ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အာဆီယံႎိုင္ငံမဵား စိတ္ပဵက္

2006-11-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
APEC_200px.jpg
ဗီယက္နမ္ ႎိုင္ငံ ဟႎၾိႂင္း႓မိႂႚေတာ္မႀာ ႎိုဝင္ဘာ ၁၂ရက္မႀ ၁၉ရက္အထိ ကဵင္းပမည့္ APEC အစည္းအေဝးမဵားတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ သမတႎႀင့္ ဴပႍနာ ေပၞေပၝက္လာမည္ကို အာဆီယံ ႎိုင္ငံမဵားက ေဳကာင့္ဳက စိုးရိမ္ေနသည္။ (Photo: AFP)

မဳကာခင္က ကုလသမဂၢ အဆင့္ဴမင့္ အရာရႀိ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာဴပည္ကို လာေရာက္သၾား႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဒီမိုကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတၾကို အလဵင္အဴမန္ လုပ္ေဆာင္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္တဲ့အေဳကာင္း အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ႎိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္ေနႛက ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

အင္ဒိုနီးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဟတ္ဆန္ ဝီရယုဒက အာဆီယံႎိုင္ငံေတၾအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စိတ္ပဵက္လက္ပဵက္ ဴဖစ္ေနရတုန္းပၝပဲလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရး ေဴခလႀမ္းဟာ ေႎႀးေကၾးလၾန္းေန႓ပီး အားရစရာလည္း အခုထိ တခုမႀ မေတၾႚရေသးဘူးလိုႛ ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ လက္ရႀိကာလနဲႛ ဒီဇင္ဘာလဳကားမႀာ ေကာင္းမၾန္တဲ့ ဴဖစ္ေပၞတိုးတက္မႁမဵိႂး ေတၾႚရလိမ့္မယ္လိုႛေတာ့ မိမိအေနနဲႛ ေမ႖ာ္လင့္တဲ့အေဳကာင္း မစၤတာ ဝီရယုဒကေဴပာပၝတယ္။

ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံ ဟႎိၾႂင္း႓မိႂႚေတာ္မႀာ ကဵင္းပတဲ့ အာရႀ-ပစိဖိတ္ စီးပၾားေရး ပူူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ (APEC) ညီလာခံ ဴပင္ပမႀာ သတင္းေထာက္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုရာမႀာ မစၤတာ ဝီရယုဒက အခုလို ေဴပာလိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ တကယ္လိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ အခုလိုပဲ ကုလသမဂၢနဲႛ အဴပႂသေဘာ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မယ္ဆိုရင္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ဴပႎိုင္တဲ့ အကဵိႂးရလာဒ္ေကာင္းေတၾ ေပၞလာေလမလားလိုႛ မိမိတိုႛ ဆုေတာင္းေနရပၝတယ္လိုႛ မစၤတာ ဝီရယုဒက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ တဴခားအာဆီယံႎိုင္ငံေတၾအတၾက္ စိတ္ပဵက္စရာ ကိစၤရပ္တခု ဴဖစ္ေနခဲ့႓ပီး အဓိက အေဳကာင္းရင္းကေတာ့ စစ္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီဴပန္လည္ထၾန္းကားဖိုႛ မေဆာင္႟ၾက္တာနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကို ဴပန္မလၿတ္ေပးတာေတၾေဳကာင့္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လက အာဆီယံ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးေတၾက ဴမန္မာအစိုးရအေနနဲႛ လက္ဆုတ္လက္ကိုင္ဴပႎိုင္တဲ့ တိုးတက္မႁကို ဴပဖိုႛ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကပၝ တယ္။

အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ ၇ ႎိုင္ငံဟာ APECအဖၾဲႚဝင္ေတၾ ဴဖစ္တာမိုႛ အေမရိကန္သမတ မစၤတာ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဘလဵႃ ဘုရႀ္နဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးတဲ့အခၝ ဴမန္မာ့အေရး ကိစၤဟာ ေပၞေပၝက္လာႎိုင္ပၝတယ္။ အေမရိကန္ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ကုန္သၾယ္ေရးနဲႛ ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံမႁ မလုပ္ဖိုႛ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛ အေရးယူထားပၝတယ္။ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာလည္း လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾနဲႛ ဒီမိုကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး မလုပ္ေဆာင္တာေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာကို ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵ႓ပီး အေရးယူႎိုင္ဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္းေနပၝတယ္။

မစၤတာဝီရယုဒကေတာ့ APECအစည္းအေဝးမႀာ အေမရိကန္နဲႛ အာဆီယံရဲ့ စီးပၾားေရး ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္မႁက ဦးစားေပးကိစၤ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဘယ္ကိစၤပဲဴဖစ္ဴဖစ္ အာဆီယံဘက္က ေဆၾးေႎၾးဖိုႛလည္း အဆင့္သင့္ ရႀိတဲ့အေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီေရး တိုးတက္မႁဆိတ္သုဥ္းေနတာ၊ ဒီမိုကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးမႀာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ဴပလိုႛရတဲ့ တိုးတက္မႁမရႀိတာေဳကာင့္ အာဆီယံအေနနဲႛ စိတ္ပဵက္ေနရတာကို အေမရိကန္အစိုးရ အေနနဲႛလည္း ေကာင္းေကာင္း႒ကီး သိတဲ့အေဳကာင္းကိုလည္း မစၤတာဝီရယုဒက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔