အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ တာဝန္မဵား ဦးတင္ဦး စတင္ ထမ္းေဆာင္

မဳကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းက ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္က ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဒု- ဥကၠႉ ဦးတင္ဦးဟာ အဖၾဲႛခဵႂပ္ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတၾကို စတင္ ထမ္းေဆာင္႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၅ ရက္ ဒီကေနႛ ေဳကညာ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2010-02-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၃ ရက္ေနႛတၾင္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္မႀ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာသည့္ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဒု-ဥကၠႉ ဦးတင္ဦးကို သတင္းေထာက္မဵား ေမးဴမန္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၃ ရက္ေနႛတၾင္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္မႀ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာသည့္ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဒု-ဥကၠႉ ဦးတင္ဦးကို သတင္းေထာက္မဵား ေမးဴမန္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ဦးတင္ဦးဟာ ဒီကေနႛ မၾန္းတည့္ ၁၂ နာရီေလာက္က အဖဲၾႛခဵႂပ္ ရံံုးခဵႂပ္ကို ေရာက္ရႀိလာခဲ့ပၝတယ္။ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ အဖၾဲႛဝင္ေတၾ၊ အဖဲၾႛခဵႂပ္ အဖၾဲႛဝင္ေတၾနဲႛ ေတၾႛဆံု႓ပီး ႎႁတ္ခၾန္းဆက္စကား ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီလို ေဴပာဆိုရာမႀာ မိမိအေနနဲႛ မူလ လုပ္ငန္းေတၾကို စတင္ထမ္းေဆာင္႓ပီလိုႛ ထည့္သၾင္း ေဴပာဆိုခဲ့ေဳကာင္း အဖၾဲႛခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ။    ။“သူ ဴပန္လာ႓ပီး ဥကၠႉနဲႛလည္း ေတၾႛ႓ပီး႓ပီ၊ အတၾင္းေရးမႀႃးေတၾနဲႛလည္း ေတၾႛ႓ပီး႓ပီဆုိေတာ့ အခု အဖၾဲႛခဵႂပ္ စီအီးစီေတၾနဲႛ လာေတၾႛ႓ပီးေတာ့ကာ သူဟာ မူလ ထမ္းေဆာင္ခဲဲ့တဲ့ ဒု-ဥကၠႉတာဝန္ကို ဴပန္လည္ထမ္းေဆာင္႓ပီ ဆုိ႓ပီးေတာ့ ေဴပာဳကားသၾားတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ဒု-ဥကၠႉတာဝန္ထဲမႀာ တၾဲဖက္႓ပီး ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဗဟုိဥပေဒအဖၾဲႛ ဥကၠႉအေနနဲႛ ေနာက္ လူမႁအေထာက္အကူအဖၾဲႛ ဥကၠႉ ေနရာလည္း ဴပန္ကိုင္တၾယ္႓ပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရၾက္သၾားမယ္ ဆုိ႓ပီးေတာ့ မိန္ႛခၾန္းထဲဲမႀာ ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္”

ဦးတင္ဦးဟာ အဲဲန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႛ တိုးခဵဲ့ဖၾဲႛစည္းတာ၊ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႛ ဴပန္လည္ ဖၾဲႛစည္းတာေတၾအေပၞ အဴပႂသေဘာဴမင္ေဳကာင္းလည္း ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ။    ။“စီအီးစီတုိးခဵဲႛတာကိုလည္း သူ သေဘာတူညီ႓ပီးေတာ့ အားရဝမ္းသာ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ အသက္ ၈၀ ေကဵာ္ ပုဂၢိႂလ္ေတၾဟာ စိတ္ပဲ ရႀိ႓ပီးေတာ့ ခႎၭာကိုယ္အရ စၾမ္းေဆာင္ႎုိင္မႁေတၾ ကဵဆင္းကုန္တဲဲ့ အတၾက္ သူတုိႛထက္ အသက္ငယ္တဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ ေခၝင္းေဆာင္မႁအပိုင္းကို တာဝန္ယူမယ့္ စီအီးစီေတၾ ေရာက္ရႀိလာတာကို သူ ႒ကိႂဆုိလက္ခံတဲဲ့အေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႛေတၾကို ဆက္႓ပီးဖၾဲႛတဲ့အေပၞမႀာလည္း သေဘာထားက အေကာင္းဘက္မႀာ ဴမင္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မုိႛ နက္ဴဖန္ခၝ ၁၆၊ ၁၇မႀာ တုိင္းနဲႛဴပည္နယ္ေတၾက ေရာက္ရႀိေနတဲ့ လဵာထားတဲ့စာရင္းေတၾကို လာ႓ပီးေတာ့ ေဆၾးေႎၾး ညၟိႎိႁင္း အတည္ဴပႂတဲ့အခၝမႀာ သူကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္႓ပီးေတာ့ သဘာပတိ ေနရာယူ႓ပီးေတာ့ သူကိုယ္တုိင္ ဦးစီးမယ္လိုႛ ဒီကေနႛ ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္”

ေရၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ သေဘာထားအတိုင္းပဲ ဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း ဦးတင္ဦးက ေဴပာဳကားခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔