လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကုိ ႓ဗိတိသ႖အစိုးရႎုိင္ငံဴခားေရး ၀န္႒ကီး ႒ကိႂဆုိ

2007-10-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

UNSC_10-05-07_200px.jpg
ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကဵင္းပေနစဥ္။ (Photo: AFP)

ကုလသမဂၢ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီကေန ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ပထမဦးဆံုးအ႒ကိမ္ ထုတ္ဴပန္လုိက္တဲ့ ေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ၀မ္းေဴမာက္၀မ္းသာ ႒ကိႂဆုိေဳကာင္း ႓ဗိတိသ႖အစုိးရ ႎုိင္ငံဴခားေရး၀န္႒ကီးဌာနကလည္း သတင္းထုတ္ဴပန္ပၝတယ္၊၊

ဒီေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဥေရာပႎုိင္ငံေတၾအေနနဲႛ အထူး၀မ္းသာအားရ ႒ကိႂဆုိေဳကာင္း၊ ဒၝဟာ ကုလသမဂၢ လံု႓ခံႂေရး ေကာင္စီအဴမဲတမ္းအဖၾဲႛ၀င္ ၁၅ ႎုိင္ငံလံုးက တညီတႌၾတ္တည္း ေထာက္ခံမႁနဲႛ အတည္ဴပႂထုတ္ဴပန္ခဲ့တာဴဖစ္တဲ့အဴပင္ ကမၲာ့ႎုိင္ငံေရး မႀာ အထူးအေရးပၝတဲ့ ေဆာင္ရၾက္ ခဵက္တရပ္အဴဖစ္ ေဖာ္ႌၿန္းဴပသရာလည္း ေရာက္ေဳကာင္း ႓ဗိတိသ႖ႎုိင္ငံဴခားေရး ၀န္႒ကီး မစၤတာ ေဒးဗစ္ မီလီဘန္ရဲႛ ထုတ္ဴပန္ခဵက္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ မဳကာေသးခင္က ေပၞေပၝက္ခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ အာဏာပုိင္ေတၾရဲႛ ရက္ရက္စက္စက္ အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾင္းခဲ့မႁေတၾ၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူ ေတၾကုိ ဆက္လက္႓ပီး ဖိႎႀိပ္ အေရးယူမႁေတၾအေပၞ ဒီေဳကညာခဵက္က သက္ေသထူ လုိက္တာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဴမန္မာ အာဏာပုိင္ေတၾအေနနဲႛ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲႛ အနာဂတ္ ပုိမုိေကာင္းမၾန္ သာယာေရးအတၾက္ ကမၲာ့ႎုိင္ငံေတၾရဲႛ အင္တုိက္အားတုိက္ တုိက္တၾန္းမႁေတၾကုိ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ဖုိႛ လုိအပ္ေဳကာင္းကုိလည္း ေရးသားထား ပၝတယ္၊၊

႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬဴပခဲ့သူေတၾကုိ အဳကမ္းနည္းနဲႛ ႓ဖိႂခၾင္းခဲ့တဲ့ ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾရဲႛ လုပ္ရပ္အေပၞ အလၾန္အမင္း ၀မ္းနည္းစိတ္မေကာင္း ဴဖစ္ရတယ္ဆုိတာကုိလည္း ဒီေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားအားလံုး ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္တာ ဴမင္ခဵင္ေဳကာင္း၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႛ အစည္းေတၾ၊ သက္ဆုိင္ရာအဖၾဲႛအစည္းေတၾအားလံုးနဲႛ စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႛဆံု႓ပီး ကုလသမဂၢ အဖၾဲႛရဲႛ လမ္းႌၿန္ခဵက္နဲႛအညီ အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရး လုပ္ေဆာင္သၾားဖုိႛကုိလည္း ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲႛ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရၾက္ခဵက္ေတၾအေပၞမႀာလည္း ေထာက္ခံမႁရႀိေဳကာင္း စသဴဖင့္လည္း ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေနႛရက္စၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ႓ဗိတိသ႖ႎုိင္ငံဴခားေရး၀န္႒ကီးဌာနရဲႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝရႀိပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔