အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းမႁကို အေမရိကန္သမတ ဴပင္းထန္စၾာ႟ႁတ္ခဵ

2007-08-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pres_bush_200px.jpg
႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသည့္ ဴမန္မာဴပည္သူမဵားအား စစ္အစိုးရက ႟ိုက္ႎႀက္ ဖမ္းဆီး ႎႀိပ္စက္ေနဴခင္းမဵား ဆက္လက္ ဴပႂလုပ္ေနသည္ကို အေမရိကန္သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဘလဵႃ ဘုရႀ္က အဴပင္းအထန္ ေဝဖန္ ႟ႁတ္ခဵေဳကာင္း ဳသဂုတ္လ ၃၀ရက္ေနႛက ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဆႎၬဴပသူေတၾကို စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့တာကို အေမရိကန္သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဗလဵႃ ဘုရႀ္က ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္႟ႁတ္ခဵလိုက္႓ပီး ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ဆႎၬဴပသူေတၾကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛလည္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပဳကတဲ့ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ ဴပည္သူေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဆက္လက္ဴပႂလုပ္ေနတဲ့ ဖမ္းဆီးတာ၊ ႎႀိပ္စက္တာနဲႛ ႟ုိက္ႎႀက္တာေတၾကို မိမိအေနနဲႛ အဴပင္းအထန္ ေဝဖန္႟ႁတ္ခဵတယ္လိုႛ ဳသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ သမတ အိမ္ဴဖႃေတာ္ရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ သမတဘုရႀ္က ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

ဒီဆႎၬဴပဴပည္သူေတၾဟာ ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းေတၾ အစိုးရက ႟ုတ္တရက္ဴမၟင့္တင္လိုက္တဲ့အေပၞ ပူပန္တဲ့အတၾက္ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ဴခင္းသာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ သူတိုႛရဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႁေတၾကို အင္အားသံုး နႀိမ္နင္းတာထက္ အစိုးရက နားေထာင္ ေဴဖရႀင္းေပးရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း အေမရိကန္သမတက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဆႎၬဴပလႁပ္ရႀားသူေတၾကို ခဵက္ခဵင္းလၿတ္ေပး႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီေရး ႒ကိႂးပမ္းေနတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကို ဖိႎႀိပ္ ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနတာေတၾကို ရပ္တန္ႛေပးသင့္တယ္လိုႛလည္း သမတရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

မေနႛက ေနႛလည္က ဴပႂလုပ္တဲ့ အိမ္ဴဖႃေတာ္ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ ဒင္းနစ္ ဝီလ္ဒၝးက လာမဲ့အပတ္ ဳသစေဳတလဵႎိုင္ငံ ဆစ္ဒနီ႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပ႓ပီး သမတကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္မဲ့ အာရႀပစိဖိတ္ စီးပၾားေရး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ ထိပ္သီး ညီလာခံ (APEC)မႀာ ဴမန္မာကိစၤဟာ အဓိက ဴပႍနာအဴဖစ္ ပၝရႀိမယ္လိုႛ ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

အဂႆၝေနႛက ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းမႁေဳကာင့္ ေဴခတဖက္ကဵိႂးသၾားတဲ့ အဖမ္းခံရသူ တဦးကို အာဏာပိုင္ေတၾက ေဆးကုသခၾင့္မေပးတဲ့အတၾက္ အစာငတ္ခံ ဆႎၬဴပမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနကလည္း အထူးစိုးရိမ္ေဳကာင္း ဳကာသပေတးေနႛ မနက္က ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔