အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖဲြႛခဵြပ် အိံြစ် ၂၀ ူပည့် အခမ်းအနား အဖဲြႛခဵြပ်ရုံးမြာ ကဵင်းပ

အမဵြိးသား ဒီမိုကရေစီအဖဲြႛခဵြပ်ရဲႚ အိံြစ် ၂၀ ူပည့်အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်္ဘမိြႛ ရေဂြုံတိုင် လမ်းက အဖဲြႛခဵြပ်ရုံးမြာ ဒီကနေႛ မြန်းလဲပြိုင်းက ကဵင်းပရာ၊ ပၝတီဗဟို အလုပ်အမြဆောင် အဖဲြႛဝင်ဟောင်းူဖစ်တဲ့ ဦးဝင်းတင်အပၝအဝင် မုကာခင်က အကဵဉ်းထောင်က လြတ်လာတဲ့ ူပည်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်တြေူဖစ်တဲ့ ဒေၝက်တာသန်း္ဘငိမ်း၊ ဦးခင်မောင်ဆေတြိုႛလည်း တက်ရောက်ခဲ့ုကပၝတယ်။

2008-09-27
Share
nld_20th_founding_305px.jpg အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႛခဵြပ် ဖြဲႛစည်းူခင်း အိံြစ် ၂၀ ေူမာက်နေႛ အခမ်းအနားကို အဖြဲႛခဵြပ်ရုံးတြင် 2008 စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေႛက ကဵင်းပခဲ့စဉ် မြတ်တမ်းပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ ပုံမြာ ဥက္ကဌ ဦးအောင်ရြေ (ဝဲ-ဒု)၊ သတင်းစာဆရာဋ္ဌကီး ဦးဝင်းတင် (ဝဲ-တ)ိံြင့် ဦးခင်မောင်ဆြေ (ယာ-ဒု)တိုႛ အဖြဲႛခဵြပ် ခေၝင်းဆောင်တဦးိံြင့် ဆြေးေိံြးနေစဉ်။ (Courtesy Photo: NLD-LA)
Courtesy Photo: NLD-LA

အခမ်းအနားမြာ ပၝတီဥက္ကဌ ဦးအောင်ရေကြ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးခင်မောင်ဆေနြဲႛ ဒေၝက်တာ သန်း္ဘငိမ်းတိုႛကို အဖြဲႛဝင်အူဖစ် ူပန်လည်ပၝဝင်ဖိုႛ ဖိတ်ခေၞခဲ့ပၝတယ်။ ဆရာဋ္ဌကီး ဦးဝင်းတင်ကလည်း မူအားူဖင့် လက်ခံခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။ 

အခမ်းအနားမြာ ဦးဝင်းတင်က စကားေူပာရာမြာ စစ်အစိုးရရဲႛ ဖိံြိပ်အုပ်ခဵြပ်မြအောက်မြာ NLD ပၝတီအနေနဲႛ အိံြစ် ၂၀ တိုင် အောင် ုကံႚုကံႚခံ ရပ်တညိံိုင်တာဟာ ူပည်သူတေရြဲႛ ညီညြတ်တဲ့ အားပေးထောက်ခံမြေုကာင့်ူဖစ်တယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။ ဒၝ့အူပင် သူႛကို ကမ်းလြမ်းခဲ့တာနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ဦးဝင်းတင်က အခုလိုေူပာပၝတယ်။

ဦးဝင်းတင်။     "ကဵနော်ကတော့ ကမ်းလြမ်းတာကို မူအားူဖင့်တော့ ူငင်းစရာမရြိပၝဘူး၊ ဘာူဖစ်လိုႛလည်းဆိုတော့ ကဵနော် အင်အယ်ဒီအပေၞမြာ သံယောဇဉ်ရြိပၝတယ်၊ အင်အယ်ဒီရဲႛ ဒီကနေႛ ူဖစ်ပဵက်နေတဲ့ အနေအထားအရလည်း လုပ်ရမယ့် ဝတ္ဇရားရြိပၝတယ်။ ကဵနော်တိုႛလုပ်ခဵင်ပၝတယ်၊ သိုႛသော် ကဵနော်တိုႛ လေ့လာရမယ့်ဟာတြေ ကဵနော်တိုႛ မသိတာတြေ အမဵားဋ္ဌကီးရြိတဲ့အတြက် ူပန်လည်လေ့လာဖိုႛ အခဵိန်ပေးပၝဆို္ဘပီး ေူပာခဲ့တယ်။"

အခမ်းအနားအ္ဘပီး အန်အယ်ဒီက အထူးေုကညာခဵက် ထုတ်ူပန်ရာမြာ တောင်းဆိုခဵက် ၅ ခဵက် ပၝဝင်တယ်လိုႛ ေူပာခြင့်ရသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ေူပာပၝတယ်။ 

ဦးဉာဏ်ဝင်း။    "ကဵနော်တိုႛ ူပည်သူလူထုကို ပေးထားတဲ့ ကတိကဝတ်နဲႛအညီ ူပည်သူႛလြတ်တော်ကို အူမန်ဆုံးခေၞယူ ဖြဲႛစည်းပေးဖိုႛ နံပတ် ၂ အခဵက်အနေနဲႛက အဖြဲႛခဵြပ်ရဲႛ ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးနဲႛ အထြေထေအြတြင်းရေးမြြး ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် တိုႛကို ခဋ္ဋင်းခဵက်မရြိ လြတ်ပေးဖိုႛ၊ နံပတ် ၃ အခဵက် အနေနဲႛကတော့ ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်း ထားူခင်း ူပစ်ဒဏ်ခဵူခင်းခံနေုကရတဲ့ ဆရာတော် သံဃာတော် အရြင်သူူမတ်မဵား၊ တိုင်းသားခေၝင်းဆောင်မဵား၊ ူပည်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်မဵား၊ ၈၈ မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်မဵား၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုမဵား၊ ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသား အားလုံး ကန်ႛသတ်ူခင်းမရြိဘဲ အူမန်ဆုံးလြတ်ပေးဖိုႛ၊ နောက်တခုက ကဵနော်တိုႛ အဖြဲႛခဵြပ် စည်းရုံးရေး အဖြဲႛမဵားကို ခေတ္ဇဆို္ဘပီးတော့ ပိတ်ထားတာ အခု ၅ ိံြစ်ကေဵာ်ပၝ္ဘပီ၊ အဲဒီတော့ ကာလုကာရြည်စြာ ခဵိပ်ပိတ်ထားူခင်းမြ အူမန်ဆုံး ဖြင့်လြစ်ပေးဖိုႛ။"

တောင်းဆိုခဵက် အမြတ် ၅ အနေနဲႛကတော့ ၁၉၉၀ ူပည့ိံြစ်ရြေးကောက်ပြဲဝင်ခဲ့ူပီး ဖဵက်သိမ်းခံရတဲ့ တိုင်းရင်းသား ပၝတီတေကြို ူပန်လည်ထူထောင်ခြင့်ပေး္ဘပီး ိံိုင်ငံရေးပၝတီအနေနဲႛ လြတ်လပ်စြာ ဟောေူပာ စည်းရုံး လုပ်ရြားခြင့် ပေးဖိုႛူဖစ်တယ်လိုႛ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ေူပာပၝတယ်။ 

အခမ်းအနားကို ိံိုင်ငံတကာသံတမန် အရာရြိတေအြပၝအဝင်၊ ဧည့်ပရိသတ် စုစုပေၝင်း ၂၀၀ကေဵာ် တက်ရောက်ခဲ့ုကပၝတယ်။  အခမ်းအနားမစခင်အခဵိန်မြာ ပၝတီရုံးအူပင်ဘက်က ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် လြတ်ပေးဖိုႛေ့ကးေုကာ် ဆ္ဋိံူပခဲ့ုကတဲ့ ပၝတီဝင် ၉ ဦးကို အာဏာပိုင်တေကြ ဖမ်းဆီးခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီအထဲမြာ ဒေၞရြမ်းမနဲႛ မထက်ထက်အိုးဝေတိုႛလည်း ပၝဝင်တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။ 

အလားတူပဲ မ္ဇိံလေးတိုင်း၊ မ္ဇိံလေး္ဘမိြႚမြာ အင်န်အယ်လ်ဒီ ပၝတီထူထောင်ူခင်း အိံြစ် ၂၀ ူပည့်ေူမာက် အထိမ်းအမြတ် အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် နေႛ မနက်ပိုင်းမြာ မ္ဇိံလေး္ဘမိြႚပေၞ လေး္ဘမိြႚနယ်နဲႛ အမရပူရ၊ ူပင်ဦးလြင်၊ စတဲ့ ္ဘမိြႚနယ်အခဵိြႚက ပၝတီဝင်တြေ စုပေၝင်း္ဘပီးတော့ ကဵင်းပ ိံိုင်ခဲ့တယ်လိုႛ အင်န်အယ်လ်ဒီ အဖြဲႛဝင်တယောက်က ေူပာပၝတယ်။ 

အဲဒီအခမ်းအနားကို တက်ရောက်ုကတဲ့ အမဵိြးသမီးအဖြဲႛဝင်တြေ၊ လူငယ်အဖြဲ္ပဝင်တေကြ တဦးခဵင်း ူဖတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတြေႛအုကံြတေနြဲႛ အနာဂတ် ိံိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်တေကြို ေူပာဆိုဆြေးေိံြးခဲ့ုကပၝတယ်။

မ္ဇိံလေးတိုင်း တိုင်းစည်းအဖြဲႛဝင် ဦးမဵိြးိံိုင်က အိံြစ် ၂၀ ထိအောင် ညီညီညြတ်ညြတ်နဲႛ ခဵီတက်နေလိုႛ ဒီအဖြဲႛခဵြပ်ဋ္ဌကီးဟာ ဒီကနေႛအထိ ရပ်တညိံိုင်တယ်လိုႛ ယုံုကည်တယ်။ အားလုံး ညီညီညြတ်ညြတ်နဲႛ ဆောင်ရြက်မသြာ လိုခဵင်တဲ့ ပန်းတိုင်ူဖစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ကို ဆောင်ရြကိံိုင်မယ်လို ့ေူပာပၝတယ်။

အခမ်းအနားကို အာဏာပိုင်တေဖြက်က ဘာမြ အေိံြာက်အယြက်မပေးခဲ့ဘဲ အေးအေးဆေးဆေးနဲႛ ကဵင်းပ္ဘပီးစီးသြားတယ်လိုႛ ဦးမဵိြးိံိုင်က ေူပာပၝတယ်။

ရန်ကုန်္ဘမိြႚက အခမ်းအနားကဵင်းပခဲ့တာနဲႛ စပ်လဵဉ်း္ဘပီး အာအက်ဖ်အေ ကိုကေဵာ်ကေဵာ်အောင်က ပၝတီ ေူပာခြင့်ရြိပုဂ္ဂိြလ်တဦးူဖစ်သူ ဦးဝင်းိံိုင်ကို ဆက်သြယ်မေးူမန်းထားတာကို နားဆငိံိုင်ပၝတယ်၊၊

ကိုကေဵာ်ကေဵာ်အောင်ရဲႛ ဆက်သြယ်မေးူမန်းခဵက်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့