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတၾအတုိင္း တဆင့္ခဵင္း ေဆာင္႟ၾက္သၾားဳကဖုိႛ အားလံုးကေတာ့ ဝုိင္းဝန္း ရႀင္းဴပ တုိက္တၾန္းေနဳကပၝတယ္၊ ဒုကၡသည္ေတၾအေနနဲႛ ေနာက္ထပ္ ၂ လေလာက္ဳကာရင္ ေနသားတကဵ ဴဖစ္လာ႓ပီး ႟ုိေမးနီးယား ယဥ္ေကဵးမႁနဲႛလဲ ရင္းႎႀီးက႗မ္းဝင္မႁ ရႀိလာမႀာပၝ ၊ ႓ပီးေတာ့ အလုပ္အကုိင္ေတၾရရႀိေအာင္၊ ေထာက္ပံ့ေဳကး ကိစၤအပၝအဝင္ ေနထုိင္ေရးကိစၤေတၾ အဆင္ေဴပေအာင္ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ေဆာင္႟ၾက္ေပးသၾားဳကမႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အခုအစပုိင္းမႀာ ႒ကံႂေနရတဲ့ အခက္အခဲေတၾ ေဴပလည္သၾားဖုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ပၝတယ္လုိႛ JRS အဖၾဲႚရဲ့ အရာရႀိက ေဴပာသၾားပၝတယ္။ JRS အဖၾဲႚဟာ ကခဵင္ဒုကၡသည္ေတၾကုိ အနီးကပ္ကူညီေနတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းတခုလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကခဵင္ဒုကၡသည္ ၃၈ ဦးဟာ ကုလသမဂၢ UNHCR အဖၾဲႚရဲ့ စီစဥ္ေပးမႁနဲႛ အခုလဆန္းပုိင္းက မေလးရႀားႎုိင္ငံကေန ႟ုိးေမးနီးယားႎုိင္ငံမႀာ အေဴခခဵဖုိႛ ေဴပာင္းေ႟ၿႚလာခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတုိႛကုိ ႟ုိေမးနီးယား အာဏာပုိင္ေတၾက ႎုိင္ငံရဲ့ အေရႀႚပုိင္းမႀာရႀိတဲ့ Galati ႓မိႂႚမႀာ ေနရာခဵထားတာပၝ။ လံုဴခံႂေရး၊ ေထာက္ပံ့ေရး၊ ကဵန္းမာေရးတုိႛမႀာ အာဏာပုိင္ေတၾရဲ့ ကူညီပ့ံပုိးမႁ ညံ့ဖဵင္း အားနည္းတယ္ဆုိ႓ပီး ဒုကၡသည္ေတၾက မေကဵမနပ္ ဴဖစ္ေနဳကပၝတယ္။ ဒၝ့ဴပင္ ေရရႀည္ အနာဂတ္အတၾက္ စုိးရိမ္ပူပန္စရာ ဴဖစ္တယ္ဆုိ႓ပီး တဴခားႎုိင္ငံတခုကုိ ေဴပာင္းေ႟ၿႚ ေပးဖုိႛ ဒုကၡသည္ေတၾက ေတာင္းဆုိထားဳကပၝတယ္။

ဒီကေနႛ ညေနပုိင္းမႀာေတာ့ ကခဵင္ဒုကၡသည္ေတၾနဲႛ ႟ုိေမးနီးယားႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ UNHCR အဖၾဲႚအ႒ကီးအကဲ Machiel Solomons တုိႛ ေတၾႚဆံုဖုိႛ ရႀိ႓ပီး၊ တဴခားႎုိင္ငံတခုကုိ ေဴပာင္းေ႟ၿႚေပးေရးကိစၤကုိ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိမယ္လုိႛ ဒုကၡသည္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

“ဒီေနႛေတာ့ ဟိုဟာ UNHCR ႟ံုးကေပၝ့ေနာ္၊ ေတာ္ေတာ္ လူ႒ကီး လာ႓ပီးေတာ့ အဲဒီမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛ meeting ရႀိတယ္တဲ့ ညေနပိုင္းမႀာ။ ဘာေတၾ ဴဖစ္လာမလဲေတာ့ မသိဘူး သိလား။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီေနႛ ဦးတည္႓ပီး ေဴပာမႀာက ႎိုင္ငံေဴပာင္းဖိုႛ အဲဒၝ ဦးတည္႓ပီး ေဴပာမႀာ ဆိုေတာ့ ဘာေတၾဴဖစ္လာမလဲ မသိေသးပၝဘူး။”

ဒုကၡသည္တဦး ေဴပာသၾားတာပၝ။ JRS အဖၾဲႚက Ms. လူဝီးဇာ ကေတာ့ ဒုကၡသည္ေတၾရဲ့ ေတာင္းဆုိခဵက္ကုိ သိရႀိေပမဲ့ တဴခားႎုိင္ငံတခုကုိ ေဴပာင္းေ႟ၿဖုိႛကိစၤကေတာ့ ဴဖစ္ႎုိင္လိမ့္မယ္ မထင္ဘူးလုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

႟ုိေမးနီးယားမႀာ ကခဵင္ဒုကၡသည္ေတၾ ႒ကံႂေတၾႚေနရတဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဒုကၡသည္တဦးကုိ RFA အဖၾဲႚသား ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔