ကုလအထူးကိုယ္စားလႀယ္ကို ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ မဳကာမီေစလၿတ္မည္

2007-09-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ban_ki-moon_150px.jpg
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းက ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီ အဴပည့္အဝ ရရႀိေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းသၾားဖုိႛ လံုးဝ သႎၮိႉာန္ ခဵမႀတ္ထားေဳကာင္း အေမရိကန္ သမတကေတာ္ မစၤက္ ေလာ္ရာဘုရႀ္ကုိ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾ တုိးတက္ ေကာင္းမၾန္လာေရးတုိႛအတၾက္ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးက ႒ကိႂးပမ္းတဲ့အေနနဲႛ မိမိရဲ့အထူး ကုိယ္စားလႀယ္ကုိ မဳကာခင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေစလၿတ္သၾားမယ္လုိႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

မိမိရဲ့ အထူးအ႒ကံေပးပုဂၢိလ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကုိ လာမဲ့ ေအာက္တုိဘာလလယ္ပုိင္းမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေစလၿတ္သၾားမယ္လုိႛ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းက မေနႛက ေဴပာဳကားလုိက္တာပၝ၊၊

မစၤတာဘန္ဟာ အာဖရိကတုိက္က ဆူဒန္၊ လစ္ဗဵားစတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾကုိ ခရီးလႀည့္လည္ သၾားေရာက္႓ပီး ဴပန္အေရာက္မႀာ သတင္းစာဆရာေတၾနဲႛ ကုလသမဂၢ ႟ံုးခဵႂပ္မႀာ ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္၊၊ ခရီးစဥ္အေဳကာင္း ေဴပာဴပ႓ပီးတဲ့ေနာက္ သတင္းစာဆရာေတၾရဲ့ ေမးဴမန္းခဵက္ေတၾကုိ ေဴဖဳကားရာမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေဳကာင္းလည္း ခုလုိ ထည့္သၾင္း ေဴပာဳကားသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္သမတကေတာ္ မစၤက္ ေလာ္ရာဘုရႀ္က ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းကုိ တယ္လီဖုန္းနဲႛ ဆက္သၾယ္ ေဴပာဳကားခဲ့တာကုိ ဘယ္လုိ တုန္ႛဴပန္ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝသလဲလုိႛ သတင္းေထာက္တဦးက ေမးဴမန္းရာမႀာ မစၤတာဘန္က မိမိအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီ အဴပည့္အဝ ရရႀိေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းသၾားဖုိႛ လံုးဝ သႎၮိႉာန္ ခဵမႀတ္ထားတယ္လုိႛ မစၤက္ ေလာ္ရာဘုရႀ္ကုိ ေဴပာဳကားခဲ့ေဳကာင္း၊ မိမိရဲ့ အထူးအ႒ကံေပးပုဂၢိလ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ မဳကာခင္ ေစလၿတ္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ မဳကာေသးခင္ကပဲ ဴမန္မာအေပၞ ဳသဇာလၿမ္းမုိးႎုိင္တဲ့ ႎုိင္ငံေတၾနဲႛတကၾ ေဒသတၾင္းက ႎုိင္ငံအေတာ္မဵားမဵားနဲႛ ေဆၾးေႎၾးေဴပာဆုိခဲ့ေဳကာင္း စသဴဖင့္ ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းက ေဴပာသၾားတာပၝ၊၊

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႛ ႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီအဴပည့္အ၀ရရႀိေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ဖုိႛ၊ ႎုိင္ငံတကာရဲ့ သေဘာထားဆႎၬကုိ ေလးစားလုိက္နာဖုိႛ အထူးသဴဖင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛတုိႛကုိ လုပ္ေဆာင္လာလိမ့္မယ္လုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ထားေဳကာင္းလည္း မစၤတာ ဘန္က ဆက္ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးက အ႒ကိမ္႒ကိမ္အလီလီ ေတာင္းဆုိခဲ့တာကို ဴမန္မာစစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတၾ လက္မခံခဲ့ ပၝဘူး၊၊ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံုအေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္းေရးဆၾဲေရးမႀာလည္း အတုိက္အခံႎုိင္ငံေရး ပၝတီေတၾ မပၝဝင္တာေဳကာင့္ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးက ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဴပစ္တင္ေဝဖန္ ထားပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔