ဴမန္မာနဲႛေဴမာက္ကုိရီးယား အထူးသတိထားေစာင့္ဳကည့္ဖုိႛလုိ

ဝၝရႀင္တန္ဒီစီအေဴခစုိက္ ISIS သိပၯံနဲႛ ႎုိင္ငံတကာ လုံ႓ခႂံေရးအဖဲၾႚကေန အႎုဴမႃစၾမ္းအင္ လုိခဵင္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ေဴမာက္ကုိရီးယားႎုိင္ငံအဳကား သံသယဴဖစ္ဖၾယ္ အဆက္အသၾယ္ေတၾ ရႀိေနတာကို အထူးသတိထား ေစာင့္ဳကည့္ဖုိႛ လုိေဳကာင္း အစီရင္ခံစာတေစာင္ ဇန္နဝၝရီ ၂၈ ရက္ မေနႛက ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္။
2010-01-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္တပ္၏ ဳကည္း၊ ေရ၊ ေလ ညၟိႎိႁင္းကၾပ္ကဲေရးမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သူရေ႟ၿမန္း (ဝဲ) ႎႀင့္ ေဴမာက္ကိုရီးယား စစ္ဦးစီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ကင္မ္ဂဵႂပ္စစ္ (ယာ)တိုႛ ဴပံႂယမ္း႓မိႂႚေတာ္၊ ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီးဌာနတၾင္ ၂၀၀၈၊ ႎိုဝင္ဘာ ၂၂ရက္က ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo from junta's top secret dossier)
ဴမန္မာစစ္တပ္၏ ဳကည္း၊ ေရ၊ ေလ ညၟိႎိႁင္းကၾပ္ကဲေရးမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သူရေ႟ၿမန္း (ဝဲ) ႎႀင့္ ေဴမာက္ကိုရီးယား စစ္ဦးစီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ကင္မ္ဂဵႂပ္စစ္ (ယာ)တိုႛ ဴပံႂယမ္း႓မိႂႚေတာ္၊ ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီးဌာနတၾင္ ၂၀၀၈၊ ႎိုဝင္ဘာ ၂၂ရက္က ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo from junta's top secret dossier)
(Photo: RFA)

အဲဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ေဴမာက္ကုိရီးယားႎုိင္ငံနဲႛ အႎုဴမႃစၾမ္းအင္ဆုိင္ရာ၊ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾ ရႀိေန႓ပီး၊ ေခတ္မီပစၤည္းေတၾကုိ ႎုိင္ငံဴခားကေန ဝယ္ယူေနေဳကာင္း၊ တခဵိႂႚပစၤည္းေတၾဟာ အႎုဴမႃအစီအစဥ္ ဒၝမႀမဟုတ္၊ ဒုံးပဵံလက္နက္ အစီအစဥ္ေတၾမႀာ အသုံးဴပႂႎုိင္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း လက္ရႀိမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း လ႖ိႂႚဝႀက္အႎုဴမႃဓာတ္ေပၝင္းဖုိေတၾ အႎုဴမႃစၾမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရး အေဆာက္အဦးေတၾ ရႀိေန႓ပီလုိႛ အေထာက္အထား အခုိင္အမာ မေတၾႚရေသးေပမဲ့လည္း၊ ရရႀိထားတဲ့သတင္းေတၾအရ၊ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အနီးကပ္ သတိထား ေစာင့္ဳကည့္ဖုိႛ လုိေန႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း အဲဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ႎုိင္ငံတကာ အႎုဴမႃစၾမ္းအား ေအဂဵင္စီ (IAEA) ကုိ သုေတသန ဴပႂလုပ္ဖိုႛအတၾက္ အႎုဴမႃဓာတ္ေပၝင္းဖုိတခု တည္ေဆာက္ေရးမႀာ အကူအညီေပးဖုိႛ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ခုႎႀစ္က၊ ေတာငး္ခံခဲ့ပၝတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ IAEA ကုိ အသိမေပးပဲ ႟ုရႀားႎုိင္ငံကေန ၁၀ မီဂၝဝပ္ ရႀိတဲ့ အႎုဴမႃဓာတ္ေပၝင္းဖုိ တခု တည္ေဆာက္ေရးအတၾက္ လ႖ိႂႚဝႀက္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၂၀၀၇ ႎႀစ္ေမလမႀာ အႎုဴမႃဓာတ္ေပၝင္းဖို တည္ေဆာက္ေရးအတၾက္ ႎႀစ္ႎုိင္ငံသေဘာတူ လက္မႀတ္ ေရးထုိးခဲ့ဳကေပမဲ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလအထိေတာ့၊ စတင္ ေဆာက္လုပ္ႎုိင္ဴခင္း မရႀိေသးဘူးလုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ေဴမာက္ကုိရီးယားႎုိင္ငံနဲႛ ဴမန္မာအစုိးရဳကား ထူးဴခားတဲ့ ဆက္ဆံေရး ရႀိေနတာကုိ၊ ႎုိင္ငံတကာ အေနနဲႛ ဥပကၡာဴပႂလုိႛ မဴဖစ္ႎုိင္ပၝဘူး၊ ဘာေဳကာင့္လည္းဆုိေတာ့ေဴမာက္ကိုရီးယားႎုိင္ငံဟာ ဆီးရီးယားႎုိင္ငံကုိ အႎုဴမႃဓာတ္ေပၝင္းဖိုႛတခု လ႖ိႂႚဝႀက္ေရာင္းခဵခဲ့တာကုိ၊ ကမႝာေကဵာ္ ေထာက္လႀမ္းေရးအဖဲၾႚေတၾဟာ အေတာ္အခဵိန္ေႎႀာင္းမႀ သိခဲ့ရပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ေဴမာက္ကိုရီးယားႎုိင္ငံဟာ သူတုိႛရဲ့ အႎုဴမႃစၾမ္းအင္ စီမံကိန္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လုိအပ္တဲ့ ပစၤည္းေတၾကုိ ဝယ္ယူရာမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကတဆင့္ တင္သၾင္းေနတာလည္း ဴဖစ္ႎုိင္ပၝေသးတယ္လုိႛ ISIS ရဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အႎုဴမႃဓာတ္ေပၝင္းဖုိ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတၾ လ႖ိႂႚဝႀက္လုပ္ကုိင္ေန႓ပီ၊ ယူေရနီယံသတၨႂေတၾ တူးေန႓ပီ စသည္ဴဖင့္ အဖဲၾႚအစည္းအေတာ္မဵားမဵားက၊ ေဴပာေနဳကတာဟာ၊ စစ္အစုိးရ အရာရႀိဘဝကေန ဘက္ေဴပာင္းလာသူေတၾ ေကာင္းကင္႓ဂိႂဟ္တုကရတဲ့ ဓာတ္ပုံေတၾနဲႛ သံသယဴဖစ္စရာ ေဴမေအာက္လိုင္ေခၝင္း ဓာတ္ပုံေတၾကုိ အေဴခခံ႓ပီး ေဴပာေနဳကတာ ဴဖစ္ေပမယ့္လည္း၊ ဴမန္မာစစ္ အစုိးရ လုပ္ရပ္ေတၾဟာ သတိထား ေစာင့္ဳကည့္ဖုိႛ လုိေန႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း စသည္ဴဖင့္ ISIS သိပၯံပညာ နဲႛ ႎုိင္ငံတကာ လုံ႓ခႂံေရးအဖဲၾႚရဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဇန္နဝၝရီ ၂၈ ရက္ မေနႛက အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာန သတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾမႀာ သတင္းေထာက္ေတၾက ေမးဴမန္းရာမႀာ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ ခ႟ုိလီက ဒီအစီရင္ခံစာကုိ ေလ့လာရဦးမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရနဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးပဲၾေတၾမႀာ ႎုိင္ငံတကာ အႎုဴမႃလက္နက္ မဴပန္ႛပၾားေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး၊ မိမိတုိႛ စုိးရိမ္ပူပန္မႁကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိခဲ့တာေတၾေတာ့ ရႀိပၝေဳကာင္း၊ ေဴဖဳကားသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔