ႎိုင္ငံတကာ ဳကားဝင္ေဆာင္႟ၾက္ေပးေရး အာဆီယံအမတ္မဵား တိုက္တၾန္း

ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရတဲ့ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္ကို ကမႝာကဳကားရေအာင္ ဳသဇာရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံတကာနဲႛ ေဒသဆိုင္ရာ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ခဵက္ခဵင္း အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္သင့္တယ္လိုႛ AIPMC- ဴမန္မာ့အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အာဆီယံ ပၝလီမန္အမတ္မဵားအဖၾဲႚက ေဴပာဳကားတဲ့အေဳကာင္း ထိုင္းအေဴခစိုက္ ဧရာဝတီ သတင္းစာေစာင္မႀာ ဳသဂုတ္လ ၂၈ရက္ ဒီေနႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
2008-08-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဇၾန္လ ၁၉ရက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ၆၃ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛတၾင္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ဴမန္မာႎႀင့္ ဂဵပန္လူမဵိႂး ၂၅၀ခန္ႛသည္ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ၊ တိုကဵိႂ႓မိႂႚတၾင္ စုေဝးခဵီတက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္ေပးဖိုႛ ေ႔ကးေဳကာ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဇၾန္လ ၁၉ရက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ၆၃ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛတၾင္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ဴမန္မာႎႀင့္ ဂဵပန္လူမဵိႂး ၂၅၀ခန္ႛသည္ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ၊ တိုကဵိႂ႓မိႂႚတၾင္ စုေဝးခဵီတက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္ေပးဖိုႛ ေ႔ကးေဳကာ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

AIPMC-အမႁေဆာင္ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးလည္း ဴဖစ္တဲ့ ေဴပာခၾင့္ရသူ Mr Roshan Jason ကေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္မႀာ ဘာရည္႟ၾယ္ခဵက္ေတၾ ရႀိသလဲဆိုတာ မသိပၝဘူး၊ အေဳကာင္းအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ အစားအေသာက္ လက္မခံပဲ ေနႎိုင္ပၝတယ္။ ဆႎၬဴပတာ ဴဖစ္ေကာင္းဴဖစ္ႎိုင္ပၝတယ္၊ ခက္တာက ဘာလဲဆိုတာ မသိရတာပၝပဲလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ရာဇဝတ္သား မဟုတ္ပၝဘူး၊ အနည္းဆံုးေတာ့ သူႛကို ေဴပာခဵင္တာ ေဴပာခၾင့္ ေပးရပၝမယ္၊ သူႛကို ကမႝာနဲႛ အဆက္ဴဖတ္လိုႛ မရႎိုင္ပၝဘူးလိုႛလည္း Mr Roshan Jason က ေဴပာပၝတယ္၊

ခုကိစၤမႀာ အာဆီယံ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္နဲႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္တိုႛ ပၝဝင္ပတ္သက္႓ပီး ႎိုင္ငံတကာက ဳကားဝင္ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ေတာင္းဆိုေနပၝတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အနည္းဆံုးေတာ့၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ တကယ္ပဲ အစာငတ္ခံ ဆႎၬဴပေနသလားဆိုတာ စံုစမ္းေမးဴမန္းသင့္ပၝတယ္လိုႛ Mr Roshan Jason က ေဴပာပၝတယ္၊

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ Mr Ban Ki-moon နဲႛ အာဆီယံ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ Mr Surin Pitsuwun တိုႛဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို သၾားေရာက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အဴမန္ဆံုးေတၾႚဆံုဖိုႛ AIPMC ကတိုက္တၾန္းတယ္လိုႛ မေနႛက ထုတ္ဴပန္တဲ့ေဳကညာခဵက္မႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ Mr Gambari ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က ေရာက္ရႀိတုန္း သူႛကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က လက္ခံေတၾႚဆံုဖိုႛ ဴငင္းပယ္လိုက္တာဟာ Mr Gambari အေနနဲႛ သူႛကိုလၿဲအပ္တဲ့တာဝန္ကို ေအာင္ဴမင္ေအာင္ မေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ဘူး ဆိုတာကို အခဵက္ဴပလိုက္တာပဲလိုႛလည္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ကဵန္းမာေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴပည့္ဴပည့္စံုစံု အဴမန္ဆံုး စစ္ေဆးပၝ၊ အာဆီယံ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ကလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဘာအေဳကာင္းေဳကာင့္ အစားအစာ လက္မခံသလဲဆိုတာ စံုစမ္းသင့္တယ္လိုႛ ေဳကညာခဵက္ အဆံုးသတ္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔