ကေလးမဵားေနႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ စာစီစာကံုးဆု

2007-01-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ASSK_students_200px.jpg
မေကၾးတိုင္းသိုႛ ၂၀၀၂ခုႎႀစ္ ဇၾန္လက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ခရီးလႀည့္လည္စဥ္ ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသားေလးမဵားႎႀင့္ အတူ အမႀတ္တရ ႟ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့ ေမၾးေနႛ ဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံကေလးမဵားေနႛ အတၾက္ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ကေန စာစီစာကံုး႓ပိႂင္ပဲၾ ကဵင္းပမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း သတင္းရရႀိပၝတယ္။ ဒီ စာစီစာကံုး႓ပိႂင္ပဲၾ အႎုိင္ရသူေတၾကုိ ေဒၞေဆာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ စာစီစာကံုးဆု ခဵီးဴမႁင့္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့ ေမၾးေနႛဴဖစ္တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၃ ရက္ေနႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ကေလးမဵားေနႛကုိ ရည္႟ၾယ္႓ပီး ဴမန္မာဘာသာ နဲႛ စာစီစာကံုး႓ပိႂင္ပဲၾကို ဴပႂလုပ္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီစာစီစာကံုး႓ပိႂင္ပဲၾမႀာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုေတၾ ေ႟ၾးခဵယ္ခဵီးဴမၟင့္မယ္လုိႛ အဖဲၾႚခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂိၢႂလ္ ဦးဴမင့္သိန္းက ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒီစာစီစာကံုး႓ပိႂင္ပဲၾကုိ အသက္ ၃၅ ႎႀစ္ေအာက္ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ အဖဲၾႚဝင္လူငယ္ေတၾ ဒၝမႀမဟုတ္ အဖဲၾႚခဵႂပ္အဖဲၾႚဝင္ေတၾရဲ့ သားသမီးေတၾ ဝင္ေရာက္ ယႀဥ္႓ပိႂင္ႎုိင္တယ္လုိႛ စည္းကမ္းသတ္မႀတ္ထားပၝတယ္။

စာစီစာကံုး႓ပိႂင္ပဲၾကုိ တႎုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနဲႛ ဴပႂလုပ္မႀာဴဖစ္႓ပီး၊ လာေရာက္ေဴဖဆုိရမဲ့၊ ေနရာကုိ အထက္ ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ မႎၩေလးကုိ သတ္မႀတ္ထား႓ပီး၊ ေအာက္ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ အဖဲၾႚခဵႂပ္ဌာနခဵႂပ္႟ုံးကုိ သတ္မႀတ္ထားပၝတယ္။

အထက္ဴမန္မာဴပည္ မႎၩေလးမႀာ ပၝဝင္ယႀဥ္႓ပိႂင္ေဴဖဆုိရမဲ့ ဴပည္နယ္ေတၾကေတာ့၊ ကခဵင္၊ ခဵင္း၊ ရႀမ္း စစ္ကုိင္း၊ မေကၾး၊ မႎၩေလးတုိႛဴဖစ္႓ပီး၊ ေအာက္ဴမန္မာဴပည္မႀာ ေဴဖဆုိရမဲ့ ဴပည္နယ္ေတၾကေတာ့၊ ကရင္၊ မၾန္၊ ရခုိင္၊ တနသႆာရီ၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ ရန္ကုန္တုိႛဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီ႓ပိႂင္ပဲၾကုိ ဝင္ေရာက္ ယႀဥ္႓ပိႂင္လုိရင္ ႒ကိႂတင္စာရင္းေပးသၾင္းရမႀာ ဴဖစ္႓ပီး၊ ဇႎၮဝၝရီလ ၃၀ ရက္ေနႛ ေနာက္ဆုံးထား စာရင္းေပးသၾင္းရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စာစီစာကံုး ႓ပိႂင္ပဲၾ ေဴဖဆုိရမဲ့ရက္ကေတာ့၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂ ရက္ေနႛ မနက္ ၁၀ နာရီမႀာ တ႓ပိႂင္နက္တည္း ကဵင္းပမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

စာစီစာကံုးရဲ့ေခၝင္းစဥ္ကေတာ့ ပညာေရး နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး၊ အနာဂတ္ဴမန္မာႎုိင္ငံပညာေရး အတၾက္ မိမိရဲ့ရည္႟ၾယ္ခဵက္ေတၾ အေဳကာင္းေဖာ္ဴပရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ပိႂင္ပဲၾဝင္ စာစီစာကံုးေတၾကုိေတာ့၊ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ စာစီစာကံုး ႓ပိႂင္ပဲၾ ႒ကီးဳကပ္ေရး ေကာ္မတီက စိစစ္ ေ႟ၾးခဵယ္သၾားမႀာဴဖစ္႓ပီး၊ ဆုရတဲ့ သူေတၾကုိ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၃ ရက္ေနႛ ရန္ကုန္ ဌာနခဵႂပ္႟ုံးမႀာ ကေလးမဵားေနႛ ကဵင္းပတဲ့အခၝ ဆုခဵီးဴမင့္သၾားမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ခဵီးဴမင့္မဲ့ ဆုရဲ့ အမည္ကေတာ့ 'ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္စာစီစာကံုးဆု' ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုလုိ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရတဲ့ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ စာစီစာကုံး႓ပိႂင္ပဲၾ ကဵင္းပေနသလုိပဲ၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ကမႝာေပၞကတဦးတည္းေသာ ႎုိဘယ္လ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ လာေရာက္ေတၾႚဆုံဖုိႛ ႎုိင္ငံတကာက ႎုိဘယ္လ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဆုရႀင္ ၁၃ ဦးက ဴမန္မာ နအဖ သံ႟ုံးေတၾမႀာ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ ေလ႖ာက္ထားတာ အခုထက္ထိ အေဳကာင္းမဴပန္ေသးဘူးလုိႛ ႎုိဘယ္လ္ဆုရႀင္ေတၾက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

အီရန္ႎုိင္ငံက ႎုိဘယ္လ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ ရႀိရင္ အီဘာဒီကေဴပာဆုိရာမႀာ သူတုိႛ အေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိေတၾႚဆုံဖုိႛ ဒီ ဇန္နဝၝရီ လဆန္းပုိင္းကတည္းက ဴမန္မာသံ႟ုံးေတၾမႀာ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ ေလဵာက္ထားခဲ့ေပမဲ့ အခုထက္ထိ အေဳကာင္းဴပန္ဳကားဴခင္းမရႀိေသးဘူူးလုိႛ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အေမရိကန္ႎုိင္ငံက မိစ္ ဂဵိႂဒီ ဝီလဵမ္စ္ကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ႎုိဘယ္လ္ဆုရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ သၾားေရာက္ေတၾႚဆုံဖုိႛ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ ေလ႖ာက္ထားတာ ဴမန္မာနအဖ အာဏာပုိင္ေတၾက ဒီကေနႛအထိ အေဳကာင္းမဴပန္ေသးဘူးလုိႛ ကင္ညာႎုိင္ငံက ကမႝာ့ လူမႁေရးညီလာခံ တက္ေရာက္ေနစဥ္ သတင္းေထာက္ေတၾကုိ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔