ဴမန္မာ့အေရးေဆၾးေႎၾးပၾဲ ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀာကဵင္းပဖိုႛ ဴပင္ဆင္

ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀာ ဴမန္မာ့အေရးေဆၾးေႎၾးပၾဲ ကဵင္းပေရးေကာ္မတီတရပ္ ဖၾဲႛစည္းခဲ့ဳကေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ အဲဒီ ေကာ္မတီကို ၈၈ မဵိႂးဆက္နဲႛ ၈၈ ေနာက္ပိုင္း ေကဵာင္းသားေဟာင္းေတၾနဲႛ ဖၾဲႛစည္းခဲ့ေဳကာင္း ေကာ္မတီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ကို႓ဖိႂးမင္းသိန္းက ေဴပာပၝတယ္။
2009-12-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၁၉၈၈ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႚက စတင္ဴဖစ္ပၾားခဲ့ေသာ လူထုအေရးေတာ္ပံုအတၾင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚတၾင္ ဴပည္သူမဵားခဵီတက္လာသည့္ (မႀတ္တမ္းပံု) ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
၁၉၈၈ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႚက စတင္ဴဖစ္ပၾားခဲ့ေသာ လူထုအေရးေတာ္ပံုအတၾင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚတၾင္ ဴပည္သူမဵားခဵီတက္လာသည့္ (မႀတ္တမ္းပံု) ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ကို႓ဖိႂးမင္းသိန္း။    ။“၈၈ ကေန ၂၀၀၉ အထိ ဴဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ေကဵာင္းသားလူငယ္ အင္အားစုေတၾကို အေဴခဴပႂ႓ပီး ဖဲၾႛစည္းထားတာပၝ။ ကဵေနာ္ဆုိရင္ ဗမာႎုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္မႀာ တာဝန္ယူခဲ့ပၝတယ္။ အခု ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အဖၾဲႛအစည္းေတၾ အေနနဲႛေတာ့ မရႀိဳကေတာ့ဘူးေပၝ့ေလ။ ၈၈ ကေန အခုအခဵိန္ထိ ဴဖတ္သန္းခဲ့ဳကတဲ့ အထဲကေန အတူတူ ပၝခဲ့ဳကတဲ့ သူငယ္ခဵင္းေတၾ အားလံုး စု႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛရဲႛ စုစည္းမႁတရပ္လည္း ဴပန္လည္ရရႀိႎုိင္ေအာင္ ႒ကိႂးစားဖုိႛအတၾက္ ဒီဥစၤာကို လုပ္တာပၝ”

ကို႓ဖိႂးမင္းသိန္းဟာ ဗမာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵားသမဂၢမႀာ ပၝဝင္ေဆာင္ရၾက္ခဲ့သူဴဖစ္႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ (၁၅) ႎႀစ္ ကဵခဲ့ပၝတယ္။ အခုလို ဴမန္မာ့အေရးေဆၾးေႎၾးပၾဲ ကဵင္းပဖိုႛ စီစဥ္ရတဲ့ အေဳကာင္းကို ကို႓ဖိႂးမင္းသိန္းက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ကို႓ဖိႂးမင္းသိန္း။    ။“အခု ဴမန္မာဴပည္မႀာ ေနာက္ဆံုးဴဖစ္ေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾေပၝ့။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ ထံသုိႛ ေပးစာ၊ ေနာက္ အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရး ေပၞလစီရဲႛ ေဴပာင္းလဲလာတဲ့ အေဴခအေနေတၾ၊ ဒီအေဴခအေနေတၾနဲႛ မဳကာခင္မႀာ ေရာက္လာေတာ့မယ့္ ၂၀၁၀ ေပၝ့ေနာ္၊ ကာလတခုကို ဘယ္လုိ ဴဖတ္သန္းဳကမလဲ ဆုိတဲ့ အေဴခအေနတခုအတၾက္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲတရပ္ လုပ္ဖုိႛ ကဵေနာ္တုိႛ ဴပင္ဆင္ေနပၝတယ္”

ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲအတၾက္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးပၝတီတခဵိႂႛ၊ ဝၝရင့္ ႎိုင္ငံေရးသမား႒ကီးေတၾ၊ တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစုေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို သၾားေရာက္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒီ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဴဖစ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾဆီကို ႒ကိႂတင္ အသိေပး အေဳကာင္းဳကားခဲ့ရာမႀာ အခုထိ ကန္ႛကၾက္တားဴမစ္တာ မရႀိေသးဘူးလိုႛလည္း ကို႓ဖိႂးမင္းသိန္းက ေဴပာပၝတယ္။
 
ဝၝရင့္ ႎိုင္ငံေရးသမား႒ကီး သခင္ခဵန္ထၾန္းက ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သူႛဆီကို လာေရာက္ ေဆၾးေႎၾးသၾားဳကေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

သခင္ခဵန္ထၾန္း။    ။“သံုးေလးေယာက္ လာတယ္။ နည္းနည္း ေဆၾးေႎၾးသၾားတယ္။ ဖိတ္မယ္လုိႛေတာ့ ေဴပာသၾားတယ္။ နည္းနည္း စိတ္ဝင္စားစရာေတာ့ ဒၝမဵႂိး ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးခၾင့္ရလုိႛ ေဆၾးေႎၾးဳကတယ္ ဆုိရင္ကုိပဲ နည္းနည္းပၝးပၝး တုိးတက္မႁ အရိပ္အေယာင္ေလး ဆုိ႓ပီးေတာ့ ယူဆရမႀာေပၝ့”

ေဆၾးေႎၾးပၾဲမတိုင္ခင္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေနႛမႀာ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတရပ္ ကဵင္းပဖိုႛအတၾက္ စာနယ္ဇင္းသမားေတၾကို ဖိတ္ဳကားထားတယ္လိုႛ ကို႓ဖိႂးမင္းသိန္းက ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာ့အေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို လာမယ့္ ဇန္နဝၝရီလ ဒုတိယပတ္ထဲမႀာ ကဵင္းပဖိုႛ ရည္မႀန္းထားတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

အခု ဖၾဲႛစည္းလုိက္တဲ့ ဴမန္မာ့အေရးေဆၾးေႎၾးပၾဲ ကဵင္းပေရး ေကာ္မတီနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ကို႓ဖိႂးမင္းသိန္းကို ဦးသစ္ဆင္းက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔