ရခိုင္ဴပည္နယ္မႀာ ေကဵာင္းသား ၅၀ ခန္ႛ စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္

ရခိုင္ဴပည္နယ္အတၾင္း ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾ စုစည္း႓ပီး ရႀစ္ေလးလံုး အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ ေဴမာက္တဲ့ေနႛမႀာ ကဵဆံုးသၾားတဲ့ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားေတၾကို သတိရ ေအာက္ေမ့တဲ့ အထိမ္းအမႀတ္အေနနဲႛ ဆုေတာင္းေမတၨာ ပိုႛသတာေတၾ၊ အနက္ေရာင္ ဝတ္စံုေတၾ ဝတ္ဆင္တာေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ အာဏာပိုင္ေတၾဖက္ကလည္း ဖမ္းဆီး တားဴမစ္တာေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။
2008-08-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ရခိုင္ဴပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႛမႀာရႀိတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး တက္ဳကၾလႁပ္ရႀားသူ လူငယ္ ေကဵာင္းသား တခဵိႂႛရႀစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုလႁပ္ရႀားမႁကို ဴပန္ေဴပာင္း အမႀတ္ရေစဖိုႛနဲႛ ကဵဆံုးသၾားတဲ့ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားေတၾကို ဆုေတာင္းေမတၨာ ပိုႛတာေတၾ လုပ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဳသဂုတ္လ ၇ ရက္ေနႛ မနက္ပိုင္းမႀာ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႛကေန ၂ မိုင္ေကဵာ္ေလာက္ေဝးတဲ့ နတ္မိုရၾာမႀာ ရႀစ္ေလးလံုး အထိမ္းအမႀတ္အေနနဲႛ ဘုန္႒ကီးေကဵာင္းေတၾက ရဟန္းသံဃာ ေတၾကို ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾ စုေပၝင္း႓ပီး ဆၾမ္းကပ္ခဲ့ပၝတယ္။

ဳသဂုတ္ ၈ ရက္ မနက္မႀာေတာ့ ေကဵာင္းသားလူငယ္ ၄၀ ေကဵာ္ဟာ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႛရႀိတဲ့ ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားမႀာ ဆုေတာင္းေမတၨာပိုႛသဖိုႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ လမ္းေလ႖ာက္ ခဵီတက္္ ဳကပၝတယ္။

ဒီလိုခဵီတက္သၾားရာမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ တားဆီး ထိန္းသိမ္းတာေတၾ ရႀိခဲ့တယ္လိုႛ ရခိုင္ဴပည္နယ္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႃပ္ တၾဲဖက္အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးသိန္းလိႁင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဦးသိန္းလိႁင္။     ။ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႛ မနက္ ၇ နာရီေလာက္မႀာ လူငယ္ ၄၀ ေကဵာ္ ေလာက္ဟာ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႛ ေခဵာင္းေဂၝက္ရပ္ကၾက္ကေန႓ပီးေတာ့ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႛသစ္ ဖက္ကို ဦးဥတၨမ လမ္းအတိုင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ လမ္းေလ႖ာက္လာခဲ့တယ္၊ သူတိုႛကေတာ့ ဒီေတာင္ကုတ္႓မိႂႛ သမိုင္းဝင္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား႒ကီးကို သၾား႓ပီးေတာ့ ဆုေတာင္းပၾဲလုပ္ မည့္ အေနအထားမဵိႂးဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရတယ္၊ သူတိုႛဟာ မယကရံုးနဲႛ ရဲစခန္းေရႀႛကို ေရာက္တဲ့အခၝမႀာ ရဲတပ္ဖၾဲႛဝင္ေတၾက မယက ရံုးထဲကို ေခၞသၾားဳကတယ္၊ ပၝသၾားတဲ့ လူငယ္ေတၾထဲမႀာ စုစုေပၝင္းက ၄၈ ဦးလိုႛ သိရတယ္၊ အဲဒီ ၄၈ ဦးမႀာ အမဵိႂးသမီးက ၅ ဦး ပၝတယ္လိုႛ သိရတယ္။ ႓ပီးေတာ့ လမ္းထိပ္ေတၾမႀာ သံဆူး႒ကိႂးေတၾနဲႛ ကာထားလိုက္တယ္ ေပၝ့ဗဵား၊ အဴပင္လူေတၾ ဝင္လိုႛမရေအာင္၊ အဲ့လိုကာထားလိုက္တယ္၊ ကာထားလိုက္႓ပီး ေတာ့ မီးသတ္ကားကို ခဵထားလိုက္တယ္၊ လံုဴခံႂေရးအဴပည့္ ေနရာယူထားတာ ေတၾႛရတယ္ ခင္ဗဵ၊ အခုခဵိန္ထိ သူတိုႛကို ဴပန္မလၾတ္ေသးဘူး၊ မနက္ ၇ နာရီေလာက္ ကတည္းက ဖမ္းထားတာ ဒီအခဵိန္ထိေပၝ့ လံုး၀ ဴပန္လၾတ္တာ မရႀိဘူး၊ စစ္ေဆးေနတယ္လိုႛ သိရတယ္။

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတဲ့ လူငယ္ေတၾကိုေတာ့ အာဏာပိုင္ေတၾက ဘယ္လို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ မသိရေသးေပမဲ့ ေတာင္ကုတ္႓မိႂနယ္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲၾႛခဵႃပ္ စည္းအဖၾဲႛဝင္ေတၾ အေနနဲႛ အခုလို ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္း လမ္းေလ႖ာက္ တာကို ဖမ္းဆီးထားတာဟာ လူအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္တာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဴပန္လၾတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုသၾားမယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ လမ္းေလ႖ာက္ခဵီတက္လာတဲ့ ေကဵာင္းသားလူငယ္တစ္ခဵိႂႛရဲ့ တီရႀပ္အဴဖႃေရာင္ အကဵီေတၾေပၞ မႀာေတာ့ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႛနယ္လူငယ္၊ အခဵိန္ေရာက္႓ပီး စည္းလံုးဳက၊ ရႀစ္ေလးလံုး ဆိုတဲ့ စာတမ္းေတၾ ေရးသားထား ေတၾႛရ႓ပီး ေဳကၾးေဳကာ္သံေတၾ ေအာ္ဟစ္တာေတာ့ မရႀိခဲ့ဘူးလိုႛ မဵက္ဴမင္ သက္ေသ ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ စစ္ေတၾ႓မိႂႛမႀာလည္း မနက္ေကဵာင္းတက္ခဵိန္မႀာ ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသားေတၾက အနက္ ေရာင္ ဝတ္စံုေတၾဝတ္ဆင္လာလိုႛ ေကဵာင္းဆရာ ဆရာမေတၾက ေကဵာင္းသားေတၾကို အိမ္ ဴပန္လၾတ္တာေတၾ ရႀိခဲ့တယ္လိုႛ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

စစ္ေတၾ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္း နံရံေတၾ စာသင္ခန္း နံရံေတၾမႀာ ဒီ ရႀစ္ေလးလံုးစိတ္ဓၝတ္ကို ႎိုးဳကားတက္ဳကၾေစတဲ့ မႀတ္တမ္းေတၾ စာေတၾ လက္ေရးနဲႛ ေရး႓ပီးေတာ့ ကပ္ထားဳကတယ္ လိုႛ သိရတယ္၊

သံတၾဲ႓မိႂႛမႀာ က လူငယ္ ၂၀ ေလာက္က ေတာ့ ဒီကေနႛမနက္ ၁၀ နာရီခၾဲေလာက္မႀာ သံတၾဲ႓မိႂႛ ေအာင္ဓမၳ ရိပ္သာဝန္းထဲက ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမႀာ ရႀစ္ေလးလံုးအထိန္းအမႀတ္အေနနဲႛ လူဖၾယ္၀ထၨႃပစၤည္းေတၾ လႀႃဒၝန္း ခဲ့႓ပီး ငၝးပၝးသီလခံယူကာ ေမတၨာသုတ္ရၾတ္ဆို ေရစက္ခဵ အမ႖ေပးေဝ တာေတၾ လုပ္ႎိုင္ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဦးေအာင္မိုးဴမင့္ရဲႚသတင္းေပးပိုႚခဵက္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔