ပၝတီ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႛ အသစ္ဖၾဲႛေရး NLD ေဆၾးေႎၾး

စစ္အစိုးရကဵင္းပမယ့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲကာလ ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေနေတၾကို ရင္ဆိုင္ဆံုးဴဖတ္ႎုိင္ဖိုႛ ပၝတီ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႛကို ဴပင္ဆင္ဖၾဲႛစည္းဖိုႛအတၾက္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႁေဆာင္ေတၾ ဒီကေနႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-02-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၃ ရက္ေနႛတၾင္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္မႀ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာသည့္ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဒု-ဥကၠႉ ဦးတင္ဦးကို သတင္းေထာက္မဵား ေမးဴမန္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၃ ရက္ေနႛတၾင္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္မႀ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာသည့္ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဒု-ဥကၠႉ ဦးတင္ဦးကို သတင္းေထာက္မဵား ေမးဴမန္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP
တနလႆာေနႛတိုင္းဴပႂလုပ္တဲ့ ပၝတီ ဗဟုိအလုပ္အမႁေဆာင္ အစည္းအေဝးမႀာ ဒီလိုဖၾဲႛစည္းဖိုႛေဆၾးေႎၾး ခဲ့တာ ဴဖစ္႓ပီး အစိုးရက ကဵင္းပမယ့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲေတၾနဲႛ တိုက္ရိုက္ မပတ္သက္ေပမယ့္ ဆက္စပ္မႁေတာ့ ရႀိတယ္လိုႛ ပၝတီေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္နဲႛ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ အဖၾဲႛဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဥာဏ္ဝင္း။    ။“ကဵေနာ္တုိႛ တုိက္ရုိက္ ဆက္စပ္မႁေတာ့ မရႀိဘူး။ သိုႛေသာ္လည္းပဲ ႎိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ႎိုင္ငံေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လုပ္ေနတဲ့ကိစၤေတၾမႀာ ဒၝေတၾကို ရင္ဆုိင္ႎုိင္ဖုိႛဟာ ကဵေနာ္တုိႛကလည္း ညီႌၾတ္ေသာ၊ အင္အားရႀိေသာ အဖၾဲႛအစည္းတခု ဴဖစ္ဖုိႛလုိတယ္။ ဒီအတၾက္ ကဵေနာ္တုိႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ အဓိက ရည္ရၾယ္တာ မဟုတ္ေသာ္လည္းပဲ အဲဒီသေဘာေတာ့ ေဆာင္တယ္လိုႛ ေဴပာလုိႛရတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ပိုမုိ႓ပီးေတာ့ ကဵစ္လစ္ခုိင္မာ အင္အားေတာင့္တင္းေရးအတၾက္ ဒၝဟာ အေရးတ႒ကီးလုိအပ္ခဵက္ အေနနဲႛ ကဵေနာ္တုိႛ ေဆာင္ရၾက္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္”

အရင္က ဗဟုိဦးစီးအဖၾဲႛ တိုးခဵဲႛ ဴပင္ဆင္ဖၾဲႛစည္းဖိုႛရာမႀာ ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ေတၾ စံုစံုညီညီ မရႀိတဲ့ အတၾက္ ႎႀစ္ကာလ မဵားစၾာ မဖၾဲႛစည္းႎုိင္ဘဲ ဴဖစ္ေနခဲ့တယ္လိုႛလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။ ဒီကေနႛ အစည္းအေဝးမႀာ ပၝတီ ဒု-ဥကၠႉ ဦးတင္ဦး ကိုယ္တိုင္ သဘာပတိ္အဴဖစ္ ဦးေဆာင္ ေဆၾးေႎၾး႓ပီး ကဵန္းမာေရးခဵိႂႛတဲ့သူ ဗဟုိအလုပ္အမႁေဆာင္ တခဵိႂႛကလၾဲရင္ အားလံုး စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဒီလို ဖၾဲႛစည္းေရး ေဆၾးေႎၾးရာမႀာ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ အကန္ႛအသတ္နဲႛ ေနထိုင္ေနရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ လမ္းႌၿန္ခဵက္ တိုက္တၾန္းခဵက္ေတၾကိုလည္း အေဴခခံ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးဥာဏ္ဝင္း။    ။“ဒီ ဖၾဲႛစည္းေရးကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ သေဘာတူတယ္။ သူႛ ဆႎၬသေဘာထားေတၾကိုလည္း CEC ကို သူက ခဵေပးထားတယ္။ အဲဒီအထဲမႀာ အဓိကေဴပာရရင္ေတာ့ဗဵာ CC ဴဖစ္ထိုက္တဲ့ ပုဂၢိႂလ္မဵားဟာ၊ ပုဂၢိႂလ္တခဵိႂႛဟာ အကဵဥ္းကဵေနတယ္ ဆုိရင္ သူတုိႛကုိ ခဵန္မထားဖုိႛ၊ ဒၝက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ မႀာဳကားခဵက္ေပ့ၝ။ ကဵန္တာေတၾေတာ့ အမဵား႒ကီးရႀိတယ္ေပၝ့ဗဵာ။ အဓိကေတာ့ အဲဒၝ တခု ေဴပာခဵင္တယ္”

ပၝတီတရပ္အေနနဲႛ ဗဟုိဦးစီးအဖၾဲႛဟာ အဖၾဲႛဝင္ အေရအတၾက္လည္းမဵား႓ပီး ဴပည္နယ္နဲႛတိုင္းအလုိက္ တင္ဴပထားတာေတၾကိုလည္း ေဆၾးေႎၾးတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႛက ႎိုင္ငံေရး မူဝၝဒေရးရာ ဆံုးဴဖတ္ေဆၾးေႎၾးေရးမႀာ ဦးေဆာင္မႁ ေပးမႀာဴဖစ္႓ပီး ဗဟုိအလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႛကေတာ့ ေနႛစဥ္ ပၝတီလုပ္ငန္းစဥ္ေတၾကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖိုႛ အေလးထား လုပ္ေဆာင္မယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔