အိႎၬိယႎိုင္ငံမႀာ ႎႀစ္ရႀည္ထိန္းသိမ္းခံ ဴမန္မာမဵားအေရး လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖၾဲႛ စုိးရိမ္

2007-10-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

indian_soldiers_200px.jpg
ဴမန္မာႎႀင့္ နယ္စပ္ အိႎၬိယ အေရႀႚေဴမာက္ေဒသ အာသံဴပည္နယ္ ဘူတာ႟ံုတခုတၾင္ ကင္းလႀည့္ေနေသာ အိႎၬိယ စစ္သားမဵား။ (Photo: AFP)

အိႎၬိယႎိုင္ငံမႀာ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ထိန္းသိမ္းခံထားရ႓ပီး အခုအခဵိန္မႀာ ရံုးတင္ စစ္ေဆးခံေနရတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾ အတၾက္မ႖တတဲ့ တရားစီစဥ္မႁမဵႂိး ရရႀိႎုိင္ပၝ့မလားလုိႛ ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႛ႒ကီးက စုိးရိမ္ေနရေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။

၁၉၉၈ခုႎႀစ္ကတည္းက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရတဲ့ ရခုိင္အမဵႂိးသား ညီႌၾတ္ေရးပၝတီ အဖၾဲႛဝင္ေတၾနဲႛ ကရင္အမဵႂိးသား အစည္းအရံုးအဖၾဲႛဝင္ စုစုေပၝင္း ၃၄ ဦးကုိ တရားရံုး တင္ဴခင္း မရႀိပဲနဲႛ ၉ ႎႀစ္ဳကာ ထိန္းသိမ္းထား႓ပီးေတာ့ အခုအခၝမႀာေတာ့ ကာလကတၨားမႀာ တရားရံုးတင္႓ပီး စစ္ေဆးေန႓ပီဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတုိႛဟာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ခုခံတုိက္ခုိက္ေနတဲ့ လက္နက္ကုိင္ အဖၾဲႛအစည္းေတၾက ဴဖစ္ဳက႓ပီးေတာ့ အိႎၬိယႎုိင္ငံမႀာ မ႖မ႖တတ တရားစီစဥ္ ခံရပၝ့မလားလုိႛ ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖၾဲႛက စုိးရိမ္ေနတာပၝ။ အဲဒီေနာက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ အဓမၳ ဴပန္ပိုႛခံရမလားလုိႛလည္း ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႛက စုိးရိမ္ေနပၝတယ္။

အဆုိပၝ ၃၄ ဦးကုိ တရားမဝင္လက္နက္ လက္ဝယ္ရႀိမႁနဲႛ အိႎၬိယ ဗဟုိစံုစမ္းေရးအဖၾဲႛက တရားစၾဲဆုိထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အိႎၬိယ ေထာက္လႀမ္းေရး အရာရႀိေတၾက ကူညီေပးမယ္လုိႛ ကတိဴပႂတဲ့အတၾက္ ေထာက္လႀမ္းေရးအရာရႀိေတၾနဲႛ ေတၾႛဆံုစဥ္မႀာ ေခၝင္းေဆာင္ ၆ ဦး အဖမ္းခံရ႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾ လက္ထဲကုိ လက္လၿဲေပးခဲ့တယ္လုိႛ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူ ၃၄ ဦးက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

အိႎၬိယကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီးဌာနကေတာ့ ဒီစၾတ္စၾဲခဵက္ မမႀန္ကန္ေဳကာင္း ဴငင္းဆုိထားပၝတယ္။ အိႎၬိယႎုိင္ငံက ေဒသခံလူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႛေတၾက စည္းရံုး လႁံႛေဆာ္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံသား ၃၄ ဦးကုိ အကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာပဲ လ႖ႂိႛဝႀက္ရံုးတင္စစ္ေဆးမဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကုိ အာဏာပုိင္ေတၾက ဴပင္ဆင္ခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

အခုအခဵိန္မႀာေတာ့ ကာလကတၨား တရားရံုးမႀာ ရံုးတင္စစ္ေဆးေနေပမဲ့လည္း သတင္းဌာနေတၾနဲႛ ဴပည္သူေတၾဝင္ေရာက္ နားေထာင္ခၾင့္မရႀိဘူးလုိႛလည္း သိရပၝတယ္။ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ဴပည္သူနဲႛ ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ ပဋိညာဥ္စာတမ္း အပုိဒ္ ၁၄ အရ လူတုိင္းဟာ တရားမ႖တစၾာ ဴပည္သူႛတရားရံုးမႀာ ေလ႖ာက္လဲခုခံပုိင္ခၾင့္ ရႀိရမႀာဴဖစ္႓ပီးေတာ့ အိႎၬိယႎုိင္ငံဟာ ဒီပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ လက္မႀတ္ေရးထုိးထားတဲ့ ႎုိင္ငံဴဖစ္တယ္လုိႛ ႎုိင္ငံတကာ လၾန္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႛ႒ကီးက ေရးသားထားပၝတယ္။

ဒၝ့ေဳကာင့္ အိႎၬိယအာဏာပုိင္ေတၾအေနနဲႛ ႎုိင္ငံတကာအဆင့္အတန္းနဲႛအညီ ဴမန္မာႎုိင္ငံသား ၃၄ ဦးကုိ မ႖တတဲ့တရားစီရင္မႁဴပႂဖုိႛ၊ ခုခံပုိင္ခၾင့္ေပးဖုိႛ၊ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ရံုးတင္စစ္ေဆးဴခင္းမဴပႂပဲ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားတဲ့အေပၞ စစ္ေဆး႓ပီးေတာ့ ေနာင္အလားတူ အဴဖစ္မဵႂိး မဴဖစ္ေပၞေစဖုိႛ၊ သူတုိႛကုိအဴပစ္ရႀိတယ္ ယူဆခဲ့ရင္ေတာင္မႀ အဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္႓ပီးခဵိန္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ အဓမၳဴပန္လည္ မပိုႛေဆာင္ဖုိႛ ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႛ႒ကီးက ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ေနႛစၾဲနဲႛ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ေတာင္းဆုိထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔