ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ အခမ္းအနား NLD ႟ံုးခဵႂပ္တၾင္ ကဵင္းပ

2007-03-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

soldier_guard_150px.jpg
ႎိုင္ငံေရး အခမ္းအနားတခုတၾင္ အေစာင့္စစ္သားတဦးႎႀင့္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္မဵားကို ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

၆၂ ႎႀစ္ေဴမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ အထိမ္းအမႀတ္ အခမ္းအနားတခုကို ရန္ကုန္႓မိႂႚ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ NLD ႟ံုးခဵႂပ္မႀာ မတ္လ ၂၇ရက္ အဂႆၝေနႛက ကဵင္းပပၝတယ္။ ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရးအတၾက္ ဖက္ဆစ္ဂဵပန္ေတၾကို ဴမန္မာ့ေဴမေပၞကေန စတင္ တိုက္ထုတ္ခဲ့တဲ့ေနႛကို စစ္အစိုးရက တပ္မေတာ္ေနႛအဴဖစ္ ကဵင္းပ႓ပီး၊ NLD နဲႛ တဴခား ဒီမုိကေရစီေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾက ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ နာမည္နဲႛ ကဵင္းပဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ NLD ႟ံုးခဵႂပ္မႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ အခမ္းအနားမႀာ အမဵိႂးသား ဴပန္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးအတၾက္ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ေဳကညာခဵက္ တေစာင္ကိုလည္း ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။

၆၂ ႎႀစ္ေဴမာက္ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ အထိမ္းအမႀတ္ အခမ္းအနားကို ဒီကေနႛ ေနႛလယ္ ၁၂ နာရီကစ႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႚ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ႟ံုးမႀာ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ၁၈၈၅ ခုႎႀစ္က အဂႆလိပ္နယ္ခဵဲႛလက္ေအာက္ ကဵေရာက္ခဲ့တာကေန ၁၉၃၉ -၄၀ မႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ ရဲေဘာ္ သံုးကဵိပ္နဲႛ ဴမန္မာတပ္မေတာ္ ေပၞေပၝက္လာခဲ့ပံု၊ ၁၉၄၅ မတ္လမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္႓ပီး ဖက္ဆစ္ဂဵပန္ေတာ္လႀန္ခဲ့ပံုေတၾကို ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရးကာလက ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ့ ဖခင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ေဴပာဳကားခဲ့တဲ့ စကားတခၾန္းကို ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ခုုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရးအတၾက္ တိုက္ပၾဲဝင္ရာမႀာ စားစရာ၊ ဝတ္စရာ ဘာမႀ မေပးႎိုင္ဘူး၊ အ႒ကီးဆံုးရလဒ္ကေတာ့ ေသမင္းပဲ၊ ရာထူးအတၾက္ သူေဌးဴဖစ္ဖိုႛအတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ရမႀာ မဟုတ္ဖူးလိုႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက အဲဒီအခဵိန္ကတည္းက မႀာဳကားခဲ့ေဳကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

NLD အဖၾဲႚခဵႂပ္က ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ စစ္အစိုးရကို အခဵက္ ၈ ခဵက္ ေတာင္းဆိုထားေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။ ဒီထဲက အခဵက္ေတၾထဲမႀာ ႎိုင္ငံေတာ္ ေအးခဵမ္းသာယာေရးႎႀင့္ ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးေကာင္စီဟာ ဥပေဒအရ မဟုတ္ပဲ လက္ေတၾႚအုပ္ခဵႂပ္ေနေသာ ေကာင္စီမႀ ဥပေဒအရ အုပ္ခဵႂပ္ေသာေကာင္စီ ဴဖစ္လာေစဖိုႛအတၾက္ အတည္ဴပႂလၿတ္ေတာ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဥပေဒအရ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္တရပ္ကို ေခၞယူဖၾဲႚစည္းေပးရန္ ဆိုတဲ့ အခဵက္တခုလည္း ပၝဝင္ေဳကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဒီ အခမ္းအနားကို ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရးတုန္းက ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ႎုိင္ငံေရးသမား႒ကီးေတၾ၊ တပ္မႀႃး႒ကီးေတၾက သူတိုႛရဲ့ ေတာ္လႀန္ေရးအေတၾႚအဳကံႂေတၾကို ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာသၾားဳကပၝတယ္။

အခမ္းအနား တက္ေရာက္သူ ၄၀၀ ေကဵာ္၊ ၅၀၀ ေလာက္ ရႀိ႓ပီး တက္ေရာက္သူေတၾထဲမႀာ ဝၝရင့္ႎုိင္ငံသမား႒ကီးမဵားအဖၾဲႚ၊ ၈၈ -မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႚ၊ တိုင္းရင္းသား အဖၾဲႚအစည္း အသီးသီးက ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ပၝဝင္ဳကပၝတယ္။

အခမ္းအနား ကဵင္းပခဵိန္၊ လမ္းတဖက္ မဵက္ႎႀာခဵင္းဆိုင္မႀာ စစ္အစိုးရ လံုဴခံႂေရးဝန္ထမ္းေတၾ အမဵား႒ကီး ခဵထားတယ္လိုႛ NLD အသိုင္းအဝုိင္းက ေဴပာပၝတယ္။ NLD က ကဵင္းပမဲ့ အခမ္းအနားကို အဖၾဲႚအစည္းတခဵိႂႚက လာေရာက္ ဆႎၬဴပဳကမယ္ ဆုိတဲ့သတင္းေတၾ ပၾဲမကဵင္းခင္ တေနႛက အထိ ထၾက္ေပၞေနေပမဲ့၊ ဒီကေနႛ ကဵင္းပခဵိန္မႀာေတာ့ ဆႎၬဴပမႁေတၾ မရႀိပဲ ေအးေအးခဵမ္းခဵမ္း ႓ပီးဆံုးသၾားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔