လၾတ္လပ္ေရးေနႛသိုႛမသၾားႎိုင္ေအာင္ NLDအဖၾဲႚဝင္မဵားကို ဖမ္းဆီးစစ္ေမးဴခင္းဴဖစ္

2008-01-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

60th_independence_150px.jpg
ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ကဵင္းပသည့္ ႎႀစ္၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားတၾင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ၏ သဝဏ္လၿာကို ဖတ္ဳကားဴပေနေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ဴမင္ဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ နအဖစစ္အစိုးရသည္ NLDအဖၾဲႚဝင္မဵား လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနား မကဵင္းပႎိုင္ေအာင္ အခဵိႂႚေဒသမဵားတၾင္ အေႎႀာင့္အယႀက္ ေပးခဲ့သည္။ (Photo: AFP)

ဇန္နဝၝရီလ (၂)ရက္ေနႛ သန္းေခၝင္ယံအခဵိန္မႀာ ႓မိႂႚနယ္အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ ဖမ္းဆီးစစ္ေမးခံခဲ့ရတဲ့ မေကၾးတိုင္းပၾင့္ဴဖႃ႓မိႂႚနယ္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ NLDအဖၾဲႚဝင္ (၆)ဦးဟာ ဇန္နဝၝရီလ (၄)ရက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ မနက္ (၁၀)နာရီဝန္းကဵင္မႀာ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္ခဲ့ပၝတယ္။

ေရနံေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္မႀာ NLDအဖၾဲႚဝင္ေတၾ ဴပႂလုပ္ကဵင္းပတဲ့ အႎႀစ္ (၆၀)ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛအခမ္းအနားကို သၾားဖိုႛ ေဒၝက္တာေအာင္မိုးညိႂ၊ NLD တိုင္းလူမႁအေထာက္အကူ ဆရာဦးစိန္ဝင္း၊ ဦးသန္းထၾန္း၊ ကိုေဌးဴမင့္၊ ကိုေနမဵိႂးေကဵာ္နဲႛ ကိုေမာင္ကိုဦးတိုႛ (၆)ဦးအဖၾဲႚဟာ မေကၾးတိုင္း ပၾင့္ဴဖႃ႓မိႂႚနယ္ ေညာင္ပင္ေစာင့္႟ၾာက ကိုေဌးဴမင့္ရဲ့ေနအိမ္မႀာ ဇန္နဝၝရီလ (၂)ရက္ေနႛညပိုင္းက စုအိပ္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီလိုုအိပ္ေနစဥ္ ႓မိႂႚနယ္အာဏာပိုင္ေတၾ ႓မိႂႚနယ္ရဲစခန္းကို ဖမ္းဆီးေခၞေဆာင္ဴခင္းခံခဲ့ရပၝတယ္။

အဲဒီလို ပၾင့္ဴဖႃ႓မိႂႚနယ္အာဏာပိုင္ေတၾ ဖမ္းဆီးစစ္ေမးခဲ့တာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛလည္း ေဒၝက္တာ ေအာင္မိုးညိႂက ေရနံေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္က လၾတ္လပ္ေရးေနႛအခမ္းအနားကို မသၾားႎိုင္ေအာင္ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က စစ္ေမးတာသာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

႓မိႂႚနယ္မႀႃး ဦးေအာင္ေငၾဳကည္က ဇန္နဝၝရီလ (၃)ရက္ေနႛ (၃)နာရီဝန္းကဵင္မႀာ ေဒၝက္တာ ေအာင္မိုးညိႂကို ေမးဴမန္းစစ္ေဆးေနစဥ္ အထက္ဆင့္ အာဏာပိုင္ေတၾက ဖုန္းနဲႛဆက္သၾယ္ညၾန္ဳကားခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီလိုညၾန္ဳကားရာမႀာ ေဒၝက္တာေအာင္မိုးညိႂနဲႛအဖၾဲႚကို အဆက္မဴပတ္ စစ္ေမးေနဖိုႛနဲႛ ဇန္နဝၝရီလ (၄)ရက္ေနႛမနက္ (၉)နာရီကဵမႀ ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒီအခဵိန္လၿတ္ေပး႓ပီး တကယ္လိုႛ ေဒၝက္တာေအာင္မိုးညိႂနဲႛ အဖၾဲႚ ေရနံေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္က လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကို သၾားခဲ့လိုရႀိရင္ တိုက္ခိုက္ဖိုႛ အထက္အဆင့္ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ ထပ္ဆင့္ ဖုန္းနဲႛ ညၾန္ဳကားခဵက္ေတၾကို ဳကားခဲ့ရလိုႛ စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္ခဲ့ရေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ေရနံေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္မႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ အႎႀစ္(၆၀)ဴပည့္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကို ပၾင့္ဴဖႃ႓မိႂႚနယ္အတၾင္းက ေကဵာင္းေတာ္ရာ၊ ဝဲေတာင္စတဲ့ ေနရာေတၾက NLD အဖၾဲႚဝင္ေတၾလည္း တက္ေရာက္ဖိုႛ စီစဥ္ခဲ့ေပမဲ့ ဴမစ္ကို ကူး႓ပီး ခရီးဆက္ရမဲ့ သံကိုင္းဆိပ္က ေလႀသမားအားလံုးကို ပိုႛမေပးဖိုႛ အာဏာပိုင္္ေတၾက ဖိအားေပးခဲ့ပၝတယ္။

ေရနံေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္က အႎႀစ္ (၆၀)ဴပည့္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛအခမ္းအနားကို NLD အဖၾဲႚဝင္ (၇၀)ေလာက္နဲႛ ကဵင္းပႎိုင္ခဲ့ေပမဲ့ ႓မိႂႚနယ္စည္းအဖၾဲႚဝင္အခဵိႂႚ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ ထိန္းသိမ္းဴခင္းခံရသလို တခဵိႂႚလည္း ထၾက္ေဴပး တိမ္းေရႀာင္ေနရတယ္လိုႛ ေဒၝက္တာ ေအာင္မိုးညိႂက RFAကို ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ေဒၝက္တာေအာင္မိုးညိႂကုိ RFA သတင္းေထာက္ ဦးမုိးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔