ကတိအတိုင္း ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ စစ္အစိုးရတၾင္ တာဝန္ရႀိေဳကာင္း ဘန္ကီမၾၾန္းေဴပာဳကား

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စစ္အစိုးရကေန ႎိုင္ငံေရးအရ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးေတၾ လုပ္ေနတယ္လိုႛ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာဆိုေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္အသၾင္ ကူးေဴပာင္းဖိုႛအတၾက္ ကတိေပး ေဴပာဆိုထားတဲ့အတိုင္း ပို႓ပီး ထင္သာဴမင္သာရႀိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾကို ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ တာဝန္ရႀိတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီးမၾန္းက တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။
2008-09-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္း (ဝဲ) ႎႀင့္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (ယာ) တိုႛ ေမလ ၂၃ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးခဲ့စဥ္ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္း (ဝဲ) ႎႀင့္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (ယာ) တိုႛ ေမလ ၂၃ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးခဲ့စဥ္ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ မေနႛက ကုလသမဂၢမႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾမႀာ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူအမဵိႂးသမီး ေမရီ အိုခဘဲက ဴမန္မာ့အေရးနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေဴပာဳကားခဵက္ထဲမႀာ ထည့္သၾင္း ေဴပာဆိုသၾားတာပၝ။

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီးမၾန္းက ဴမန္မာစစ္အစိုးရအပၝအဝင္ အတိုက္အခံ ႎိုင္ငံေရးအဖဲၾႚအစည္းေတၾ အားလံုးအေနနဲႛ သူ႒ကိႂးပမ္းေနတဲ့ ဴမန္မာ့အေရး ဳကားဝင္ညၟိႎႁိင္း ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾမႀာ ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္ဳကဖိုႛ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ စေနေနႛကကဵင္းပတဲ့ ကုလသမဂၢအဖဲၾႚဝင္ ဴမန္မာမိတ္ေဆၾမဵား အစည္းအေဝးမႀာ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အေရးနဲႛပတ္သက္႓ပီး ႎိုင္ငံတကာက အဆင့္ဴမင့္ ကိုယ္စားလႀယ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ပၝဝင္တဲ့ အထူးေဆၾးေႎၾးပဲၾဟာ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲႛ ဴမန္မာဴပည္ရဲ့ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စိတ္ဝင္တစား ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးဖိုႛ ရႀိတယ္ဆိုတာကို ဴပသတဲ့အတၾက္ အေရး႒ကီးပၝတယ္လိုႛ ဘန္ကီးမၾန္းက ေဴပာတဲ့အေဳကာင္း ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူအမဵိႂးသမီး ေမရီ အိုခဘဲက ေဴပာသၾားတာပၝ။

ဒၝအဴပင္ ဆက္႓ပီး ေဴပာသၾားတာက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးေတၾ ဴဖစ္ဖိုႛ ကုလသမဂၢက အဓိက ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခဵက္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား အားလံုးကို လၿတ္ေပးဖိုႛနဲႛ သက္ဆိုင္သူအားလံုးပၝဝင္တဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး ေပၞေပၝက္ဖိုႛအတၾက္ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ ကုလသမဂၢနဲႛ ပို႓ပီး နီးနီးကပ္ကပ္ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛကို ကုလသမဂၢအဖဲၾႚဝင္ ဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾမဵားအဖဲၾႚက တိုက္တၾန္းလိုက္တယ္လိုႛ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ေမရီ အိုခဘဲေဴပာသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက နာဂစ္ မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ လူသားခဵင္းဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႁ လုပ္ငန္းေတၾကို ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကေန အာဆီယံအဖဲၾႚ႒ကီးနဲႛအတူ ဴမန္မာအစိုးရနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္သလို ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ ေရရႀည္ အကဵိႂးစီးပၾားအတၾက္ ဆက္လက္ ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္ဖိုႛ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဥေရာပသမဂၢရဲ့ ထိပ္တန္းအရာရႀိ မစၤတာ ေယဗီးယား ဆိုလာနာက ေဴပာပၝတယ္။ အလားတူပဲ အာဆီယံအတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၝက္တာ ဆူရင္ ပစ္ဆူဝမ္ကလည္း မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ လိုအပ္ေနေသးတဲ့ ရန္ပံုေငၾ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၄၀၀ေကဵာ္ထဲက ၅၀ ရာခိုင္ႎႁန္းေကဵာ္ပဲ ရေသးတဲ့အတၾက္ ကုလသမဂၢအေနနဲႛ ဆက္႓ပီးပံ့ပိုးဖိုႛ အစည္းအေဝးမႀာ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢအဖဲၾႚဝင္ ဴမန္မာမိတ္ေဆၾမဵားအဖဲၾႚကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလမႀာ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီးမၾန္းက ဦးေဆာင္ဖဲၾႚစည္းခဲ့ပၝတယ္။ အဖဲၾႚဝင္ေတၾအဴဖစ္ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီ အ႓မဲတမ္းအဖဲၾႚဝင္ ငၝးႎိုင္ငံအဴပင္၊ အင္ဒိုနီးရႀား၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ အိႎၬိယ၊ ဂဵပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဳသစေဳတးလဵနဲႛ ေနာ္ေဝးႎိုင္ငံတိုႛ ပၝဝင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔