ဴမန္မာႎႀင့္ ကုိလံဘီယာ သူပုန္အဖဲၾႚမဵားမႀ ကေလးစစ္သားကိစၤ ကုလ ေဆၾးေႎၾးလို

ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ကုိလံဘီယာ ႎုိင္ငံမႀာရႀိတဲ့ လက္နက္ကုိင္ သူပုန္အဖဲၾႚအစည္းေတၾထဲက ကေလး စစ္သားကိစၤကုိ တုိက္႟ုိက္ ဆက္သၾယ္ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ေရးအတၾက္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရေတၾက ခၾင့္ဴပႂဖုိႛ ကမႝာ့ ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚ႒ကိီးက ထပ္မံ တုိက္တၾန္းလုိက္ပၝတယ္။
2010-06-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကေလးစစ္သား ပေပဵာက္ေရးကိစၤမဵားကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးရန္ ကေလးမဵားႎႀင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမဵားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မီးစ္ ရာခဵစ္ကာ ကူမားရား ဆၾာမိ (ဝဲ) သည္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊ ဇၾန္လ၊ ၂၇ရက္ေနႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေနဴပည္ေတာ္သိုႛ သၾားေရာက္၍ ထိုအခဵိန္က ယာယီဝန္႒ကီးခဵႂပ္ (ယခုဝန္႒ကီးခဵႂပ္) ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ (ယာ)ႎႀင့္ ေတၾႚဆံုစဥ္ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကေလးစစ္သား ပေပဵာက္ေရးကိစၤမဵားကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးရန္ ကေလးမဵားႎႀင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမဵားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မီးစ္ ရာခဵစ္ကာ ကူမားရား ဆၾာမိ (ဝဲ) သည္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊ ဇၾန္လ၊ ၂၇ရက္ေနႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေနဴပည္ေတာ္သိုႛ သၾားေရာက္၍ ထိုအခဵိန္က ယာယီဝန္႒ကီးခဵႂပ္ (ယခုဝန္႒ကီးခဵႂပ္) ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ (ယာ)ႎႀင့္ ေတၾႚဆံုစဥ္ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အစိုးရမဟုတ္တဲ့ လက္နက္ကုိင္ အဖဲၾႚအစည္းေတၾမႀာ ရႀိေနတဲ့ ကေလးေတၾကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛနဲႛ ေနာက္ထပ္ ကေလးေတၾကုိ ထပ္မံ မစုေဆာင္းဖုိႛ ကိစၤေတၾကုိ ဘယ္လုိ ေဆာင္႟ၾက္ေနတယ္ဆုိတာ သူပုန္အဖဲၾႚေတၾနဲႛ တုိက္႟ုိက္ ေဆၾးေႎၾးလုိေပမဲ့ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရေတၾက ခၾင့္မဴပႂဘူးလုိႛ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအတၾင္းက ကေလးမဵားအေရးဆုိင္ရာ၊ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤ ကူမားရားဆၾာမိက ေဴပာပၝတယ္။

ကမႝာေပၞမႀာ ကေလးစစ္သား အသုံးဴပႂေနတဲ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖဲၾႚအစည္းေတၾရဲ့ စာရင္းကုိ ပထမဆုံးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ ကုလသမဂၢ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီကုိ ဒီလဆန္းပုိင္းက တင္သၾင္းခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာ၊ ဆုိမားလီးယား၊ ခဵတ္ဒ္၊ ကၾန္ဂုိ၊ ဆူဒန္စတဲ့ ႎုိင္ငံက အစုိးရတပ္ေတၾဟာ ကေလးစစ္သားေတၾကုိ အသုံးဴပႂေနတယ္လုိႛ က႗မ္းကဵင္သူေတၾက တင္ဴပထားပၝတယ္။

သူပုန္ တပ္ဖၾဲႚေတၾနဲႛ တုိက္႟ုိက္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တဲ့အတၾက္ ဖိလစ္ပုိင္၊ နီေပၝ၊ အုိင္ဗရီကုိႛစ္၊ ကၾန္ဂုိ နဲႛ အာဖရိကန္ ရီပတ္ဘလစ္ စတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾက ကေလးစစ္သား ေထာင္ေပၝင္း မဵားစၾာကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးႎုိင္ခဲ့တယ္လုိႛ အထူးကုိယ္စားလႀယ္က ေဴပာပၝတယ္။

သက္ဆုိင္ရာအစုိးရေတၾက ခၾင့္မဴပႂရင္ ကမႝာေပၞမႀာ ကေလးစစ္သား အသုံးဴပႂေနတဲ့ သူပုန္အဖဲၾႚ ၅၀ ေလာက္ကုိ ကုလသမဂၢ အေနနဲႛ တုိက္႟ုိက္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးဖုိႛ မဴဖစ္ႎုိင္ဘူးလုိႛလည္း ဆုိပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေဝးေရာက္ ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရအဖၾဲႚ (NCGUB) ရဲ့ ကုလသမဂၢ တာဝန္ခံ ေဒၝက္တာေသာင္းထၾန္းကို RFA အဖၾဲႚသား ဦးေဇာ္မိုးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔