၃၅ ႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာ့သစ္ေတာ ဧရိယာ ၂၀ ရာခိုင္ႎႁန္းခန္ႛေလဵာ့

ဴမန္မာႎိုင္ငံတဝန္းလံုးက သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာဟာ ၃၅ ႎႀစ္အတၾင္း ရာခိုင္ႎႁန္း ၂၀ နီးပၝး ကဵဆင္း သၾားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ တင္သၾင္းလာေသာ သစ္လံုး႒ကီးမဵားကို တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ၊ ယၾန္နန္ဴပည္နယ္ နယ္စပ္စခန္းတၾင္ စစ္ေဆးဳကည့္႟ႁေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

၁၉၇၅ ခုႎႀစ္က ဴမန္မာႎိုင္ငံတဝန္း သစ္ေတာဖံုးလၿမ္းေနတဲ့ ဧရိယာပမာဏဟာ တႎုိင္ငံလံုး ေဴမ ဧရိယာရဲ့ ၆၀ ရာခိုင္ႎႁန္း ရႀိခဲ့ေပမဲ့ အခု ၂၀၁၀ ဴပည့္ႎႀစ္မႀာေတာ့ တဴပည္လံုး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာဟာ ၄၁ ရာခိုင္ႎႁန္းပဲ ရႀိေတာ့တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာနဲႛ စိုက္ပဵိႂးေရးအဖၾဲႚ႒ကီး FAO ရဲ့ အစီရင္ခံစာကို ကိုးကား႓ပီး တ႟ုတ္ဆင္ဟၾာနဲႛ မေလးရႀား ဘနားမားသတင္းေတၾက ေရးပၝတယ္။

အခုလို သစ္ေတာဴပႂန္းတီးရတာဟာ အလၾန္အမင္း သစ္ထုတ္လုပ္မႁေဳကာင့္ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သစ္ေတာ ပညာရႀင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ အေဴခခံအားဴဖင့္ သဘာဝသစ္ေတာေတၾ ႔ကယ္၀ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ႎုိင္ငံဴဖစ္႓ပီး ေရခဵိႂသစ္ေတာ၊ ဒီေရေရာက္သစ္ေတာ၊ အဴမဲစိမ္းသစ္ေတာ၊ ထင္း႟ႁးသစ္ေတာ၊ အစရႀိသဴဖင့္ သစ္ေတာ စံုလင္တဲ့ ႎုိင္ငံဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုလို သစ္ေတာဴပႂန္းတီးမႁ အစီရင္ခံစာထၾက္တဲ့ အခဵိ္န္မႀာပဲ ဴမန္မာသစ္ေတာ အာဏာပိုင္ေတၾက သစ္ထုတ္လုပ္မႁ ေလ႖ာ့ခဵ႓ပီး သစ္ေတာထၾက္ပစၤည္း ဴပည္ပတင္ပိုႛမႁ ေလ႖ာ့ခဵမယ္လိုႛ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ကစ႓ပီး သစ္ေတာဴပႂန္းတီးမႁ ကာကၾယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကို ေဴမေနရာငႀား႓ပီး က႗န္းနဲႛ သစ္မာေတၾကို ဴပန္လည္ စိုက္ပဵိႂးေစခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ သဘာပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾရဲ့ အဆိုအရ သစ္ထုတ္လုပ္မႁ၊ သစ္ခိုးထုတ္မႁနဲႛ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ အဂတိလိုက္စားမႁေတၾေဳကာင့္ သစ္ေတာေတၾ အခုလို အဴမန္ဴပႂန္းတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆိုပၝတယ္။