ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး က်ဆင္း

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။အျခားနည္းလည္းမ်ားအားစဥ္းစားဖုိ ့လုိပီ :

ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္း သို ့မဟုတ္ နယ္စပ္ရွိႏုိင္ငံမ်ားသာမွီခုိလုပ္ရသည့္
ကုန္သြယ္မူမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသတ္ဖုိ ့လုိပါတယ္

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွ ကုန္မ်ားအားမ၀ယ္ျခင္း
ဆုိင္းငံထားျခင္း ေအာက္ေစ်းျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မ်ားစြာနစ္နာဆံုးရွဳံးမွဳမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါတယ္...

ေရြးခ်ယ္စရာမရွိပါကလည္း တရား၀င္အစုိးရအခ်င္းခ်င္းမွတဆင့္ ကုန္သြယ္မူမ်ားသာျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္

ယင္းသုိ ့ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကုိကာ
ကြယ္ႏိုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္

တနည္းအားျဖင့္သူဆီကကုန္၀ယ္ေတာ့ ေစ်းၾကီးေပး၀ယ္
ကုိယ္ဆီက ကုန္ပုိ ့ေတာ့ေစ်းႏွိမ္၀ယ္ မိေအး၂ခါနာဘ၀မ်ိဳးမရွိ
ေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမယ္

ထုိ ့အျပင္ အထက္ပါကိတ္စမ်ားေပၚလာပါက ေရြးခ်ယ္တင္ပုိ ့စရာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကုိ ယခုတည္းက စတင္ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္
ျပဳလုပ္ထားျပီးျဖစ္ပါကလည္း ယခုထက္ပုိမုိတင္ပုိ ့ႏုိင္ေအာင္
ေရရွည္စီမံခ်က္မ်ားထားကာျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္

May 04, 2016 12:11 AM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔