ကုလသမဂၢ အသိအမႀတ္ဴပႂ ဴမန္မာ ဒုကၡသည္မဵားကို မေလးရႀားဖမ္းဆီး

2007-01-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

UNHCR_migrants_200px.jpg
ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚရႀိ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ံုး (UNHCR)၏ မႀတ္ပံုတင္ဌာနတၾင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ဴမန္မာဴပည္မႀ ဝင္ေရာက္လာသူမဵားကို ၂၀၀၅ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလက ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

UNHCRလိုႛ ေခၞတဲ့ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ မဟာမငး္႒ကီး႟ံုးက ဒုကၡသည္ေတၾအဴဖစ္ အသိအမႀတ္ဴပႂတဲ့ လက္မႀတ္ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ ဴမန္မာ လူမဵိႂး ၄၅ေယာက္ေလာက္ကို မေလးရႀားႎိုင္ငံ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚ ေတာင္ဘက္ ပူထရာဂဵာယား အုပ္ခဵႂပ္ေရး ႓မိႂႚေတာ္သစ္နားမႀာ ဖမ္းဆီးလိုက္တာကို မေလးရႀားႎိုင္ငံမႀာရႀိတဲ့ UNHCR ႟ံုးက စိုးရိမ္ပူပန္ရတယ္လိုႛ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။

မေလးရႀားႎိုင္ငံထဲ ဝင္လာတဲ့ တရားဝင္လက္မႀတ္ မရႀိသူေတၾကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ကုန္ပိုင္းရက္က ႎႀိမ္နင္းရာမႀာ အဲဒီဴမန္မာေတၾလည္း အဖမ္းခံရတဲ့ထဲ ပၝဝင္သၾားတာပၝ။ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ဴမန္မာ ၁၇၀ကို မေလးရႀားႎိုင္ငံက ဖမ္းဆီးထားတယ္ဆိုတဲ့အေဳကာင္း RFAက သတင္းထုတ္လၿင့္႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ အဲဒီလူေတၾထဲမႀာ မေလးရႀားႎိုင္ငံမႀာ ႎိုင္ငံေရး ခိုလႁံခၾင့္ေတာင္းခံထားသူေတၾ ပၝဝင္တယ္လိုႛ UNHCR က ေဴပာပၝတယ္။ အမဵိႂးသမီးေတၾ၊ ကေလးေတၾပၝ အဖမ္းခံရတာမိုႛ ဒီလိုဖမ္းဆီးတာ အေတာ္ကို စိုးရိမ္တဲ့အေဳကာင္း ။ အထူးသဴဖင့္ မိန္းမနဲႛ ကေလးေတၾ အတၾက္ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေဳကာင္း မေလးရႀားႎိုင္ငံ UNHCR အဖၾဲႚကိုယ္စားလႀယ္က ေဴပာပၝတယ္။ ဒီလူေတၾဟာ ဒုကၡသည္ေတၾဴဖစ္တယ္လိုႛ အသိအမႀတ္ဴပႂထားတာမိုႛ ပံုမႀန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ဴပန္လၿတ္ေပးေရးအတၾက္ အာဏာပိုင္ေတၾကို ရႀင္းဴပကူညီဖိုႛ UNHCRက အဖၾဲႚတဖၾဲႚေစလၿတ္ေပမဲ့ သူတိုႛကို လန္ဂန္ လူဝင္မႁ႒ကီးဳကပ္မႁ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းကို ေခၞေဆာင္သၾားပၝတယ္။ ဒီလူေတၾလၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛ UNHCR က အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ေဆာင္႟ၾက္ေနပၝတယ္၊

ပံုမႀန္အားဴဖင့္ မေလးရႀား အာဏာပိုင္ေတၾဟာ လူသားခဵင္းစာနာမႀု အေဴခအေနနဲႛ UNHCRနဲႛ ပတ္သက္တဲ့လူေတၾ အားကိုးရာမဲ့တဲ့အေဳကာင္း သိရႀိ႓ပီး UHNCR ကဒ္ဴပားရႀိသူေတၾကို ဖမ္းဆီးဖိုႛ ထိန္းသိမ္းဖိုႛ ေရႀာင္ရႀားေလ ့ရႀိပၝတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္လ သံုးလေလာက္မႀာ ဒီလို တရားမဝင္သူေတၾကို ရႀာေဖၾရာမႀာ UNHCR လက္မႀတ္္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတၾကို ဖမ္းဆီးလာ႓ပီးေတာ့ မႎႀစ္က ဒီဇင္ဘာလမႀာ လက္မႀတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ၉၀ကို ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီး ဒီလထဲမႀာ ၇၀ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

မေလးရႀားႎိုင္ငံက UNHCR ႟ံုးမႀာ မႀတ္ပံုတင္ထားသူ ၄၆,၀၀၀ ေလာက္ ရႀိပၝတယ္။ ဒီထဲမႀာ အင္ဒီုနီးရႀားႎိုင္ငံ အာေခဵးဴပည္နယ္က လူ ၁၅,၀၀၀္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ရခိုင္ဴပည္နယ္က ႟ိုဟင္ဂဵာ ၁၂,၀၀၀၊ ခဵင္းနဲႛ ဴမန္မာမူစလင္လို ဴမန္မာႎိုင္ငံက လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား ၁၆,၀၀၀နဲႛ ကဵန္တဲ့လူေတၾဟာ တဴခားႎိုင္ငံေတၾက ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ခဵင္းတိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ (CRC)က တာဝန္ခံ ကိုဖီလာမုန္ကို RFA ဝၝရႀင္တန္႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးဘေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔