အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ အခမ္းအနား အဖဲၾႛခဵႂပ္ရံုးမႀာ ကဵင္းပ

အမဵႃိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ရဲႚ အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္႓မိႂႛ ေရၿဂံုတိုင္ လမ္းက အဖဲၾႛခဵႂပ္ရံုးမႀာ ဒီကေနႛ မၾန္းလဲၾပိုင္းက ကဵင္းပရာ၊ ပၝတီဗဟုိ အလုပ္အမႁေဆာင္ အဖဲၾႛဝင္ေဟာင္းဴဖစ္တဲ့ ဦးဝင္းတင္အပၝအဝင္ မဳကာခင္က အကဵဥ္းေထာင္က လၾတ္လာတဲ့ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ေဒၝက္တာသန္း႓ငိမ္း၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾတိုႛလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။
2008-09-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဖၾဲႛစည္းဴခင္း အႎႀစ္ ၂၀ ေဴမာက္ေနႛ အခမ္းအနားကို အဖၾဲႛခဵႂပ္ရံုးတၾင္ 2008 စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႛက ကဵင္းပခဲ့စဥ္ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ပံုမႀာ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရၿ (ဝဲ-ဒု)၊ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ (ဝဲ-တ)ႎႀင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ (ယာ-ဒု)တိုႛ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္တဦးႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးေနစဥ္။ (Courtesy Photo: NLD-LA)
အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဖၾဲႛစည္းဴခင္း အႎႀစ္ ၂၀ ေဴမာက္ေနႛ အခမ္းအနားကို အဖၾဲႛခဵႂပ္ရံုးတၾင္ 2008 စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႛက ကဵင္းပခဲ့စဥ္ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ပံုမႀာ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရၿ (ဝဲ-ဒု)၊ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ (ဝဲ-တ)ႎႀင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ (ယာ-ဒု)တိုႛ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္တဦးႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးေနစဥ္။ (Courtesy Photo: NLD-LA)
Courtesy Photo: NLD-LA

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔