အတၾင္းေရးမႁးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္းကို ဴမန္မာအမဵိႂးသမီး သက္ေသထၾက္ဆိုခဵက္ေတၾ ေပးအပ္

ဴမန္မာအမဵိႂးသမီးေတၾအေပၞ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾ၊ ရာဇဝတ္မႁ ကဵႃးလၾန္မႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး နယူးေယာက္႓မိႂႛမႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ဳကားနာပဲၾက သက္ေသ ထၾက္ဆိုခဵက္ေတၾကို အမဵိႂးသမီးမဵားအဖဲၾႛခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) နဲႛ ႎိုဘယ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ အမဵိႂးသမီးေတၾက ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႁးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္းကို နယူးေယာက္႓မိႂႛ ကုလသမဂၢ ဌာနခဵႂပ္မႀာ မေနႛက ေတၾႛဆံုေပးအပ္ခဲ့ပၝတယ္။
2010-03-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႁးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္းကို အမဵိႂးသမီးမဵားအဖဲၾႛခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) မႀ ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၞသင္းသင္းေအာင္ (ဝဲမႀ ဒုတိယ) ႎႀင့္  ႎိုဘယ္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ အမဵိႂးသမီးမဵားအပၝအဝင္ အမဵႂိးသမီးကိုယ္စား လႀယ္အဖၾဲႚႎႀင့္ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၄ ရက္ေနႛက နယူးေယာက္႓မိႂႛ ကုလသမဂၢရံုးခဵႂပ္တၾင္ ေတၾႛရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo:RFA)
ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႁးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္းကို အမဵိႂးသမီးမဵားအဖဲၾႛခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) မႀ ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၞသင္းသင္းေအာင္ (ဝဲမႀ ဒုတိယ) ႎႀင့္ ႎိုဘယ္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ အမဵိႂးသမီးမဵားအပၝအဝင္ အမဵႂိးသမီးကိုယ္စား လႀယ္အဖၾဲႚႎႀင့္ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၄ ရက္ေနႛက နယူးေယာက္႓မိႂႛ ကုလသမဂၢရံုးခဵႂပ္တၾင္ ေတၾႛရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo:RFA)
RFA

ဒၝဟာ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ဴမန္မာအမဵိႂးသမီးေတၾအတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႁးခဵႂပ္နဲႛ တိုက္ရိုက္ ေတၾႛဆံုခၾင့္ ပထမဦးဆံုးအ႒ကိမ္ ရရႀိခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒီ ေတၾႛဆံုပဲၾမႀာ မတ္လ ၂ ရက္ေနႛက နယူးေယာက္႓မိႂႛမႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ဳကားနာပဲၾအေပၞ ႎိုင္ငံတကာ ဥပေဒ ပညာရႀင္ေတၾရဲႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ သေဘာထားေတၾကို မစၤတာဘန္ကီမၾန္းကို တင္ဴပခဲ့တယ္လိုႛ အမဵိႂးသမီးမဵားအဖဲၾႛခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) ကိုယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေဒၞသင္းသင္းေအာင္က အာအက္ဖ္ကိုေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞသင္းသင္းေအာင္။    ။“အဲဒီလုိ သၾားေပးရင္းနဲႛပဲ အဳကံဴပႂခဵက္ေတၾကို ထပ္႓ပီးေတာ့ ေဴပာတယ္ေပၝ့။ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ အခု ယူအဲန္အေနနဲႛ လုပ္ေနတဲ့ လက္ရႀိလုပ္ငန္းေတၾကို ေမးဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ တႎုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲႛ အဲလုိမဵႂိး ခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾ ခံေနရတယ္။ အထက္ကေန႓ပီးေတာ့ တရားမ႖တမႁ လံုး၀ကို ရႀာေပးတာမဵႂိးလည္း မရႀိဘူး၊ အေရးယူမႁလည္း မရႀိဘူး။ အဲဒၝေတၾက တႎိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲႛ ဴဖစ္ေနတဲ့ကိစၤေတၾဟာ၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ အေရးကို တဴခားႎုိင္ငံေတၾလုိဘဲ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကေန႓ပီးေတာ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ၁၈၂၀ ဆုိ႓ပီးေတာ့ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းတဲ့ ကိစၤေတၾ ရႀိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ကိုယ္တိုင္ကပဲ အစီရင္ခံစာထဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကိစၤကို ထည့္သၾင္းေရးထားတာ ရႀိတယ္။ အဲဒၝေတၾဟာ တကယ့္ကို လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို ခဵိႂးေဖာက္ရာကဵတယ္ေပၝ့။ ဒၝေဳကာင့္ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအေနနဲႛ အေရးယူတဲ့ အစီအစဥ္ေတၾကို ဆက္႓ပီးလုပ္ဖိုႛအတၾက္ တၾန္းအားေပးဖုိႛအတၾက္ကို ဒီ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကို အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ အေနနဲႛ အဳကံဴပႂေပးပၝ ဆုိတာ ကဵမတုိႛ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္”

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾ ကဵႃးလၾန္တဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾ၊ အမဵိႂးသမီးေတၾအေပၞ ညၟဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္ အႎိုင္ကဵင့္မႁေတၾကို ကုလသမဂၢ အေနနဲႛ ကာကၾယ္တားဴမစ္ႎိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္နဲႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္းနဲႛ ေတၾဆံုခဲ့သူေတၾထဲမႀာ ၁၉၉၇ ခုနႀစ္ ႎိုဘယ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ Jody Williams၊ ၂၀၀၃ ခုနႀစ္ ႎိုဘယ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ အီရန္တရားသူ႒ကီး Shirin Ebadi နဲႛ ကမၲာတဝႀန္း တရားမ႖တမႁအဖဲၾႛ ဥကၠႉ Janet Benshoof တိုႛလည္းပၝဝင္ပၝတယ္။
 
ဒီ ကိုယ္စားလႀယ္အဖဲၾႛဟာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံေတၾဴဖစ္တဲ့ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ဴပင္သစ္သံအမတ္႒ကီးနဲႛ အေမရိကန္သံတမန္ ကိုယ္စားလႀယ္အဖဲၾႛေတၾနဲႛလည္း သီးဴခားစီ ေတၾႛဆံု႓ပီး ဴမန္မာ့အေရးကို ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာအမဵိႂးသမီးေတၾ အေရးနဲႛပတ္သက္႓ပီး ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္းနဲႛ တိုက္ရိုက္ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေဳကာင္းစံုကို မအင္ဳကင္းႎုိင္က စုစည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

စုစည္းတင္ဴပခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔