႓ဗိတိသ႖အစုိးရ ဝန္႒ကီး ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကုိ ေရာက္ရႀိေန

2008-01-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

mae_la_camp_200px.jpg
ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ရႀိ မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းပံုဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀ ဒုကၡသည္ ၂ ေသာင္းေကဵာ္ မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းတၾင္ ခုိလံႁေနထုိင္လ႖က္ရႀိပၝသည္။ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရ ႎုိင္ငံတကာ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ဝန္႒ကီး မစၤတာ ေဒၝက္ကလပ္ အလက္ဇႎၬားသည္ ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္က မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းကုိ သၾားေရာက္႓ပီး ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾနဲႛ ေတၾႛဆံုမည္ဟု သတင္းရရႀိပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ဗိတိသ႖အစုိးရ ႎုိင္ငံတကာဖၾံ႓ဖိႂးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ဝန္႒ကီး မစၤတာ ေဒၝက္ကလပ္ အလက္ဇႎၬားဟာ ဇန္နဝၝရီလ ၁၀ရက္၊ ဒီကေနႛမႀာ ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္က မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းကုိ သၾားေရာက္႓ပီး ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾနဲႛ ေတၾႛဆံုမယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဝန္႒ကီးမစၤတာ အလက္ဇႎၬားဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံကုိ ၂ ရက္ဳကာသၾားေရာက္တဲ့ ခရီးစဥ္အတၾင္း ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရ ႎုိင္ငံတကာဖၾံႛ႓ဖိႂးတုိးတက္ေရးဆိုင္ရာရံုးရဲႚ လုပ္ငန္းေဆာင္ရၾက္ခဵက္ေတၾကုိ သၾားေရာက္ ေလ့လာ႓ပီးေနာက္၊ စစ္အစုိးရရဲႚ ႎႀိပ္ကၾပ္မႁေတၾေဳကာင့္ ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ ထၾက္ေဴပးခုံလႁံေနဳကရတဲ့ ဴမန္မာ ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရအေနနဲႛ ကူညီပံ့ပုိးမႁေတၾတုိးခဵဲႚဴပႂလုပ္သၾားေရးနဲႚ ပတ္သက္လုိႛ ဆန္းစစ္ေလ့လာဖုိႛ စီစဥ္ထားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုးိရရဲႚ ႎႀိပ္ကၾပ္မႁေတၾေဳကာင့္ ထုိင္းႎုိင္ငံလုိအိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾမႀာ ထၾက္ေဴပးခုိလံႁ ေနဳကရတဲ့ သိန္းနဲႛခဵီတဲ့ ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရက အကူအညီေတၾ အရင္ကထက္ ပိုမုိးတုိးဴမင့္ေပးအပ္ေနတယ္လုိႛ မစၤတာ အလက္ဇႎၬားက ေဴပာပၝတယ္၊၊

႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံသားေတၾကုိယ္စား ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာ အေရးေပၞ အကူအညီေတၾေပးေရး လုပ္ငန္းေတၾေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့ ႓ဗိတိသ႖ႎုိင္ငံတကာ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာရံုးဟာ ဒုကၡသည္ ကေလးငယ္ေတၾ ပညာသင္ယူႎုိင္ေရး၊ ငႀက္ဖဵား၊ အဆုတ္ေရာဂၝနဲႚ အိပ္ခဵ္အိုင္ဗီၾေရာဂၝပုိး ရႀိသူေတၾကုိ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းေတၾကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိႚ သူကေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲႚ ဆုိးဝၝးတဲ့ဒုကၡေတၾကုိ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရက ဆက္လက္ပံ့ပုိးေနတယ္ဆုိတာ မိမိရဲႚခရီးစဥ္က သက္ေသထူလိမ့္မယ္လုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း မစၤတာ အလက္ဇႎၬားက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဝန္႒ကီးမစၤတာ အလက္ဇႎၬားဟာ ထုိင္းနယ္စပ္က ေဆးခန္းတခုနဲႛ စာသင္ေကဵာင္းတေကဵာင္းကုိ သၾားေရာက္ဖုိႛရႀိသလုိ ထုိင္းႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာေရၿႚေဴပာင္း လုပ္သားတခဵိႂႚနဲႚလည္း ေတၾႚဆံုဖုိႚ စီစဥ္ထားပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ ဘန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ NGO အဖၾဲႚအစည္းအသီးသီးက ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ၊ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတၾ၊ ဴမန္မာဴပည္ အေဴပာင္းအလဲအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္ေနဳကတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႚပၝ ေတၾႚဆံုမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

႓ဗိတိသ႖အစုိးရ ႎုိင္ငံတကာဖၾံႛ႓ဖိႂးတုိးတက္ေရးဆိုင္ရာဝန္႒ကီးဌာနဟာ လာမယ့္ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေအာက္တုိဘာလ အေရာက္မႀာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအတၾက္ ႎႀစ္စဥ္ေပးအပ္ေနတဲ့ ကူညီမႁေတၾကုိ ေပၝင္ေငၾ ၉သန္းကေန ၁၈သန္းအထိ ႎႀစ္ဆတုိးဴမႀင့္သၾားမႀာဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း ေဳကညာထားပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔