ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရးဆႎၬဴပပၾဲ သံုးႎႀစ္ဴပည့္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ

ဴပည္သူလူထုရဲႛ အဳကပ္အတည္းေတၾကို ေဴဖရႀင္းေပးဖိုႛ စစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဵက္ ၁၇ ခဵက္နဲႛ ရန္ကုန္႓မိႂႛက သိမ္႒ကီးေစဵးေရႀႛမႀာ ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပခဲ့တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဖၾံႛ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး လိုလားသူမဵားအဖၾဲႛက ေတာင္းဆိုဆႎၬဴပခဲ့တာ သံုးႎႀစ္တိတိ ဴပည့္တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၂ ရက္ေနႛ မနက္မႀာ ေတာင္ဒဂံ႓မိႂႛနယ္မႀာရႀိတဲ့ အဖၾဲႛဝင္ ေဒၞစန္းစန္းဴမင့္ေနအိမ္မႀာ ေတၾႛဆံု ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။
2010-02-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
လူမႈစီးပြား ဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝဝ၇ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ ျမိဳ႕လယ္တြင္ လက္ကိုင္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ကာ ကိုထင္ေက်ာ္ (အလယ္) ဦးေဆာင္၍ ေၾကြးေၾကာ္ ဆႏၵျပေနသူမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
လူမႈစီးပြား ဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝဝ၇ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ ျမိဳ႕လယ္တြင္ လက္ကိုင္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ကာ ကိုထင္ေက်ာ္ (အလယ္) ဦးေဆာင္၍ ေၾကြးေၾကာ္ ဆႏၵျပေနသူမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီ ေတၾႛဆံုပၾဲကေန အားလံုးရဲႛ သေဘာတူညီခဵက္နဲႛ သံုးပၾင့္ဆိုင္ ေတၾႛဆံုေရးလုပ္ဖိုႛ၊ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ အားလံုး လၾတ္ေပးဖိုႛ အိပ္ဖၾင့္ေပးစာ တေစာင္ကို ေဆၾးေႎၾးေရးသား႓ပီး ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႂး႒ကီးသန္းေရၿထံ ေပးပိုႛလိုက္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အဲဒီေပးစာကို အဖၾဲႛဝင္ ကိုတင္မင္းႎုိင္က အာအက္ဖ္ေအကို ဖတ္ဴပပၝတယ္။

ကိုတင္မင္းႎိုင္။ ။“ဴပည္သူမဵား၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားႎုိင္ငံေရးပၝတီမဵား။ ႎုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံမႁသည္ အေဴခအေနအားဴဖင့္ ေဴပလည္မႁ ရရႀိမႀသာ တိုင္းဴပည္ရဲႛ အမႀန္တကယ္ ဖၾံႛ႓ဖိႂးတိုးတက္မႁမဵား အဴမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာလိမ့္မည္ဟု က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ယံုဳကည္ေနသည္။ သိုႛဴဖစ္ပၝ၍ တရားဝင္ ရပ္တည္ေနေသာ ႎုိင္ငံေရးပၝတီမဵား၊ တိုင္းရင္းသား အဖၾဲႛအစည္းမဵားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေတာ္ ေအးခဵမ္းသာယာေရးေကာင္စီတိုႛ အဴမန္ဆံုး ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးဴခင္းဴဖင့္ ယံုဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္ အကဵဥ္းကဵေနေသာ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္ေစဴခင္းဴဖင့္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းဴပည္ရဲႛ အနာဂတ္ေရးအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္ေပးပၝရန္ ေလးစားစၾာ ေတာင္းဆိုအပ္ပၝသည္”

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဖံၾႛ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး လိုလားသူမဵားအဖၾဲႛဝင္ ေနာက္တဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးဴမင့္ေဆၾကလည္း ႎုိင္ငံအ႒ကီးအကဲမဵား အေနနဲႛ ဴပည္သူေတၾရႛဲ အဳကပ္အတည္းကို အတတ္ႎုိင္ဆံုး အာရံုစိုက္ ေဆာင္ရၾက္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုသၾားပၝတယ္။

ဦးဴမင့္ေဆၾ။    ။“အထူးသဴဖင့္က ႎုိင္ငံေရးေဴပလည္မႀ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး၊ ကဵန္းမာေရး၊ ပညာေရး အဆင္ဆင့္က ေဴပလည္မႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ဒီ အေဴခအေနမဵိႂးေတၾကို တိုင္းဴပည္မႀာ တရားဝင္ ရပ္တည္ေနတဲ့ အဖၾဲအစည္းမဵားနဲႛ တိုင္းဴပည္အုပ္ခဵႂပ္ေနေသာ တပ္မေတာ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵား အပၝအဝင္ အားလံုးဟာ ညိၟႎိႁင္းေတၾႛဆံု ေဆၾးေႎၾးဳကရင္ဴဖင့္ ဒီအေဴဖဟာ ရလိမ့္မယ္လိုႛ ကဵေနာ္တိုႛက ယံုဳကည္တယ္ေလ။ ဒီအတၾက္ေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဖၾံႛ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး လိုလားသူမဵား အေနနဲႛလည္း လမ္းေပၞထၾက္ ပိုစတာေတၾကိုင္႓ပီး လုပ္ခဲ့ပၝတယ္၊ သိုႛေသာ္လည္း အ႒ကိမ္႒ကိမ္ လမ္းေပၞထၾက္လိုတဲ့ ဆႎၬမရႀိပၝဘူး။ ဒီအတၾက္ေဳကာင့္လည္း အ႒ကီးအကဲမဵားအေနနဲႛ ဴပည္သူေတၾ အခက္အခဲမဵားကို ေရႀးရႀႂ႓ပီးေတာ့ အတတ္ႎိုင္ဆံုး ေဆာင္ရၾက္ေပးပၝလိုႛ ေဴပာဳကားရင္း ကဵေနာ္တုိႛ သံုးႎႀစ္ဴပည့္ ႎႀစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားမႀာ ခုလို ေဴပာဳကားခၾင့္ရတာကို ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္”

ဒီကေနႛ ေတၾႛဆံုပၾဲကို ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရးအတၾက္ သတင္းစာေဆာင္းပၝးကို သေရာ္မိလုိႛ ေထာင္ခဵခံခဲ့ရသူ ဦးသိန္းဇံ အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံေရးတက္႐ကၾသူမဵားနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဖၾံႛ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး လိုလားသူမဵားအဖၾဲႛဝင္ စုစုေပၝင္း ၅၀ ေကဵာ္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အဖၾဲႛေခၝင္းေဆာင္ဴဖစ္သူူ ကိုထင္ေကဵာ္ကေတာ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လကုန္ပိုင္းမႀာ အဖမ္းခံရ႓ပီး ခႎၨီးေထာင္မႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႎႀစ္ခၾဲ ခဵမႀတ္ ခံထားရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔