ဳကံ့ဖၾံႚအဖၾဲႚက နာေရးကူညီမႁအသင္း စင္႓ပိႂင္ထူေထာင္၍ ဴပႍနာ႟ႁပ္ေထၾး

2006-12-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
poor_family_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ထီးဴပင္၊ ဖိနပ္ဴပင္ လုပ္ငန္းအစံုလုပ္ေသာ ဴမန္မာ မိသားစုတခု လမ္းေဘးမႀာ ေနႛလည္စာ စားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဆင္းရဲ ႎၾမ္းပၝးသူမဵားအား ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးေနေသာ ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား ေကဵာ္သူ ဦးေဆာင္သည့္ နာေရးကူညီမႁ အသင္းကို ဳကံ့ဖၾံႚအဖၾဲႚက စင္႓ပိႂင္ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္လာဴခင္း ဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚက ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား ေကဵာ္သူ ဦးေဆာင္တဲ့ နာေရးကူညီမႁ အသင္းနဲႛပတ္သက္႓ပီး ႟ုပ္ရႀင္မင္းသားေကဵာ္သူဟာ သူႛဦးစီးတည္ေထာင္ထားတဲ့ နာေရးကူညီမႁအသင္းမႀာသာ အဓိကလႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ေန႓ပီး ကဵန္အဖၾဲႚအစည္းေတၾမႀာ ပၝဝင္တာ ဘာမႀရႀိဘူးလုိႛ RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႚအတၾက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့လေတၾက သကႆန္းက႗န္း႒ကီး၊ ပုလဲဘက္မႀာ ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂႚေရးအဖၾဲႚက ဦးစီး႓ပီး နာေရးကူညီမႁအသင္းတခု ဖၾဲႚစည္းရာမႀာ နာယကလူ႒ကီးစာရင္းထဲမႀာ ႟ုပ္ရႀင္မင္းသားေကဵာ္သူကို ထည့္သၾင္းထားခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞေန႓ပီးေနာက္ ဦးေကဵာ္သူက ခုလုိ ဴပန္လည္ ရႀင္းဴပခဲ့တာပၝ။ ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚက ေဆာင္႟ၾက္တဲ့ နာေရးကူညီမႁအသင္း ဖၾဲႚစည္းတာနဲႛပတ္သက္လိုႛ မိမိမသိရႀိပၝဘူးလိုႛ ေဴပာဆိုသလို မိမိကို နာမည္ပဵက္ေအာင္ ပုဂၢိႂလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္မႁေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

႟ုပ္ရႀင္မင္းသားေကဵာ္သူဟာ အနယ္အနယ္ အရပ္ရပ္ရႀိ နာေရးကူညီမႁဆုိင္ရာ ရပ္မိရပ္ဖ အသင္းအဖၾဲႚေတၾမႀာ ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးခဲ့တာမဵႂိးရႀိေပမဲ့ ဳကံ့ခုိင္ေရးအဖၾဲႚက ေဆာင္႟ၾက္တဲ့အသင္း မႀာေတာ့ ပၝဝင္ဴခင္းမရႀိဘူးလုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ဒီကိစၤေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး RFA မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ရန္ကုန္႓မိႂႚ နာေရးကူညီမႁအသင္းကို ဦးစီးေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား ေကဵာ္သူကို ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔