ေထာင္ကလၾတ္လ႖င္ ဝတၨရားအရ ႎိုင္ငံေရးဆက္လုပ္မည္ဆိုသည့္ ဦးဝင္းတင္

2007-07-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

U_Win_Tin_prisoner_150px.jpg
ႎိုင္ငံေရး ယံုဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္ ေထာင္ထဲတၾင္ ၁၈ႎႀစ္ဳကာ အကဵဥ္းကဵေနသည့္ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္။

လာမဲ့ ဇူလိုင္ ၄ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ေထာင္သက္ ၁၈ ႎႀစ္တိတိ ဴပည့္မႀာဴဖစ္တဲ့ သတင္းစာဆရာ႒ကီးဦးဝင္းတင္ကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္အနည္းငယ္ကပဲ ေထာင္အရာရႀိေတၾက ေတၾႚဆုံ႓ပီး ေထာင္ကလၾတ္ရင္ ႎိုင္ငံေရးဆက္လုပ္မႀာလားဆိုတဲ့ ေမးခၾန္းကို ထပ္တလဲလဲ မဳကာခဏ ေမးဴမန္းခဲ့တယ္လိုႛ ဇၾန္လ ၃၀ရက္ စေနေနႛက ဦးဝင္းတင္ကို ေထာင္ဝင္စာ သၾားေတၾႚခဲ့တဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္ခင္က RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။ � အင္းစိန္ေထာင္အထူးတိုက္မႀာ ႎႀစ္ရႀည္အကဵဥ္းကဵထားတဲ့ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား သတင္းစာဆရာ႒ကီးဦးဝင္းတင္ကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္အနည္းငယ္ကပဲ ေထာင္အရာရႀိႎႀစ္ေယာက္က ေထာင္ကလၾတ္ရင္ ႎိုင္ငံေရးဆက္လုပ္မႀာလားဆိုတဲ့ ေမး႓ပီးသားေမးခၾန္းေတၾကိုပဲ မဳကာခဏ လာေမးခဲ့တယ္လိုႛ ဦးဝင္းတင္က ေထာင္ဝင္စာသၾားေတၾႚတဲ့အခၝ သူႛကို ေဴပာဴပခဲ့တယ္လိုႛ ဦးေမာင္ေမာင္ခင္ကေန အခုလို ဴပန္ေဴပာပၝတယ္။ � အဲဒီေမးခၾန္းကို ဦးဝင္းတင္က လုပ္မႀာေပၝ့လိုႛ ေဴဖခဲ့႓ပီး တတ္လိုႛလည္းမဟုတ္၊ ေတာ္လိုႛလည္းမဟုတ္ ဝတၨရားအရ ႎိုင္ငံေရး လုပ္ကို လုပ္မယ္၊ လုပ္တဲ့အခၝမႀာလည္း ဘယ္လိုေနရာက လုပ္ရလုပ္ရ ထမင္းအိုးထမ္း ဟင္းအိုးထမ္း ေနရာက လုပ္ရလုပ္ရ လုပ္ကိုလုပ္မယ္လိုႛ ေထာင္အရာရႀိေတၾကို ေဴပာခဲ့တဲ့အေဳကာင္း ဦးဝင္းတင္ကို ေထာင္ဝင္စာေတၾႛခဲ့တဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္ခင္က RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

အဲဒီ ေထာင္အရာရႀိႎႀစ္ေယာက္ ဘယ္သူဘယ္ဝၝ ဴဖစ္တယ္၊ ဘယ္ေနႛက လာေဴပာတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ဦးဝင္းတင္က သူႛကိုဴပန္မေဴပာဴပဘူးလိုႛလည္း ဦးေမာင္ေမာင္ခင္က ေဴပာပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့၊ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ကတည္းက သူႛကို လၿတ္ေပးရမႀာ ဴဖစ္ေပမဲ့ အခုထိမလၿတ္ေပးလိုႛ ေထာင္ေ႔ကးေတာင္ တင္ေနတဲ့အေဳကာင္း၊ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားတေယာက္ကို ႎိုင္ငံေရးအမႁနဲႛ ေလ႖ာ့ရက္မေပးပဲ အဴပစ္ဒဏ္ေတၾ တိုးေနေပမဲ့ အဴပင္မႀာေတာ့ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသမားမရႀိဘူးလိုႛ ေဴပာေနတာေတၾက အကဵႂိးအေဳကာင္း မဆီေလဵာ္တဲ့အေဳကာင္း၊ ဥပေဒအရ သူႛကို အဴမန္ဆုံး လၿတ္ေပးရမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးဝင္းတင္က အဲဒီအရာရႀိႎႀစ္ေယာက္ကို ေဴပာခဲ့တဲ့အေဳကာင္းလည္း သိရပၝတယ္။

အခုအေတာအတၾင္းမႀာပဲ ရန္ကုန္စာနယ္ဇင္းနဲႛ ႎိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းေတၾဳကားမႀာ ဦးဝင္းတင္ကို ေထာင္တၾင္းခဵႂပ္ေႎႀာင္ရာကေန အဴပင္မႀာပဲ အကဵယ္ခဵႂပ္အေနနဲႛ ထိန္းသိမ္းထားလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ေကာလဟာလသတင္းေတၾလည္း ေပၞထၾက္ေနပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဦးဝင္းတင္ဘက္ကေတာ့ သူႛကိုလၿတ္မယ္ဆိုရင္ ခ႗င္းခဵက္မရႀိလၿတ္ရမယ္၊ ႎုိင္ငံေရးအရပဲ လၿတ္ရမယ္၊ အသက္႒ကီးလိုႛ၊ ကဵန္းမာေရးမေကာင္းလိုႛ ဆို႓ပီး အေဳကာင္းဴပလၿတ္တာမဵႂိးကို မလိုလားဘူးလိုႛ သူႛရဲ့သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ဖူးပၝတယ္။

အသက္ ၇၈ ႎႀစ္ထဲ ေရာက္ေန႓ပီးဴဖစ္တဲ့ ဦးဝင္းတင္ဟာ ေသၾးတိုး၊ ႎႀလုံးနဲႛ ဆီးကဵိတ္ေရာင္ေရာဂၝ၊ လည္ပင္႟ိုး ကဵီးေပၝင္းတက္ေဝဒနာေတၾ ရႀိေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနေကာင္းေနတယ္လိုႛလည္း ေထာင္ဝင္စာေတၾႚခဲ့တဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္ခင္က ေဴပာပၝတယ္။

ႎိုင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္းအဖဲၾႚအစည္းေတၾ တခဵႂိႚရဲ့ သတင္းစာလၾတ္လပ္ခၾင့္ဆုေတၾ ခဵီးဴမၟင့္ခံခဲ့ရတဲ့ လၾတ္ရက္ေစ့ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ဦးဝင္းတင္ကို ဴပည္တၾင္း စာနယ္ဇင္းေလာကက အထင္ကရ ပုဂၢိႂလ္ေတၾနဲႛ ႎိုင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္းအဖဲၾႚအစည္းေတၾ၊ ႎိုင္ငံေရးအဖဲၾႚအစည္းေတၾကလည္း အဴမန္ဆုံးလၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုေနဳကပၝတယ္။

လာမဲ့ ဗုဒၭဟူးေနႛ ဦးဝင္းတင္ ေထာင္သက္ ၁၈ ႎႀစ္ဴပည့္ေဴမာက္တဲ့ေနႛမႀာလည္း အိႎၬိယ၊ ဂဵပန္နဲႛ ကိုရီးယားအပၝအဝင္ ဴပည္ပႎိုင္ငံတခဵႂိႚက ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတၾ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ေတာင္းဆိုဆႎၬဴပဳကမယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔