ဝၝရင့္ စာေပပညာရႀင္႒ကီးေတၾကို စုေပၝင္းကန္ေတာ့

ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္းမႀာရႀိတဲ့ စာေပဴမတ္ႎိုးသူ လူငယ္ေတၾစုစည္း႓ပီး ေဖေဖၞဝၝရီလ ၂၈ ရက္ေနႛ တနဂႆေႎၾေနႛမနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္သကႆန္းက႗န္း ႓မိႂႛနယ္အတၾင္းက ေနအိမ္တအိမ္မႀာ ဝၝရင့္ စာေပ ပညာရႀင္႒ကီးေတၾကို ဖိတ္ဳကားကန္ေတာ့ခဲ့ဳကပၝတယ္။
2010-02-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အကဵဥ္းေထာင္မႀ လၾတ္ေဴမာက္လာေသာ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေနႛတၾင္ ကဵေရာက္ေသာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္တည္ေထာင္ဴခင္း အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ အခမ္းအနားတၾင္ မိန္ႛခၾန္းေဴပာဳကားေနသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အကဵဥ္းေထာင္မႀ လၾတ္ေဴမာက္လာေသာ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေနႛတၾင္ ကဵေရာက္ေသာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္တည္ေထာင္ဴခင္း အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ အခမ္းအနားတၾင္ မိန္ႛခၾန္းေဴပာဳကားေနသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီလို စာေပပညာရႀင္႒ကီးေတၾကို ကန္ေတာ့ဴဖစ္ခဲ့ဳကတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးေဆာင္စီစဥ္ခဲ့သူထဲမႀာ ပၝဝင္ခဲ့သူတဦးက အာအက္ဖ္ေအကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေဆာင္စီစဥ္သူတဦး။    ။“စာေပပညာရႀင္႒ကီးမဵားကို ေလးစားရုိေသေသာအားဴဖင့္ တပည့္တပန္းမဵားက ေန႓ပီးေတာ့ ကန္ေတာ့တဲ့ပၾဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရည္ရၾက္ခဵက္ကေတာ့ အားလံုးလည္း သိေန႓ပီးသား ဴဖစ္မႀာပၝ။ စာေပပညာရႀင္ဆုိတာမဵႂိးဟာ ႎုိင္ငံေရး အဖၾဲႛအစည္းေတၾ ပၝတယ္၊ သခင္အဖၾဲႛအစည္းေတၾလည္း ပၝတယ္။ အဲဒီမႀာ သခင္အဖၾဲႛအစည္းေတၾေရာ ႎုိင္ငံေရး အဖဲၾႛအစည္းေတၾေရာ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဒီမႀာ စုေဝး႓ပီးေတာ့ တခဵိန္ကဵရင္ ႎုိင္ငံေတာ္အတၾက္ ေကာင္းဴမတ္တဲ့ အဳကံဥာဏ္တခု ရေအာင္ဆုိ႓ပီးေတာ့ လူငယ္ေတၾက ရည္စူး႓ပီး ဒီပၾဲေလးကို ကဵင္းပဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္”

အခုလို စာေပပညာရႀင္႒ကီးေတၾကို ကန္ေတာ့ခဲ့ဳကတဲ့ပၾဲမႀာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ အဖၾဲႛဝင္လည္းဴဖစ္၊ ဴမန္မာ့စာနယ္ဇင္းေလာကမႀာ အထင္ကရ သတင္းစာဆရာ တဦးလည္းဴဖစ္တဲ့ ဆရာ႒ကီးဦးဝင္းတင္ အပၝအဝင္ ဆရာနန္းႌၾန္ႛေဆၾ၊ ဆရာဦးေလးဴမင့္၊ ဆရာဦးအုန္းေမာင္ စတဲ့ စာေရးဆရာေတၾနဲႛ ကဗဵာဆရာေတၾ တက္ေရာက္ခဲ့ဳက႓ပီး ကဗဵာစာေပေတၾ ရၾတ္ဖတ္ေဴပာဆို ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
 
ဒီကန္ေတာ့ပၾဲမႀာ စာေပပညာရႀင္႒ကီးေတၾက သူတိုႛ ဴဖတ္သန္းလာခဲ့ရတဲ့ စာေပခရီးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳက႓ပီး ယေနႛအခဵိန္အထိ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းမႀာ စာေပလၾတ္လပ္မႁ မရႀိေသးေဳကာင္း၊ လူငယ္ေတၾ ညီညီႌၾတ္ႌၾတ္နဲႛ စုေပၝင္း လုပ္ကိုင္ဳကဖိုႛလိုေဳကာင္း တုိက္တၾန္း ေဴပာဳကားသၾားတယ္လိုႛ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ လူငယ္တဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။
 
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းမႀာ ဒီလို လူငယ္ေတၾနဲႛ စာေပပညာရႀင္႒ကီးေတၾ ပိုမို႓ပီး လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္နဲႛ ေဴပာဆို ေဆၾးေႎၾးခၾင့္ ရဳကမယ္ဆိုရင္ စာေပအသိပညာေတၾ ပိုမို သိရႀိလာမယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း သူက ဆက္လက္ ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။
 
ဒီ ကန္ေတာ့ပၾဲကို စာေရးဆရာ႒ကီး လူထုဦးစိန္ဝင္းကို ဖိတ္ဳကားထားခဲ့ေပမယ့္ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနေဳကာင့္ တက္ေရာက္ႎိုင္ခဲ့ဴခင္း မရႀိတာေဳကာင့္ ညေနပိုင္းမႀာ လူငယ္ေတၾ စုစည္း႓ပီး ဆရာ လူထုဦးစိန္ဝင္း ေနအိမ္မႀာ သၾားေရာက္ ကန္ေတာ့ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔