ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဴပင္းထန္စၾာ အေရးယူဖိုႛ အေမရိကန္ ႒ကိႂးပမ္း

2006-11-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
nick_burns_200px.jpg
အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး နီကိုလပ္စ္ ဘန္းစ္ (ဝဲ) ႎႀင့္ တ႟ုတ္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး လီေကဵာက္ရႀင္း(ယာ)တိုႛ ေဘဂဵင္း႓မိႂႚရႀိ အစိုးရ ဧည့္ေဂဟာတၾင္ ႎိုဝင္ဘာ ၈ရက္ေနႚက ေဆၾးေႎၾးေနပံု။ မစၤတာ ဘန္းစ္သည္ ဴမန္မာ့ ဴပႍနာကို တ႟ုတ္အရာရႀိမဵားဴဖင့္ အခဵိန္ဳကာရႀည္စၾာ ေဴပာဆို ေဆၾေႎၾးခဲ့သည္ဟု ဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ ဒီလအတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္႓ပီး စစ္အစုိးရေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆုံခဲ့တာဟာ တုိးတက္မႁ သိပ္မရႀိတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာ့အေရး လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီက ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ အေရးယူႎုိင္ဖိုႛ ေရႀႚလမႀာ အဆုိတင္သၾင္းမယ္လုိႛ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ထိပ္တန္းအရာရႀိတဦးက ႎိုဝင္ဘာ ၁၈ရက္ေနႛက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ ႎုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီဟာ သူႛရဲ့ ဴမန္မာဴပည္ခရီးစဥ္နဲႛပတ္သက္႓ပီး ကုလသမဂၢ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီကုိ အစီရင္ခံစာ မတင္ဴပရေသးေပမဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း အေဴပာင္းအလဲေတၾ လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ အရိပ္လကၡဏာ စစ္အစုိးရဘက္က အခုအခဵိန္အထိ မဴပေသးဘူးလုိႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ နီကိုလပ္စ္ ဘန္းစ္က ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီ အခုလအတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ၄ရက္ဳကာ သၾားေရာက္လည္ပတ္႓ပီး လူသားဴခင္း စာနာေထာက္ထားတဲ့ အေထာက္အကူေပးေရးဆုိင္ရာ ကန္ႛသတ္ခဵက္ေတၾကုိ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ေလ႖ာ့ခဵေပးေရး၊ အဓမၳ လုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႁေတၾ ရပ္တန္ႛေရး၊ စစ္အစုိးရ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ၁,၁၀၀ေကဵာ္ထဲက ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားကုိ လၿတ္ေပးေရး စတာေတၾကုိ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အာဏာရႀင္ေတၾရဲ့ ဖိႎႀိပ္ခဵႂပ္ခဵယ္မႁေတၾဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံတခုတည္းသာမကပဲ ေဒသတၾင္း လုံ႓ခံႂေရးကုိပၝ ထိခိုက္လာေနတဲ့အတၾက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလအတၾင္း ဴမန္မာ့အေရးကို လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ပထမဆုံးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ ထည့္သၾင္းေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ကုလသမဂၢမႀ အေရးယူေရးတၾင္ တ႟ုတ္သည္ အဟန္ႛအတား ဴဖစ္ေန႓ပီး အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး နီကိုလပ္စ္ ဘန္းစ္၏ ႎိုဝင္ဘာလ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ ခရီးအတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ ပတ္သက္၍ တ႟ုတ္အရာရႀိမဵားဴဖင့္ 'အခဵိန္ရႀည္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵား' ဴပႂလုပ္ခဲ့ေဳကာင္း မစၤတာ ဘန္းစ္က ေဴပာဳကားပၝသည္။

ဝၝရႀင္တန္ပိုႛစ္ သတင္းစာ

ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾအားလုံး ဴပန္လၿတ္ေပးေရး လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ထဲမႀာ ထည့္သၾင္းႎုိင္ဖုိႛ အေမရိကန္ႎုိင္ငံက ဦးေဆာင္႒ကိႂးစားေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီက အေရးယူႎုိင္တဲ့ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္ႎုိ္င္ေရး အေမရိကန္ႎုိင္ငံရဲ့ အဆုိဴပႂခဵက္ကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံက မစၤတာဂမ္ဘာရီ ဴပန္လာတဲ့အထိ ေစာင့္ဆုိင္းထားဖုိႛ ဆုံးဴဖတ္ခဲ့ပၝတယ္။

တကယ္လုိႛ မစၤတာဂမ္ဘာရီအေနနဲႛ သူႛရဲ့ခရီးစဥ္အတၾင္း သိသာထင္ရႀားတဲ့ ေဴပာင္းလဲမႁ မရရႀိခဲ့ရင္ လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵႎုိင္ဖိုႛ အေမရိကန္ႎုိင္ငံက ဴပန္လည္ လုပ္ေဆာင္သၾားမယ္လုိႛ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ နီကိုလပ္စ္ ဘန္းစ္က ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔