အာရႀႎႀင့္ပစိဖိတ္ႎုိင္ငံမဵားတၾင္ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းေရးမေအာင္ဴမင္

2008-01-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

timber_truck_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေဴမာက္ပိုင္းမႀ ဥပေဒမဲ့ ခုတ္လႀဲထားေသာ သစ္လံုးမဵားကို တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ ယၾန္နန္ဴပည္နယ္သိုႛ ပိုႛေဆာင္မည့္ ထရပ္ကား႒ကီးမဵားကို တ႟ုတ္-ဴမန္မာ နယ္စပ္ တေနရာတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ တရားမဝင္ သစ္ခုတ္လႀဲမႁမဵားေဳကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ လဵင္ဴမန္စၾာ ဴပႂန္းတီးေနပၝသည္။ (Photo: AFP)

အာရႀ-ပစိဖိတ္ေဒသက ႎုိင္ငံေတၾမႀာ အဂတိလုိက္စားမႁ၊ ႎုိင္ငံေရး အေဴမာ္အဴမင္မရႀိမႁတုိႛေဳကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းကာကၾယ္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒေတၾကုိ ထိေရာက္ေအာင္ဴမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႎုိင္ဴဖစ္ေနတယ္လုိႛ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚက ဇန္နဝၝရီ ၁၄ရက္ တနလႆာေနႛက ကဵင္းပတဲ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ဆုိင္ရာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲတခုမႀာ ေရႀႚေနေတၾက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

ထုိင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ ဇန္နဝၝရီ ၁၄ရက္ တနလႆာေနႛကစလုိႛ ဇန္နဝၝရီ ၁၇ရက္ ဳကာပေတးေနႛအထိ ကဵင္းပေနတဲ့ အာရႀပစိဖိတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ဆုိင္ရာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကာလအတၾင္း ဴပႂလုပ္တဲ့ သီးဴခားေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲတခုမႀာ ေရႀႚေနေတၾက ခုလုိ ေဝဖန္ေဴပာဳကားခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ ႎုိင္ငံေပၝင္း (၄၀) ေကဵာ္က တရားသူ႒ကီး (၈၅) ဦးအဴပင္ ေရႀႚေနေတၾ၊ အစုိးရအရာရႀိေတၾ တက္ေရာက္ေနဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ေရႀႚေနေတၾက ဳသစေဳတးလဵနဲႛ အိႎၬိယလုိ ႎုိင္ငံေတၾမႀာ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ အေရးကိစၤေတၾ ကုိင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛ တရား႟ံုးေတၾ ဖၾင့္လႀစ္ထားေပမဲ့ အာဏာပုိင္ေတၾရဲ့ ဝင္ေရာက္ စၾက္ဖက္မႁေတၾေဳကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းကာကၾယ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾ မေအာင္မဴမင္ေနရတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဒီလုိ ဥပေဒေတၾ ရႀိေနေပမဲ့လုိႛ လုိက္နာမႁမရႀိ ဴဖစ္ေနတာကေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာအေဴခအေနပဲလုိႛ အိႎၬိယ ေရႀႚေနတဦးတဦးက ေဴပာပၝတယ္၊၊

အလားတူ ေဘဂဵင္း႓မိႂႚအေဴခစို္က္ တ႟ုတ္ေရႀႚေနတဦး ဴဖစ္သူ မစၤတာ ဝမ္ကလည္း တ႟ုတ္ႎုိင္ငံက တရားသူ႒ကီးေတၾဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္နဲႛဆုိင္တဲ့ အမႁကိစၤေတၾမႀာ အသိပညာနဲႛ အေတၾႚအ႒ကံႂ မရႀိဴဖစ္ေနတဲ့အဴပင္ တရား႟ံုးေတၾဟာလည္း ေဒသအုပ္ခဵႂပ္ေရးအာဏာပုိင္ေတၾရဲ့ ဖိအားေပးမႁေတၾနဲႛ မဳကာခဏဆုိသလုိ ရင္ဆုိင္ေနဳကရတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊ တရား႟ံုးေတၾဟာ ရာႎႁန္းဴပည့္ လၾတ္လပ္မႁ မရႀိတဲ့အဴပင္ အထူးသဴဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္နဲႛဆုိင္တဲ့ အမႁအခင္းေတၾမႀာ အာဏာပုိင္ေတၾက ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ေနဳကေဳကာင္း၊ အာဏာပုိင္ေတၾဟာ ေဒသစီးပၾားေရးကုိပဲ ဴမၟင့္တင္လုိတဲ့ ဆႎၬရႀိေနဳက႓ပီး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ ကာကၾယ္ေရးနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ႎႀစ္႓မိႂႚမႁ မရႀိဳကဘူးလုိႛ မစၤတာ ဝမ္က ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံက သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ေရႀႚေနတဦးကလည္း ဖိလစ္ပုိင္ႎိုင္ငံဟာ စီးပၾားေရးတုိးတက္မႁနဲႛ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ထိန္းသိမ္းကာကၾယ္ေရးကုိ ထိန္းညၟိ လုပ္ေဆာင္ေရးမႀာ စီးပၾားေရးတုိးတက္မႁတခုတည္းကုိပဲ ဦးစားေပးလုပ္ေနဆဲ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊

ဒီအေတာအတၾင္း ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံမႀာ တရား႟ံုးခဵႂပ္က သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္အေရးဆုိင္ရာ အမႁကိစၤေတၾကုိ ကုိင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းဖုိႛ တရား႟ံုး (၁၁၇) ႟ံုးကုိ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ဆုိင္ရာ တရား႟ံုးေတၾအဴဖစ္ တနလႆာေနႛက သတ္မႀတ္လုိက္ပၝတယ္၊၊ ဒီထဲက (၄၅)႟ံုးဟာ အရင္က သစ္ေတာေရးဆုိင္ရာ တရား႟ံုးေတၾဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ဟာ လူသားေတၾရဲ့ အေဴခခံအခၾင့္အေရး၊ ဘဝရႀင္သန္ေရး၊ ကဵန္းမာေရးတုိႛအတၾက္ အေရး႒ကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္းတခုဴဖစ္တယ္လုိႛ ဖိလစ္ပုိင္ တရားသူ႒ကီးခဵႂပ္က ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔