ဴမန္မာ့အေရး အာဆီယံ ေမ့မထားေဳကာင္း မေလးရႀားဝန္႒ကီးေဴပာဆို

2007-07-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ASEAN_FMs_200px.jpg
မေလးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ဒ္ (ဝဲမႀ တတိယ)ႎႀင့္ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း (ယာမႀ တတိယ)တိုႛအား ႓ပီးခဲ့ေသာ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတၾင္ အဴခား ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးမဵားႎႀင့္ အတူ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု အ႟ိုက္ခံေနပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

မေလးရႀားႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ဒ္က ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကို အာဆီယံအသင္း႒ကီးအေနနဲႛ ေမ့မထားသလို ၁၅ႎႀစ္ဳကာ ကဵင္းပခဲ့႓ပီး အခု ေနာက္ဆံုး အ႒ကိမ္အဴဖစ္နဲႛ ကဵင္းပဖိုႛ စီစဥ္ထားတဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံကေန ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကို ဦးတည္ႎိုင္လိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေနေဳကာင္း ေဴပာလုိက္ပၝတယ္။

အခုတေလာ သတင္းစာေတၾမႀာ ဴမန္မာဴပည္အေရးနဲႛပတ္သက္လိုႛ အာဆီယံ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဆီကေန ေဆၾးေႎၾး ေဴပာဳကားတာ၊ ေဝဖန္တာ သိပ္မရႀိခဲ့ေပမဲ့ ဒၝဟာ ဴမန္မာဴပည္အေရးနဲႛပတ္သက္လိုႛ အာဆီယံအသင္း႒ကီးအေနနဲႛ ေမ့ထားတာ မဟုတ္သလို ဴမန္မာဴပည္စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁလုပ္ဖိုႛ မတိုက္တၾန္းတဲ့ အဓိပၯၝယ္ မဟုတ္ဖူးလိုႛလည္း ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။ အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္နဲႛ တဴခားႎိုင္ငံေတၾအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဘယ္လိုပဲ ဴပႂဴပင္ေစခဵင္ေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ အခဵႂပ္အဴခာအာဏာ ပိုင္ႎိုင္ငံဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အတင္းအကဵပ္ေဴပာင္းလဲခိုင္းလိုႛ မရႎိုင္ဘူးလိုႛလည္း မစၤတာ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ဒ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအေနနဲႛ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းနဲႛ အဆက္အသၾယ္မဴပတ္ပဲ ရႀိေနတာ၊ အထူးသဴဖင့္ ကုလသမဂၢ အတၾၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရႛဲ အထူးအ႒ကံေပးအရာရႀိ၊ ဴမန္မာဴပည္ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီနဲႛ အဆက္အသၾယ္ရႀိေနတာဟာ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဴမန္မာ့အေရးကိစၤကို ကုလသမဂၢနဲႛ ဆက္သၾယ္ေဴဖရႀင္းရတာမဵိႂးကို ပိုလိုလားႎႀစ္သက္တဲ့သေဘာ သူတိုႛမႀာ ရႀိပၝတယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ဇူလိုင္လ ၁၈ရက္မႀာ ဴပန္လည္စတင္မဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံကေန ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံုအေဴခခံဥပေဒ အ႓ပီးသတ္ေရးဆၾဲႎိုင္႓ပီး အတည္ဴပႂခဵက္ ရယူႎိုင္ကာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲလုပ္ႎိုင္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း၊ အမဵိႂးသားဴပန္လည္ ေပၝင္းစည္းေရးဴဖစ္ေပၞ႓ပီး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၞထၾန္းလာတာ မဳကာမီ ဴမင္ရႎိုင္လိမ့္မယ္လိုႛလည္း မစၤတာ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ဒ္က ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔