ဴပည္နယ္နဲႛတိုင္း ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႚေတၾ ဴပန္လည္ဖၾဲႚစည္းေရး အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ စတင္ဴပင္ဆင္

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႚကို ဴပန္လည္ ဖၾဲႚစည္းႎိုင္ဖိုႛ ဴမန္မာတႎိုင္ငံလံုး တိုင္းနဲႛ ဴပည္နယ္ ဥကၠႉေတၾနဲႛ စည္း႟ံုးေရးအဖၾဲႚေတၾဆီကို ဇန္နဝၝရီလ ၂၇ ရက္ေနႛရက္စၾဲနဲႛ NLD ပၝတီဥကၠႉ လက္မႀတ္ေရးထိုး႓ပီး ႌၿန္ဳကားစာ ေပးပိုႛလိုက္ပၝတယ္။
2010-01-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမို်းသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) တည္ေထာင္သည့္ နွစ္ ၂ဝျပည့္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က က်င္းပေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
အမို်းသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) တည္ေထာင္သည့္ နွစ္ ၂ဝျပည့္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က က်င္းပေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႚဝင္မဵား ဴပန္လည္ဖၾဲႚစည္းေရးမႀာ ေအာက္ေဴခက ေ႟ၾးခဵယ္႓ပီး ႟ံုးခဵႂပ္ကို ေပးပိုႛရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ။         ။ “ဴပန္လည္ အသစ္ဖၾဲႚမႀာပၝ၊ တတိုင္းတဴပည္လံုးမႀာ ႓မိႂႚနယ္၊ တိုင္းေတၾ ကိုယ္စားဴပႂမဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႚဝင္ ၉၀ နီးပၝးေလာက္ ဖၾဲႚဖိုႛအတၾက္ က႗န္ေတာ္တိုႛ အေဳကာင္းဳကားစာ ပိုႛတာပၝ။ သူတိုႛဟာ သူတိုႛ ေအာက္ေဴခကေန႓ပီးေတာ့ ေ႟ၾးခဵယ္႓ပီးေတာ့ကာ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဗဟိုကို တက္လာ႓ပီးေတာ့ ညၟိႎႁိင္း႓ပီးတာနဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္။ ”

 တိုင္းနဲႛဴပည္နယ္ေတၾက ေ႟ၾးခဵယ္ဖိုႛ လဵာထား ထားတဲ့ စာရင္းနဲႛအတူ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၆ရက္ ၁၇ရက္ေနႛေတၾမႀာ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဌာနခဵႂပ္ ကို လာေရာက္ဳက႓ပီး ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႚနဲႛအတူ ေဆၾးေႎၾးညၟိႎိႁင္းဳကမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ခုလိုေ႟ၾးခဵယ္ရာမႀာ ေ႟ၾးခဵယ္ေရးမူ ၅ ခဵက္နဲႛ ေ႟ၾးခဵယ္ဳကရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ။         ။ “ပထမအခဵက္ကေတာ့ ႎိုင္ငံေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အရည္အခဵင္း ရႀိရမယ္၊ ဒုတိယအခဵက္ကေတာ့ အဖၾဲႚခဵႂပ္အေပၞမႀာ သစၤာရႀိရမယ္၊ တတိယအခဵက္ကေတာ့ အဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ ႎိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတၾနဲႛ မကင္းကၾာပဲ တဆက္စပ္တည္း ရႀိေနသူေတၾ ဴဖစ္ရမယ္၊ စတုတၪအခဵက္ကေတာ့ အဖၾဲႚခဵႂပ္က ကိုင္စၾဲထားတဲ့ ႎိုင္ငံေရးရပ္တည္ခဵက္ေတၾနဲႛ သေဘာတူညီမႁ ရႀိတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾ ဴဖစ္ရမယ္၊ ေနာက္ဆံုးအခဵက္ကေတာ့ နံပၝတ္ ၅ ကေတာ့ အဖၾဲႚခဵႂပ္ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵားအရ အေရးယူ အဴပစ္ေပးထားသူေတၾ မဴဖစ္ေစရ ဆို႓ပီးေတာ့ အဲဒီ မူ ၅ ခဵက္နဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေ႟ၾးခဵယ္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္။”

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၂၆ ရက္ေနႛက ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္း ႓မိႂႚနယ္ ၄၀ ရႀိတဲ့အနက္ ႓မိႂႚနယ္ ၂၀ရဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳက႓ပီး မနက္ဴဖန္မႀာ ကဵန္တဲ့႓မိႂႚနယ္ ၂၀ ေဆၾးေႎၾးဳကဖိုႛ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အသစ္ ဴပန္လည္ ဖၾဲႚစည္းလိုက္တဲ့ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႚ စာရင္းကို ေဖေဖာ္ဝၝရီလကုန္ပိုင္းေလာက္မႀာ အ႓ပီးသတ္ ေဳကညာႎိုင္လိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက ေဴပာပၝတယ္။

ခုလို NLD ပၝတီက ဗဟိုဦးစီး အဖၾဲႚဝင္ေတၾ ဴပန္လည္ဖၾဲႚစည္းတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးခင္ေမာင္ေဆၾနဲႛ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔