ဴမန္မာသံ႟ံုးမဵားတၾင္ ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပမႁအေဴခအေန

စစ္အစိုးရရဲ့အေဴခခံဥပေဒအေပၞ ဴပည္ပေရာက္ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေတၾအေနနဲႛ သက္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာ သံ႟ံုးေတၾမႀာ ႒ကိႂတင္ဆႎၬမဲေပးပၾဲေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီလို ဴပႂလုပ္ရာမႀာ တခဵိႂႚေနရာေတၾမႀာ ဆႎၬမဲေပးတဲ့ အစီအစဥ္ကို ရက္တိုး႓ပီးကဵင္းပဖိုႛ စီစဥ္ခဲ့ပၝတယ္။
2008-04-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဆႎၬခံယူပၾဲ မဲေပးရက္ တရက္ ထပ္မံ တိုးဴမၟင့္ေဳကာင္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လန္ဒန္ သံ႟ံုးမႀ ေဳကညာခဵက္ ကပ္ထားသည္ကို ဤကဲ့သိုႛ ေတၾႚရပၝသည္။ (Photo: RFA)
ဆႎၬခံယူပၾဲ မဲေပးရက္ တရက္ ထပ္မံ တိုးဴမၟင့္ေဳကာင္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လန္ဒန္ သံ႟ံုးမႀ ေဳကညာခဵက္ ကပ္ထားသည္ကို ဤကဲ့သိုႛ ေတၾႚရပၝသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

စင္ကာပူႎိုင္ငံမႀာ ႒ကိႂတင္ဆႎၬမဲေပးတဲ့ရက္ကို ေမလ (၁)ရက္ေနႛအထိ တိုးဴမၟင့္လိုက္တယ္လိုႛ စင္ကာပူ ဴမန္မာသံ႟ံုးကေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ ႌၿန္ဳကားခဵက္အရ အခုလိုရက္တိုးလိုက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ စင္ကာပူေရာက္ ဴမန္မာေတၾကလည္း ေမလ (၁)ရက္ေနႛမႀာ အင္အားအဴပည့္နဲႛ ဆႎၬမဲေပးဖိုႛ သံ႟ံုးကို သၾားေရာက္ဳကဦးမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အဲသလိုပဲ ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံ လန္ဒန္႓မိႂႚက ဴမန္မာသံ႟ံုးမႀာလည္း ဧ႓ပီလ ၂၆ ရက္ေနႛကေန ၂၈ ရက္ေနႛအထိ မဲေပးရက္ သတ္မႀတ္ထားရာကေန ဒီကေနႛ ၂၉ ရက္ေနႛပၝ တရက္ ထပ္႓ပႆီးတိုးလိုက္ပၝတယ္။ လန္ဒန္႓မိႂႚမႀာ မဲစေပးတဲ့ေနႛကတည္းက ဒီကေနႛအထိ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾက ကန္ႛကၾက္မဲ ေပးေရးအတၾက္ ေဆာ္ဳသလႁပ္ရႀားခဲ့ဳကတာပၝ။ အဲသလို ေဆာ္ဳသခဲ့ရာမႀာ ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ အင္အယ္ဒီ လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ရခိုင္ စတဲ့ တိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾပၝ ပၝဝင္ ေဟာေဴပာခဲ့ဳကပၝတယ္။ လန္ဒန္႓မိႂႚက ဴမန္မာ့အေရးဦးေဆာင္လႁပ္ရႀားသူ ေဒၝက္တာဝင္းႎိုင္က အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၝက္တာဝင္းႎိုင္       ။“အဲဒီဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ထၾက္လာတဲ့ မဲေပး႓ပီးတဲ့လူေတၾကိုလည္း သူတိုႛရဲ့ သေဘာထားေတၾကို သူတိုႛ ဘာေတၾ ေပးခဲ့တယ္ဆိုတာကို က႗န္ေတာ္တိုႛ စစ္တမ္း ေကာက္ယူပၝတယ္။ အဲဒီ စစ္တမ္းေကာက္ယူတဲ့အခၝမႀာ ၂၉၉ေယာက္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေကာက္ယူႎိုင္ပၝတယ္။ အဲဒီအထဲက ၂၇၀ေကဵာ္က ကန္ႛကၾက္မဲ ေပး႓ပီးေတာ့ ၁၆မဲပဲ သူတိုႛ ေထာက္ခံမဲေပး႓ပီး ကဵန္တဲ့ ၅ေယာက္ကေတာ့ သူတိုႛ ဆႎၬကို မေဴပာပၝဘူးခင္ဗဵာ။ အဲဒီေတာ့ အမဵားစုကေတာ့ ရာခိုင္ႎႁန္း ၉၀နီးပၝးေလာက္ကေတာ့ ကန္ႛကၾက္မဲေပးထားတာကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ေတၾႚရပၝတယ္။”

႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံ ဴမန္မာသံ႟ံုးက လူသံုးေထာင္ေကဵာ္ကို အေဳကာင္းဳကားစာေပးပိုႛထားတယ္ဆိုေပမဲ့ လူသံုးရာေလာက္သာ မဲလာေပးတဲ့အတၾက္ အခုလိုရက္တရက္ထပ္တိုးလိုက္တာဴဖစ္ႎိုင္ေဳကာင္း ေဒၝက္တာဝင္းႎိုင္ က ဆိုပၝတယ္။

မေလးရႀားႎိုင္ငံမႀာေတာ့ ရက္ထပ္တိုးတယ္လိုႛ မဳကားသိရတဲ့အတၾက္ ဆႎၬမဲေပးတဲ့အစီအစဥ္ဟာ မူလေဳကညာထားတဲ့အတိုင္းပဲ ႓ပီးဆံုးသၾား႓ပီလိုႛ မႀတ္ယူရေဳကာင္း မေလးရႀားေရာက္ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားသူ ကိုေအာင္ေကဵာ္ဆင့္ကေဴပာပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဆႎၬမဲေပးပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴပန္လည္ သံုးသပ္ရာမႀာ မေလးရႀားေရာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား သိန္းဂဏန္းရႀိတဲ့အနက္ မဲေပးလိုက္ရသူ လူ တေထာင္ေတာင္ မရႀိတာဟာ  သံ႟ံုးအေနနဲႛ  လူအမဵား႒ကီးမလာေစခဵင္တဲ့အတၾက္ လူအမဵား သိေအာင္ မလုပ္ခဲ့တာဴဖစ္ႎိုင္တယ္လိုႛ ကိုေအာင္ေကဵာ္ဆက္က ယူဆပၝတယ္။

သံ႟ံုးကသာ လူသိေအာင္ေဳကညာခဵင္ရင္ ေနရာအႎႀႛံ ေဳကညာလိုႛရေဳကာင္း၊ ဥပမာ မေလးရႀားမႀာ ဴမန္မာဆိုင္ေတၾ အမဵား႒ကီးရႀိေနတဲ့အတၾက္ အဲဒီဆိုင္ေတၾကေန ေဳကညာရင္ပဲ လူအေတာ္မဵားမဵား သိဳကမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ကိုေအာင္ေကဵာ္ဆက္က ေထာက္ဴပပၝတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားမႀာလည္း ဧ႓ပီလ (၂၇)ရက္တရက္တည္းပဲ မဲေပးခဲ့ရ႓ပီး မဲေပးခၾင့္ရခဲ့သူအလၾန္ နည္းေပမဲ့ ရက္ထပ္မတိုးခဲ့ပၝဘူး။ မဲေပးဖိုႛ စာရင္းပၝသူေရာ မပၝသူေရာ သံ႟ံုးကို မဲေပးဖိုႛ သၾားေရာက္ခဲ့သူ ၆၀-၇၀ေလာက္ရႀိေပမဲ့ သံ႟ံုးက အေဳကာင္းအမဵိႂးမဵိႂးဴပ ဴငင္းပယ္ခဲ့႓ပီး တကယ္ မဲေပးခၾင့္ရသူ ၁၀ေယာက္ထာက္ မပိုဘူးလိုႛ ေတာင္ကိုရီးယားက ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူ ကိုရန္ႎိုင္ထၾန္းက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ဂဵပန္ႎိုင္ငံမႀာလည္း  ဴမန္မာသံ႟ံုးကလည္း ရက္ထပ္တိုးေကာင္း တိုးႎိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အတည္မဴပႂ ႎိုင္ေသးတဲ့ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔