သကႆန္းဝတ္ဴဖင့္ မတင့္တယ္သည့္ ဓာတ္ပံုေဳကာင့္ မင္းေမာ္ကၾန္း ေတာင္းပန္ရ

အခုရက္ပိုင္း အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာေတၾ အီးေမးေတၾထဲမႀာ နာမည္႒ကီးသ႟ုပ္ေဆာင္ မင္းေမာ္ကၾန္းနဲႛ အဖၾဲႚက သကႆန္းဝတ္နဲႛ အေပၞပိုင္း ကိုယ္လံုးတီး လက္ေမာင္းနဲႛ ခႎၳာကိုယ္ေပၞမႀာ ေဆးမင္ေ႒ကာင္ေတၾ ထိုးထားတဲ့ ပံုေတၾ တဦးဆီတဦး ပိုႛ႓ပီး ေဝဖန္သံေတၾ ဆူညံလာေနပၝတယ္။
2009-08-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
႟ုပ္ရႀင္သ႟ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ မင္းေမာ္ကၾန္း (ဝဲမႀ ပႏၤမ) ႎႀင့္ အဖၾဲႚသားမဵား၏ ေဆးမင္ေဳကာင္မဵားကို ေဖာ္ဴပေသာ သကႆန္းဝတ္ဴဖင့္ မတင့္တယ္သည့္ ဓာတ္ပံုေဳကာင့္ သံဃာမဵားႎႀင့္ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵား မေကဵမနပ္ ဴဖစ္ခဲ့ရပၝသည္။ (3.bp.blogspot.com)
႟ုပ္ရႀင္သ႟ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ မင္းေမာ္ကၾန္း (ဝဲမႀ ပႏၤမ) ႎႀင့္ အဖၾဲႚသားမဵား၏ ေဆးမင္ေဳကာင္မဵားကို ေဖာ္ဴပေသာ သကႆန္းဝတ္ဴဖင့္ မတင့္တယ္သည့္ ဓာတ္ပံုေဳကာင့္ သံဃာမဵားႎႀင့္ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵား မေကဵမနပ္ ဴဖစ္ခဲ့ရပၝသည္။ (3.bp.blogspot.com)
(3.bp.blogspot.com)

ဆရာေတာ္တပၝးကလည္း ဒီလုပ္ရပ္က သကႆန္းအေရဴခံႂ႓ပီး သာသနာကို ေစာ္ကားတယ္ဆိုကာ ေဆာင္းပၝးေရးလာတာ ေတၾႚရပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚက အတၾင္းေရးမႀႃး ဆရာေတာ္ ဦးထာဝရက စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ စက္တင္ဘာ လႁပ္ရႀားမႁအ႓ပီး သံဃာေတာ္အခဵိႂႚကို ရဟန္း အတုအေယာင္ေတၾလိုႛ စၾပ္စၾဲသိကၡာခဵ ေနခဵိန္မႀာ ဒီလိုနာမည္႒ကီး သ႟ုပ္ေဆာင္တေယာက္ရဲ့ အဴပႂအမူ ေပၞေပၝက္လာတာဟာ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္ဖူးလိုႛ ေဝဖန္လိုက္ပၝတယ္။

ဦးထာဝရ။      ။ “ဘုရားရႀင္ ကိုယ္ေတာ္ဴမတ္ကိုယ္တိုင္က အဂႆုတၨရ ပၝဠိေတာ္မႀာ ေဟာထားခဲ့တာက ဘာေဟာလဲဆိုေတာ့ ဒၝ သံဃာဆိုတာ သေဂႆၝေဟာတိ ဒုတ္သိေလာနာမဆိုတာ သံဃာတိုႛဴမင္ရင္ ဒုတ္သီလ ပုဂိၢႂလ္ရယ္လိုႛ မရႀိဘူးေပၝ့။ အစိုးရ ေစာ္ကားသလို ႟ုပ္ရႀင္အႎုပညာသည္ တေယာက္အေနနဲႛေပၝ့ေလ ဒီလိုသံဃာေတၾကို အစိုးရအလိုကဵ ေစာ္ကားတာကေတာ့ ဦးဇင္းတိုႛ ရဟန္းသံဃာေတၾအေနနဲႛ လံုးဝ သည္းခံႎိုင္တဲ့ တရားကေတာ့ မရႀိပၝဘူး၊ ဒၝေပမဲ့ ဦးဇင္းတိုႛကေတာ့ ဘာသာတရားအရကေတာ့ ဘာသာနည္းနဲႛပဲ ဴပန္႓ပီးေတာ့ဆံုးမရမႀာပၝပဲ၊ အဓိကကေတာ့ ဴပည္သူလူထုအေနနဲႛေပၝ့ေလ တကယ္လိုႛ ဒီလို အႎုပညာမဵိႂးေတၾ အစိုးရကို ဖားတဲ့ အႎုပညာရႀင္မဵိႂးေတၾ ရႀိရင္ေတာ့ သူတိုႛရဲ့ကားေတၾ သူတိုႛနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ဥစၤာေတၾကို လံုးဝ မဳကည့္ဳကပၝနဲႛလိုႛ ဦးဇင္းတိုႛအေနနဲႛကေတာ့ ေမတၨာရပ္ခံခဵင္တာေပၝ့ဗဵာ။”

အႎုပညာရႀင္ေတၾဟာ တိုင္းဴပည္ရဲ့ ေရႀႚေဆာင္လမ္းဴပ ပံုစံမဵိႂးေတၾ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ဒီလိုမဵိႂးကိစၤကို လံုးဝ မလုပ္သင့္ဘူးလိုႛ လည္းဆက္မိန္ႛပၝတယ္။ သ႟ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ မင္းေမာ္ကၾန္းကေတာ့ သူႛအေနနဲႛ ဘာရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛမႀ ဒီပံုကို ႟ိုက္တာ မဟုတ္ရေဳကာင္းနဲႛ အဲဒီကိစၤအတၾက္ ေတာင္းပန္တဲ့အေဳကာင္း RFA ကို ခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

မင္းေမာ္ကၾန္း။            ။ “သာသနာဆိုတာလည္း ေစာ္ကားစရာ မရႀိပၝဘူး၊ သံဃာဆိုတာလည္း ေစာ္ကားစရာ မရႀိပၝဘူး၊ ကဵေနာ္တိုႛရင္ထဲမႀာ အဴမဲတမ္း ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ ဆည္းကပ္ရမဲ့အရာပၝပဲ။ ကဵေနာ္တိုႛေတၾမႀာ တက္တူးထိုးတယ္ ဘာညာဆိုတာက ဒၝက လူငယ္သဘာဝပၝ၊ သားလည္းရႀင္ဴပႂ ကဵေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဝတ္ဆိုေတာ့ အဲလို ဝတ္တာပၝ၊ ေနာက္ ကဵေနာ္တိုႛ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမႀာ သန္ႛရႀင္းေရး လုပ္ဳကရင္းနဲႛ အမႀတ္တရ ႟ိုက္ထားခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပံုေလးပၝ၊ လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ႎႀစ္ေကဵာ္ေလာက္ ကတည္းကပၝ။ အဲဒီေတာ့ သူတိုႛ ေဴပာတယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ေနာက္ကို ဆင္ဴခင္ဖိုႛပဲ ရႀိပၝတယ္ ခင္ဗဵာ့။ တဴခားရည္႟ၾယ္ခဵက္ ဘာမႀ မရႀိပၝဘူးခင္ဗဵာ့။ ကဵေနာ္တိုႛတကယ္ လူငယ္သဘာဝ အမႀတ္တရေလး လုပ္မိတဲ့သေဘာပၝ၊ အဲဒီအတၾက္ကိုလည္း ကဵေနာ္က ဒီသံဃာေတာ္ေတၾကို ေတာင္းပန္ပၝတယ္။”

မင္းေမာ္ကၾန္း ေဴပာသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တမင္ရည္႟ၾယ္လိုႛပဲ ဴဖစ္ေစ အေပဵာ္သေဘာပဲဴဖစ္ေစ လုပ္ခဲ့တဲ့ ဒီလုပ္ရပ္အေပၞ သံဃာ့ဝိနည္း ႟ႁေထာင့္အေနနဲႛ ဘယ္လိုအကဵိႂးအဴပစ္မဵား ရႀိႎိုင္သလဲလိုႛ ဴမင္းဴခံ သံဃာ့မဟာနာယက အဖၾဲႚမႀာ ဝိနည္းကိစၤေတၾ ေဴဖရႀင္းေပးေနတဲ့ တိုက္ကုန္းေကဵာင္းဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိပၝလကို RFA က ေလ႖ာက္ထား႒ကည့္ခဲ့ပၝတယ္။

ဦးေဇာတိပၝလ။           ။ “ရဟန္းေတာ္ေတၾ ေတာင္းပန္လိုႛတင္ ေကဵသၾားမဲ့ ကိစၤေတာ့မဟုတ္ဘူး။ သာသနာေတာ္ကို အေယာင္ေဆာင္႓ပီးေတာ့ သူတိုႛလုပ္ပၝတယ္ဆိုရင္ ဒီအဴပစ္က သူႛေတာ့ အကဵိႂးေပးတတ္တယ္ဗဵ။ အကယ္၍ သူက အေပဵာ္သက္သက္ လုပ္ပၝတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဴပစ္ကနည္းနည္းေတာ့ အကဵိႂးေပးတဲ့ေနရာေတာ့ သိပ္မ႒ကီးေလာက္ဘူး ထင္တာပဲ သာသနာေတာ့ နည္းနည္း အရႀိန္အဝၝေတာ့ အထင္ဴမင္ေသးစရာေတာ့ ဴဖစ္လာတာေပၝ့။”

ဴမင္းဴခံ သံဃာ့ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိပၝလ မိန္ႛ႒ကားသၾားတာပၝ။ သ႟ုပ္ေဆာင္မင္းေမာ္ကၾန္း ကေတာ့ ဒီပံုဟာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ မတိုင္ခင္ကတည္းက ႟ိုက္ခဲ့တာပၝလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဗုဒၭဘာသာအသိုင္းအဝိုင္းနဲႛ သံဃာေတာ္ေတၾ႒ကားက မေကဵနပ္ဴဖစ္ရတဲ့အတၾက္ သူႛအေနနဲႛ ေနာက္ေနာင္ ဒီလို ကိစၤေတၾကို မလုပ္ေတာ့ပၝဘူးလိုႛ RFAက တဆင့္ ေတာင္းပန္စကား ေဴပာဆိုသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔