ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား အသက္ေဘးကို ကုလသမဂၢ အေရးတ႒ကီးထားရန္ တိုက္တၾန္း

2006-11-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
thet_win_aung_150px.jpg
ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ကိုသက္ဝင္းေအာင္ မႎၩေလးေထာင္တၾင္ ႟ုတ္တရက္ ေသဆံုးသၾားဴခင္းသည္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား၏ အေဴခအေနကို ေဖာ္ဴပေနပၝသည္။ (Photo: RFA)

ဴမန္မာႎုိင္ငံအကဵဥ္းေထာင္ေတၾမႀာ ကဵန္းမာေရး ေစာင့္ေရႀာက္မႁ ညံ့့ဖဵင္းတာကို အေဳကာင္းဴပႂ႓ပီး၊ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾအေနနဲႛ အသက္ဆံုး႟ႁံးရမယ့္ ေဘးအႎၩရာယ္ေတၾနဲႛ ရင္ဆုိင္ေနရလိုႛ၊ ကုလသမဂၢအေနနဲႛ ဒီကိစၤေတၾအေပၞ အေရးတ႒ကီးထား စဥ္းစားေဆာင္႟ၾက္သၾားဖိုႛ AAPPေခၞ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအသင္းက တုိက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။ ကုလသမဂၢကို ေပးပိုႛတဲ့ AAPPအဖၾဲႚရဲ့ ေပးစာမႀာ ခုလို တုိက္တၾန္းလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီေပးစာကို ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ခိုဖီ အာနန္၊ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္သစ္အဴဖစ္၊ ေ႟ၾးခဵယ္ခံထားရသူ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းနဲႛ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾထံ ေပးပိုႛခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီစာထဲမႀာ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾရဲ့ ေထာင္တၾင္း ကဵန္းမာေရးအေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ၊ လတ္တေလာဴဖစ္ရပ္အေနနဲႛ၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလအတၾင္း ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ၂ ဦး ေသဆံုးသၾားရတဲ့ ကိစၤကို ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ သူတိုႛ ေသဆံုးခဲ့ရတာဟာ သူတိုႛရဲ့ ကဵန္းမာေရးပိုင္းကို သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾက တမင္ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ ရႀိရႀိနဲႛ၊ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ လဵစ္လဵႃ႟ႁခဲ့မႁေတၾေဳကာင့္လိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾအေပၞ ဒီလို လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတၾ ပိုပို မဵားဴပားလာေနသလုိ၊ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ အေနအထား ဴဖစ္လာေနတယ္လိုႛလည္း ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။

AAPPအဖၾဲႚရဲ့ ေပးစာမႀာ ဴမန္မာအကဵဥ္းေထာင္ေတၾရဲ့ အေဴခအေနမႀန္ကိုလည္း ရႀင္းလင္းထားပၝတယ္။ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾမႀာ အကဵဥ္းသားအေရအတၾက္နဲႛ ႎႁိင္းယႀဥ္မယ္ ဆိုရင္ ဝန္ထမ္းအင္အား မဴပည့္စံုမႁ၊ ဆရာဝန္၊ သူနာဴပႂနဲႛ နားလည္တတ္က႗မ္းတဲ့ ေဆးဝန္ထမ္း မလံုေလာက္မႁေတၾ ရႀိေနေဳကာင္း၊ ေဆးဝၝး မဴပည့္စံုတဲ့အဴပင္ အစိုးရရဲ့ ကန္ႛသတ္၊ စၾက္ဖက္မႁေတၾေဳကာင့္ ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚ (ICRC)က အကဵဥ္းေထာင္ေတၾကို သၾားေရာက္စစ္ေဆးမႁေတၾ မလုပ္ႎုိင္ေတာ့တဲ့၊ လက္ရႀိအေဴခအေနမႀာ ေဆးဝၝး မလံုေလာက္တဲ့ဴပႍနာက ပို႓ပီး ဆိုးဝၝးလာေဳကာင္းလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီလို အကဵဥ္းေထာင္တၾင္း ကဵန္းမာေရးပိုင္း လိုအပ္ခဵက္ေတၾေဳကာင့္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾဟာ ဴပင္ပက သူတိုႛရဲ့ မိသားစုအေပၞကိုပဲ သူတိုႛရဲ့ ကဵန္းမာေရးကိစၤေတၾအတၾက္ မႀီခိုအားထား လာေနရပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အကဵဥ္သားေတၾကို မိသားစုနဲႛ မိုင္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေဝးလံတဲ့ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾကို ေ႟ၿႛေဴပာင္းပိုႛေဆာင္ေနတဲ့အတၾက္၊ မိသားစုေတၾအေနနဲႛလည္း သက္ဆုိင္ရာ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားကို ပံုမႀန္ ေတၾႚဆံုႎုိင္ဖိုႛ အထူး ခက္ခဲလာပၝတယ္။ ဒီဳကားထဲ ေတၾႚဆံုရဴပန္ေတာ့လည္း ၁၅ မိနစ္ေလာက္သာ ရႀိ႓ပီး၊ မိသားစုက ေပးတဲ့၊ ေဆးဝၝးနဲႛ ေထာင္ဝင္စာကိုလည္း ေထာင္အမႁထမ္းေတၾက ဴဖတ္ေတာက္ သိမ္းဆည္းတာမဵိႂးေတၾ လုပ္ေနတယ္လိုႛ AAPPရဲ့ ေပးစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

AAPPအဖၾဲႚရဲ့ ေပးစာ နိဂံုးမႀာေတာ့ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္နဲႛ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအေနနဲႛ ခု ေဖာ္ဴပခဲ့တဲ့ အကဵဥ္းေထာင္အေဴခအေနေတၾကို အေလးအနက္ထား စဥ္းစား သံုးသပ္ဖိုႛ၊ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾအတၾက္ အသက္ေဘးအႎၩရာယ္ ရႀိေနတဲ့အေနအထားနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တၾယ္ ကူညီ ေဴဖရႀင္း ေပးသၾားဖိုႛကို အဳကံဴပႂတိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔