အမဵိႂးသားေနႛအခမ္းအနားမဵားကို အာဏာပိုင္မဵား တားဆီးေႎႀာင့္ယႀက္ဴခင္းမရႀိ

2006-11-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
national_day_2006_200px.jpg
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) ႟ံုးတၾင္ အမဵိႂးသား ေအာင္ပၾဲေနႛ အခမ္းအနား ကဵင္းပေနပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) ႟ံုးမႀာ ႎိုဝင္ဘာ ၁၄ရက္ေနႛက အမဵိႂးသား ေအာင္ပၾဲေနႛ အခမ္းအနားကို ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေနာက္ဆံုးေရာက္ရႀိခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီနဲႚ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛ စေနေနႛက ေတၾႚဆံုစဥ္ ႟ိုက္ကူးထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတၾကိုလည္း ဒီအခမ္းအနားမႀာ ဴပသထားပၝတယ္။

၈၆ ႎႀစ္ေဴမာက္အမဵိႂးသားေအာင္ပၾဲေနႛ အခမ္းအနားကို NLD အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္မႀာ ႎိုဝင္ဘာလ ၁၄ရက္ေနႛ ေနႛလည္က ကဵင္းပခဲ့ရာမႀာ ဧည့္ပရိသတ္ ၇၀၀ေကဵာ္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အမဵိႂးသားေနႛအတၾက္ ထုတ္ဴပန္တဲ့ NLD ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛတကၾ တဴခား ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား အားလံုးကို ႕ခင္းခဵက္မရႀိ ခဵက္ခဵင္းလၿတ္ေပးဖိုႛ နအဖ အစိုးရကို ပန္ဳကားထားပၝတယ္။

အခုႎႀစ္ အမဵိႂးသားေအာင္ပၾဲေနႛကဵင္းပခဲ့တာနဲႛပတ္သက္႓ပီး NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိလ္ ဦးဴမင့္သိန္းက RFA ကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးဴမင့္သိန္း။ ။ ဴပည္သူလူထုရဲ့ ညီႌၾတ္တဲ့ စည္းလံုးတဲ့ ေထာက္ခံမႁကို မရရႀိပဲ ဘယ္တိုက္ပၾဲမႀ ေအာင္ဴမင္မႀာ မဟုတ္ဖူး၊ အမဵိႂးသား ေအာင္ပၾဲရဲ့ ရလဒ္ဟာ ဴပည္သူလူထုရဲ့ စည္းလံုးညီႌၾတ္တဲ့ ပူးေပၝင္း ပၝဝင္မႁဟာ ရလဒ္ေကာင္း ဴဖစ္ခဲ့တယ္၊ ဒၝေဳကာင့္ ဒီ အမႀတ္ရဖၾယ္ဴဖစ္တဲ့ ဒီမေမ့အပ္တဲ့ ေနႛထူးေနႛဴမတ္ဴဖစ္တဲ့ အမဵိႂးသားေအာင္ပၾဲေနႛဟာ ၁၉၂၀ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ရက္ေနႛမႀာ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားမဵားဟာ နယ္ခဵဲႚအစိုးရရဲ့ ၁၉၂၀ခုႎႀစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒဴပႉာန္းခဵက္ကို လက္ခံႎိုင္ဴခင္းမရႀိတဲ့ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားသပိတ္႒ကီး ေပၞေပၝက္ခဲ့ရာကစ႓ပီးေတာ့ အမဵိႂးသားေကဵာင္းေတၾ ေပၞထၾက္ခဲ့တယ္။

ထိုႛအတူ ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရး တိုက္ပၾဲ ဆင္ႎၿဲရန္အတၾက္ နယ္ခဵဲႚအစိုးရကို ေအာင္ဴမင္စၾာတိုက္ခိုက္ႎိုင္တဲ့ လမ္းစလမ္းေဳကာင္းကို စတင္ ေဖာ္ထုတ္ႎိုင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ မေမ့အပ္တဲ့ ေနႛတေနႛအဴဖစ္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္က ကဵင္းပရဴခင္းဴဖစ္ပၝတယ္။

အခမ္းအနား ဒုတိယပိုင္း မႀာစာေပေဟာေဴပာပၾဲကဵင္းပရာခဲ့႓ပီး ကဗဵာဆရာ ဦးဳကည္ေအာင္၊ သတင္းစာဆရာ ဦးေအာင္ဝင့္တိုႛက အမဵိႂးသားေနႛ အထိမ္းအမႀတ္ ေဟာေဴပာခဲ့ဳကပၝတယ္။

သတင္းစာ လၾတ္လပ္ခၾင့္နဲႛပတ္သက္႓ပီး သတင္းစာဆရာ ဦးေအာင္ဝင့္က ေဟာေဴပာခဲ့သလို ဆရာ ဳကည္ေအာင္ကေတာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဖခင္ ဆရာ႒ကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းက ကိုလိုနယ္ခဵဲႛေတၾကို ဘယ္လို တိုက္ပၾဲဝင္ခဲ့သလဲဆိုတာကို ေဟာေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဒီကေနႛ အမဵိႂးသားေနႛမႀာ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾ အေနနဲႛ သီးဴခား အခမ္းအနားေတၾ ကဵင္းပဴခင္းမရႀိပဲ ဝၝရႀင့္ႎုိင္ငံေရးသမား႒ကီးေတၾ ကဵင္းပတဲ့အခမ္းအနားနဲႛ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္တုိႛက ကဵင္းပတဲ့ အမဵိႂးသားေနႛ အခမ္းအနားေတၾကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ေဳကာင္း သတင္းရရႀိပၝတယ္။

ဝၝရင့္ႎုိင္ငံေရးသမား႒ကီးေတၾ ကဵင္းပတဲ့ အမဵိႂးသားေနႛ အခမ္းအနားမႀာ တက္ေရာက္သူေပၝင္း ၇၀၀ ေလာက္ရႀိ႓ပီး၊ သဘာပတိ ဝၝရင့္ ႎုိင္ငံေရးသမား႒ကီး သခင္သိန္းေဖကေန အမဵိႂးသားေနႛ အမႀာစကားေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ေနႛလည္ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ အခမ္းအနားကုိ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ၈၈ ေကဵာင္းသားေတၾကလည္းပဲ အမဵိႂးသားေနႛသဝဏ္လၿာကုိ ဖတ္ဳကားခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီကေနႛကဵင္းပခဲ့တဲ့ အမဵိႂးသားေနႛ အခမ္းအနားေတၾကုိ အာဏာပုိင္ေတၾက တားဆီးေႎႀာင့္ယႀက္တာမဵိႂးေတၾ မလုပ္ခဲ့ဘူးလုိႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဒီကေနႛ အမဵိႂးသားေနႛဟာ ဖိႎႀိပ္မႁကို ေကဵာင္းသားေတၾ တၾန္းလႀန္ရာကေန စတင္ခဲ့တဲ့ သမုိင္းဴဖစ္႓ပီးေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဖိႎႀိပ္မႁရႀိရင္ ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ လႁပ္ရႀားမႁရႀိေနမႀာ ဴဖစ္႓ပီး ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ သေဘာဆႎၬေတၾကုိလည္း လစ္လဵႃ႟ႁလုိႛမဴဖစ္ႎုိင္ေဳကာင္း ဒီကေနႛ အမဵိႂးသားေနႛနဲႛပတ္သက္လုိႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိေကဵာ္မင္းယုက သူတုိႛရဲ့ သေဘာထားေတၾကုိ ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

ကုိေကဵာ္မင္းယု။ ။ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁက စတင္႓ပီးေတာ့ အမဵိႂးသားေနႛဆိုတာ ဴဖစ္လာတာ၊ ဒီေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁဆိုတဲ့ဟာကို ဖဵက္ဆီးလိုႛ မရဘူး၊ ဖဵက္သိမ္းလိုႛလည္း မရဘူး၊ ဆိုလိုခဵင္တဲ့သေဘာကဗဵာ၊ ဒီ ၁၉၆၂ခုႎႀစ္ ဂဵႃလိုင္ ၇ရက္ေနႛမႀာ တပၝတီ အာဏာရႀင္စနစ္ဆိုးရဲ့ ရမ္းကားစၾာ ေဴဖရႀင္းမႁေဳကာင့္ သမိုင္းအစဥ္အလာ ႒ကီးမားတဲ့ သမဂၢအေဆာက္အအံု႒ကီး ေဖာက္ခၾဲ ဖဵက္ဆီးခံရေသာ္လည္း ေကဵာင္းသားထုရဲ့ အမဵိႂးသား ႎိုင္ငံေရး ဝိညာဥ္က ေသမသၾားခဲ့၊ ရပ္တန္ႛမသၾားခဲ့ ဆိုတာက အဲဒၝက လက္ေတၾႚပဲေလ၊

ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁဆိုတာကေတာ့ မတရားမႁေတၾ ေပၞလာရင္ လႁပ္ရႀားမႁကေပၞလာမႀာပဲ၊ အဲဒၝကို ဖမ္းတယ္ဆီးတယ္၊ ေထာင္ခဵတယ္၊ ေသဒဏ္ေပးတယ္၊ အမဵိႂးမဵိႂးေပၝ့ဗဵာ၊ ဘယ္လိုပဲလုပ္လုပ္ ေပၞလာမႀာပဲ၊ တခဵိန္ကဵရင္ ေပၞလာမႀာပဲ၊ တားမရဘူးဆိုတဲ့သေဘာကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဴပာထားတာ။

ဆက္လက္႓ပီး ဒီကေနႛ အမဵိႂးသားေနႛမႀာ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ သဝဏ္လၿာတေစာင္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီသဝဏ္လၿာပၝ သေဘာထားေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ၈၈ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ကုိေကဵာ္မင္းယုက ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾအေနနဲႛ တုိင္းဴပည္ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကုိ အမဵိႂးသားေရးတာဝန္ တရပ္အေနနဲႛ ဆက္လက္႒ကိႂးပမ္းသၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိေကဵာ္မင္းယုက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အာဏာရယူဖုိႛ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ တဖက္သတ္ေဴဖရႀင္းတာမဵိႂး ေတၾမလုပ္ဖိုႛနဲႛ တုိင္းဴပည္ရဲ့ ဒီကေနႛအကဵပ္အတည္းကေန လၾတ္ေဴမာက္ဖုိႛကုိ အမဵိႂးသားေရး တာဝန္တရပ္အေနနဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေဴဖရႀင္းဖုိႛကုိလည္း တုိက္တၾန္းလုိက္ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔