ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵားအား ဖမ္းဆီးဴခင္းကို အေမရိကန္အစိုးရ ႟ႁတ္ခဵ

2007-08-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

student_leaders_05-27_200px.jpg
ေမလ ၂၇ရက္ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛတၾင္ လက္ခဵင္းခဵိတ္၍ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲေနေသာ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (ဝဲမႀယာ) ကိုဴမေအး၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုေဌး႔ကယ္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ကိုမင္းကိုႎိုင္အပၝအဝင္ ထင္ရႀားတဲ့ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနက ေဝဖန္႟ႁတ္ခဵလိုက္႓ပီး သူတိုႛကို အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛကိုလည္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ဳသဂုတ္လ ၂၂ ရက္၊ မေနႛက ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနက ေဳကညာခဵက္မႀာ အခုလို ေရးသား ေတာင္းဆိုလိုက္တာပၝ။ အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ ဂၾန္ဇာလို ဂၝေယးဂို က ေဳကညာခဵက္ကို သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ မဳကာခင္က ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္း ဴမင့္တက္ခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴပည္သူလူထုရဲ့ စိုးရိမ္ေသာကေတၾကို ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေဖာ္ထုတ္ ဆႎၬဴပဖိုႛ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုကို႒ကီးအပၝအဝင္ တဴခား ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားေနသူေတၾကို ဳသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေနႛက ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးခဲ့မႁအေပၞ အေမရိ္ကန္အစိုးရအေနနဲႛ ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵေဳကာင္း ဖတ္ဴပသၾားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့သူေတၾကို ေဳကာက္လန္ႛေအာင္၊ ႎႁတ္ဆိတ္သၾားေအာင္ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ အဳကမ္းဖက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾကို ရပ္တန္းကရပ္ဖိုႛနဲႛ ဒီေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို အဴမန္ဆံုး ဴပန္လည္လၿတ္ေပးဖိုႛကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအေနနဲႛ ေတာင္းဆိုပၝေဳကာင္းလည္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာဂၝေယးဂိုက ေဳကညာခဵက္ကို ဆက္႓ပီးေဴပာဴပရာမႀာ အရပ္သားအုပ္ခဵႂပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၞထၾန္းဖိုႛအတၾက္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ တိုင္းရင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ အဓိပၯာယ္ရႀိရႀိ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾး႓ပီး လက္ေတၾႚကဵတဲ့ ေဴခလႀမ္းေတၾကို လုပ္ေဆာင္ေပးဖိုႛကိုလည္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို မိမိတိုႛေတာင္းဆိုတဲ့အေဳကာင္း ဖတ္ဴပသၾားတာပၝ။

ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ မစၤတာ ဂၝေယးဂိုက ဆက္႓ပီး သတင္းေထာက္ေတၾရဲ့ ေမးဴမန္းခဵက္ကို ေဴဖဳကားရာမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီေရးတိုႛနဲႛ ပတ္သက္ရင္ အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သိရႀိ႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ေဴဖပၝတယ္။

ဴမန္မာနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးကိစၤေတၾကို ဆက္႓ပီး တိုက္တၾန္း ဖိအားေပးသၾားမႀာ ဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းမႀာ ကိုယ့္အခၾင့္အေရးကို ေဖာ္ထုတ္ႎိုင္တဲ့ လၾတ္လပ္တဲ့ လူႛေဘာင္စနစ္တခုမႀာ ေနထုိင္လိုတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾနဲႛ ဴမန္မာအဖၾဲႚအစည္းေတၾကို အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲႛ ဆက္႓ပီး ေထာက္ခံ ပံ့ပိုးသၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္လုိႛ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာနက ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ေဴပာသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ ရပ္တည္ခဵက္နဲႛ ေတာင္းဆိုခဵက္ကို ဴမန္မာအစုိးရထံ တိုက္႟ိုက္ေပးပိုႛသၾားမယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔