ဴမန္မာ့အေရး လုံဴခႂံေရးေကာင္စီ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ကဵတဲ့အထိ အေမရိကန္ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမည္

2006-06-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ပထမဆုံး ကုလသမဂၢ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီမႀာ ေမလ ၃၁ ရက္ေနႛ က ဴမန္မာ့အေရး အလၾတ္သေဘာ ေဆၾးေႎၾးမႁကုိ ဒုတိယအ႒ကိမ္ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ ကုလသမဂၢ ဒုတိယ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက လုံဴခႂံေရးေကာင္စီကုိ သူႛရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံခရီးစဥ္နဲႛ ဴမန္မာ့အေရး ရႀင္းလင္းခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ကုလသမဂၢကေတာ့ သတင္း ေဳကညာခဵိန္အထိ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္တာ မရႀိေသးပၝဘူး။ ဒၝေပမယ့္ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္႒ကီး မစၤတာ ဂ႗န္ ဘိုလ္တန္ရဲ့႟ုံးမႀ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္က ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး RFA ကုိ သီးသန္ႛေဴပာဆုိခဲ့တာ ရႀိပၝတယ္္။

လုံဴခႂံေရးေကာင္စီ ရႀင္းလင္းပၾဲ ႓ပီး႓ပီးခဵင္းပဲ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုကေတာ့ ဴမန္မာ့အေရး လုံဴခႂံေရးေကာင္စီမႀာ တရားဝင္ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ ကဵတဲ့အထိ မဳကာမီပဲ တင္သၾင္း ေဆာင္႟ၾက္မယ္လုိႛ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္႒ကီး ဂ႗န္ ဘိုလ္တန္႟ုံး ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္က RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္။ ။ မစၤတာဂမ္ဘာရီ ရႀင္းလင္းခဲ့တာကုိ ကဵေနာ္တုိႛ ဳကားခဲ့ရပၝတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛဘက္က ေဳကညာခဲ့တာကေတာ့ အေမရိကန္အေနနဲႛ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီမႀာ မဳကာခင္ ဴမန္မာအေရး ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ကဵတဲ့အထိ ေဆာင္႟ၾက္မယ္။ ဒီဆုံးဴဖတ္ခဵက္မႀာ ဘာေတၾ ပၝဝင္မယ္ဆုိတာေတာ့ အတိအကဵ မေဴပာခဲ့ဘူး။ ဒၝေပမယ့္ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ ကဵေအာင္ လုပ္မယ္လုိႛေတာ့ ေကာင္စီဝင္ႎုိင္ငံေတၾကုိ ကဵေနာ္တုိႛ အေလးအနက္ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဒီေမလ၃၁ ရက္ေနႛမႀာပဲ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာနကလည္း ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္းတုိးတာအပၝအဝင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ႎုိင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊ ကဵန္းမာေရးအေဴခအေနေတၾဟာ ေဒသတၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ လုံဴခႂံေရးကုိ ဴခိမ္းေဴခာက္တဲ့အဆင့္ ေရာက္ေနေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ ႎုိင္ငံတကာရဲ့ စုိးရိမ္မကင္းမႁကုိ ေဖာ္ဴပတဲ့အေနနဲႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ဴမန္မာ့အေရး လုံဴခႂံေရးေကာင္စီ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ကဵတဲ့အထိ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမယ္လုိႛ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

RFA က သီးဴခား စုံစမ္းခဵက္အရေတာ့ မေနႛက လုံဴခႂံေရးေကာင္စီ အလၾတ္သေဘာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ တ႟ုတ္၊ ႟ုရႀားနဲႛ ဂဵပန္တုိႛက ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အေရးယူမႁေတၾ လုပ္ဖုိႛ မလုိအပ္ေသးဘူးလုိႛ ေဴပာဆုိခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

လုံဴခႂံေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာ့အေရး ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ကဵဖုိႛ ေနေနသာသာ တရားဝင္အစည္းအေဝး အစီအစဥ္မႀာေတာင္ မပၝေသးပၝဘူး။ တခၝ တ႟ုတ္၊ ႟ုရႀားနဲႛ ဂဵပန္တုိႛကလည္း အေရးမယူနဲႛဦးလုိႛ ေဴပာေနတာေတၾ ရႀိေနတယ္ဆုိေတာ့၊ ဒီဳကားထဲမႀာ အေမရိကန္က ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ကဵတဲ့အထိ ေဆာင္႟ၾက္မယ္လုိႛ ယုံဳကည္မႁ အဴပည္ႛ ရႀိေနတာ ဳကားရပၝတယ္။ ဘာေဳကာင့္ ဒီလုိယုံဳကည္မႁရႀိေနရတာပၝလဲ။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ (US Campaign for Burma) အေမရိကန္အေဴခစုိက္ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားေနတဲ့အဖၾဲႚက ဦးေအာင္ဒင္ကုိ RFAက ေမးဳကည့္ခဲ့ပၝတယ္။

ဦးေအာင္ဒင္။ ။ ဒီလိုပၝ၊ ပထမ တခဵက္က ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ အေဴခအေနေတၾက ဆိုးသထက္ ဆိုးလာတယ္ေလ၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎိုဝင္ဘာလ နအဖ ပဵဥ္းမနား ႓မိႂႚေတာ္ေဴပာင္းတဲ့အခဵိန္က စ႓ပီးေတာ့ ပဵဥ္းမနားတဝိုက္ ေနရာေဒသေတၾမႀာ၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားေတၾ ေနထိုင္တဲ့ ေဒသေတၾမႀာ စစ္ဆင္ေရးေတၾ အ႒ကီးအကဵယ္လုပ္လိုႛ ကရင္လူမဵိႂးေတၾ ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ထၾက္ေဴပး တိမ္းေရႀာင္ဳကတယ္၊ ဒုကၡေရာက္ဳက၊ ေသေကဵပဵက္စီးဳကရတယ္။

တခဵိန္တည္းမႀာ ဴပည္တၾင္း ႎိုင္ငံေရးအေဴခအေနမႀာ ႓မိႂႚဴပမႀာရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံေရးအေဴခအေနကို ဳကည့္မယ္ဆိုရင္လဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က အမဵိႂးမဵိႂးေသာ ဖိႎႀိပ္ခဵႂပ္ခဵယ္မႁ ေအာက္ေတၾမႀာ ကဵပ္ကဵပ္တည္းတည္း ႟ုန္းကန္လႁပ္ရႀားေနရတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကိုလဲ လတ္တေလာေလးမႀာတင္ကိုပဲ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကို ေနာက္ထပ္ သက္တမ္းတႎႀစ္ ထပ္မံ တိုးခဵဲႚလုိက္တယ္။

ေနာက္ ဒီလိုအေဴခအေနမဵိႂးေတၾမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛအေနနဲႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုရဲ့ ဦးေဆာင္ဦး႟ၾက္ဴပႂမႁနဲႛ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ဒီ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဴပႍနာကို ဝင္ေရာက္ေဴဖရႀင္းတာကို အင္မတန္မႀ လိုလား ေတာင့္တပၝတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေမ႖ာ္လင့္တဲ့အတိုင္း အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနနဲႛ ထိပ္ဆံုးအဆင့္မႀာ ရႀိတဲ့ သံတမန္ေရး လႁပ္ရႀားမႁကို လုပ္ေနဳကတယ္။

အထူးသဴဖင့္ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ေဒၝက္တာ ကၾန္ဒိုလီဇာ ႟ိုက္စ္ကိုယ္တိုင္ ကမႝာ့ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို တိုက္႟ိုက္ ဆက္သၾယ္႓ပီးေတာ့၊ ဒီ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေဳကာင္းကို ေဆၾးေႎၾးဳကမယ္၊ resolution တခုကဵေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ဝိုင္းဝန္းေထာက္ခံဳကဖိုႛ သူကိုယ္တိုင္ စည္း႟ံုးလႁံႚေဆာ္ေနတာ က႗န္ေတာ္တိုႚ ဳကားသိရတယ္။

ဒၝေဳကာင့္မိုႛလိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေရးကိစၤကို အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုက အခုလိုမဵိႂး သူႛမႀာ တဴခားေသာ ဴပႍနာေတၾ၊ ပဋိပကၡေတၾရႀိတဲ့ ဳကားကေန႓ပီးေတာ့ ခုလိုမဵိႂး အာ႟ံုစိုက္ လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ေနတာ အင္မတန္မႀ ဝမ္းသာစရာ ေကာင္းပၝတယ္။

RFA က သီးဴခားစုံစမ္းခဵက္အရ နယူးေယာက္ရႀိ ကုလသမဂၢနဲႛ နီးစပ္သူေတၾကေတာ့ ဇၾန္လအတၾင္း ဒိန္းမတ္ႎုိင္ငံဟာ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီ အလႀည့္ကဵ သဘာပတိ ဴဖစ္လာမႀာမုိႛ ဴမန္မာ့အေရး လုံဴခႂံေရးေကာင္စီကုိ တင္ေရးဟာ ပုိမို ဴဖစ္ႎုိင္ေဴခ ရႀိလာတယ္လုိႛ ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။

လုံဴခႂံေရးေကာင္စီ တရားဝင္ ေဆၾးေႎၾးမႁအစီအစဥ္ထဲကုိ ေရာက္ဖုိႛအတၾက္ လုိအပ္လုိႛ မဲခၾဲဳကရင္ အေမရိကန္ဘက္က ေထာက္ခံမဲ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ရႎုိင္ပၝ့မလားဆိုတာကို ဦးေအာင္ဒင္ကုိပဲ ဆက္ေမးခဲ့ပၝတယ္။

ဦးေအာင္ဒင္။ ။ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက တရားဝင္ လက္ခံေဆၾးေႎၾးတဲ့အဆင့္၊ အဲဒၝကို agenda လိုႚ ေခၞတာေပၝ့ေနာ္၊ အဲဒီအဆင့္ထဲကို ေရာက္ဖိုႚ ဆိုလိုႛရႀိရင္ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အဖၾဲႚဝင္ ၁၅ႎိုင္ငံထဲမႀာ အနည္းဆံုး ၉ႎိုင္ငံက ေထာက္ခံရမယ္၊ ေနာက္ အဲဒီကိစၤမႀာ ဘယ္ႎိုင္ငံကမႀ ဗီတို အာဏာ သံုးခၾင့္မရႀိဘူး၊ ဆိုေတာ့ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ဒီေထာက္ခံမဲ ၉မဲက အဴပည့္အဝ ရႀိ႓ပီးသားဴဖစ္တယ္။

ဒၝေဳကာင့္မိုႛလိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကေန႓ပီးေတာ့ ဒီဴပႍနာတရပ္ကို လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ တရားဝင္ ေဆၾးေႎၾးလက္ခံေဴဖရႀင္းရမယ့္ အေဳကာင္းအရာတခုအဴဖစ္ တင္သၾင္းမယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ဒီအေဳကာင္းအရာဟာ ေသခဵာေပၝက္ လက္ခံရမယ့္ အေနအထားမႀာ ရႀိတယ္။

ေနာက္တဆင့္ကေတာ့ agenda ထဲ ေရာက္သၾား႓ပီ ဆိုတဲ့အခၝကဵေတာ့မႀ ဒီဴပႍနာကို ဘယ္လို ေဴဖရႀင္းမယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ဆက္႓ပီး တင္သၾင္းမႀာကိုး။ တင္သၾင္းတဲ့အခၝကဵေတာ့မႀ ဗီတိုပၝဝၝ သံုးတဲ့ႎိုင္ငံ ရႀိေကာင္းရႀိႎိုင္တယ္။ သိုႛေသာ္လဲ ေသခဵာတာတခုကေတာ့ ဴမန္မာ့အေရးကိစၤကို လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ တရားဝင္ လက္ခံေဴဖရႀင္းရမယ့္ အေဳကာင္းအရာထဲ ေရာက္သၾား႓ပီဆိုလိုႛရႀိရင္ ဒီအေဳကာင္းအရာဟာ ဆက္လက္႓ပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ ႒ကိမ္ဖန္မဵားစၾာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ အေရးကိစၤ ဆက္႓ပီး တည္ရႀိေနမယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ အေရးကိစၤကို လံုဴခံႂေရးေကာင္စီဝင္ေတၾက မဴပတ္ ဳကားနာေနမယ္။ လိုအပ္တဲ့ အေရးယူမႁေတၾကိုလဲ ဆက္႓ပီး ဆက္႓ပီးေတာ့ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္တဲ့ အေဴခအေန ေရာက္လာပၝလိမ့္မယ္။

ဇၾန္လ ၁ ရက္ေနႛ အေမရိကန္ စံေတာ္ခဵိန္မႀာ၊ ဴမန္မာ့အေရး လုံဴခႂံေရးေကာင္စီ တင္မယ့္ ဒီ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ကုလသမဂၢနဲႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾက ေနာက္ဆက္တၾဲ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲေတၾ လုပ္ဖုိႛရႀိတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဒီကိစၤ ထူးရင္ ထူးသလုိ RFA က ဆက္တုိက္ ထုတ္လၿင့္ေပးသၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အေရး လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဒုတိယ အ႒ကိမ္ ဳကားနာ ရႀင္းလင္းမႁ ဴပႂလုပ္ခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးလၾင္ကို RFA မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့တာကိုလဲ နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔