မဲေဆာက္နယ္စပ္႓မိႂႚ လူကုန္ကူးမႁ ဗဟိုအခဵက္အခဵာဴဖစ္လာ

2007-03-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

illegal_border_cross_200px.jpg
ဴမဝတီ ဴမန္မာ႓မိႂႚႎႀင့္ မဲေဆာက္ ထိုင္း႓မိႂႚတိုႛဳကားရႀိ မိုးေအးဴမစ္သည္ မတ္လတၾင္ လမ္းေလ႖ာက္၍ ဴဖတ္ႎိုင္ေအာင္ တိမ္သဴဖင့္ ေနာက္တၾင္ ဴမင္ရေသာ ဴမန္မာဘက္ကမ္းမႀ ကေလးကို ေပၾႚခဵီရင္း တရားမဝင္ ဴဖတ္ကူးလာေသာ အမဵိႂးသမီးတဦး၏ ပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာနယ္စပ္က ထုိင္းႎုိင္ငံ မဲေဆာက္႓မိႂႚဟာ လူကုန္ကူးမႁ အခဵက္အခဵာေဒသဴဖစ္ေန႓ပီး အထူးသဴဖင့္ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႁေတၾရဲ့ ဗဟုိဌာနလုိ ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ထုိင္းႎုိင္ငံ မူစလင္ လူမႁအဖၾဲႚအစည္း ဘုတ္အဖၾဲႚ ဥကၠႉ မစၤတာ သၾန္ဆခ္က ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

မဲေဆာက္႓မိႂႚကတဆင့္ ထုိင္းႎုိင္ငံထဲကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေဴပာင္းေ႟ၿႚ ဝင္ေရာက္လာသူေတၾ တုိးမဵားလာေနေဳကာင္း၊ အမဵားစုဟာ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူေတၾ ဴဖစ္႓ပီး တေနႛကုိ အေယာက္ တရာေကဵာ္ေလာက္ ရႀိေဳကာင္း မစၤတာ သၾန္ဆစ္က ေဴပာပၝတယ္၊၊ တခဵိန္တုန္းက ေပဵာ္႟ၿင္စရာေကာင္း႓ပီး ဖၾံႚ႓ဖိႂးသာယာတဲ့ မဲေဆာက္႓မိႂႚဟာ အခုေတာ့ ေ႟ၿႚေဴပာင္း ဝင္ေရာက္လာသူေတၾရဲ့ ဒုစ႟ုိက္မႁေတၾနဲႛ ႟ႁပ္ေထၾးတဲ့ ႓မိႂႚဴဖစ္ေန႓ပီလုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ေ႟ၿႚေဴပာင္း အေဴခခဵလာသူေတၾဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံသားေတၾထက္ေတာင္ မဵားေန႓ပီး၊ ရာဇဝတ္မႁခင္းေတၾလည္း ထူေဴပာလာတယ္လုိႛ မစၤတာ သၾန္ဆစ္က ေဴပာပၝတယ္၊၊ လစဥ္လတုိင္း ကေလး ေပဵာက္ဆံုးမႁေတၾ ရႀိေန႓ပီး၊ ဒီကေလးေတၾဟာ မေလးရႀားနဲႛ ထုိင္းႎုိင္ငံတုိႛမႀာ ေတာင္းရမ္းသူေတၾ၊ အလုပ္သမားေတၾ၊ လိင္မႁေဖဵာ္ေဴဖေရးလုပ္ငန္းေတၾ အဴဖစ္ သၾတ္သၾင္းခံေနဳကရတယ္လုိႛလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတၾအေနနဲႛ ဒီလူကုန္ကူးမႁ ဴပႍနာကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဴဖရႀင္းဖုိႛ အားမထုတ္ဳကတဲ့အတၾက္ အစုိးရအရာရႀိေတၾကုိယ္တုိင္ ဒီလူကုန္ကူးမႁေတၾမႀာ ပၝဝင္ ပတ္သက္မႁ ရႀိလိမ့္မယ္လုိႛေတာင္ သံသယဴဖစ္မိတယ္လုိႛ မစၤတာ သၾန္ဆစ္က ေဴပာပၝတယ္၊၊

ကေလးေတၾကုိ ထုိင္းဘတ္ေငၾ ၄,၀၀၀နဲႛ ၅,၀၀၀ဳကားေစဵးနဲႛ ေရာင္းစားမႁေတၾ၊ ဴဖားေယာင္း ေသၾးေဆာင္႓ပီး ပစၤည္းခုိ္းခိုင္းမႁေတၾအဴပင္ ကေလးေတၾကုိ တေနႛ ဘတ္ေငၾ ၂၀နဲႛ ငႀား႓ပီး ေတာင္းရမ္းခုိင္းမႁေတၾလည္း ရႀိတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ကေလးေပဵာက္လုိႛ ရဲဌာနနဲႛ ေဒသအဖၾဲႚအစည္းေတၾကုိ သတင္းပုိႛတုိင္ဳကားဳကေပမဲ့ ဒီေပဵာက္ဆံုးတဲ့ ကေလးေတၾကို ဴပန္ရတာ မရႀိသေလာက္ပဲလုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊ တရားမဝင္ ေနထုိင္တဲ့ မိခင္ေတၾဟာလည္း မူရင္းႎုိင္ငံေတၾဆီ ဴပန္ပုိႛခံရမႀာ စုိးရိမ္တဲ့အတၾက္ ကေလးေပဵာက္ဆံုးမႁေတၾကုိ တုိင္ဳကားဖုိႛ တၾန္ႛဆုတ္ေနဳကတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ဒီဴဖစ္ရပ္ေတၾကုိ အေလးထား ေဴဖရႀင္းေပးေနတဲ့ ဝၝးလ္ဒ္ ဗီးရႀင္းေဖာင္ေဒးရႀင္းအဖၾဲႚရဲ့ မန္ေနဂဵာကလည္း လူကုန္ကူးမႁ ဴပႍနာကုိ တုိက္ဖဵက္ဖုိႛ အားထုတ္ေနေပမဲ့ ဴပႍနာက ႒ကီးလၾန္းတာေဳကာင့္ ႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾ အရာမေရာက္ ဴဖစ္ေနတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊ လူကုန္ကူးမႁအမဵားစုကုိ ဂုိဏ္းဖၾဲႚ လုပ္ကုိင္ေနဳကတာေဳကာင့္လည္း တုိက္ဖဵက္ဖုိႛ မလၾယ္ကူဘူးလုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔