မစုစုေႎၾးကို ကေနဒၝ လူႛအခၾင့္အေရးဆု ခဵီးဴမၟင့္

2006-12-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Su_Su_Nway_New_Photo_200px.jpg
အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁကို ဆန္ႛကဵင္ခဲ့၍ မတရား ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ေကာ့မႀႃး႓မိႂႚနယ္၊ ထန္းမႎိုင္႟ၾာသူ မစုစုေႎၾး ဇၾန္လ ၆ရက္ေနႚက ေထာင္မႀ လၾတ္လာ႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႚ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဌာနခဵႂပ္တၾင္ အဴခား အဖၾဲႚဝင္မဵားႎႀင့္အတူ ေတၾႚဴမင္ရပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ႎုိင္ငံသား အခၾင့္အေရးအတၾက္ ခုခံကာကၾယ္သူ မစုစုေႎၾးကုိ ကေနဒၝ ႎုိင္ငံကေန လူႛအခၾင့္အေရးဆုဴဖစ္တဲ့ ဂ႗န္ ဟမ္ဖရီ လၾတ္လပ္ေရးဆုကုိ ဒီဇင္ဘာ ၆ရက္ေနႛက ခဵီးဴမၟင့္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီဆုဟာ ကမႝာတလၿားက လူႛအခၾင့္အေရးတၾက္ ထူးထူးခ႗န္ခ႗န္ ေဆာင္႟ၾက္သူေတၾကုိ ေပးတဲ့ဆုဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီ ဆုနဲႛ အတူ ဆုေငၾ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၂၅,၀၀၀ကုိလည္း ခဵီးဴမၟင့္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာနအဖ စစ္အစုိးရရဲ့ အာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္က ခုိင္းေစတဲ့ အဓမၳ လုပ္အားေပး ေစခုိင္းမႁကုိ ဴငင္းပယ္႓ပီး၊ အာဏာအလဲၾသုံးစားလုပ္ခဲ့တဲ့ ေကဵး႟ၾာ အာဏာပုိင္ေတၾကုိ တရားစဲၾဆုိခဲ့႓ပီး၊ ေနာက္ဆုံး ေကဵး႟ၾာအာဏာပုိင္ေတၾက ဴပန္လည္ လက္စားေခဵတဲ့အေနနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၁၈လ အဴပစ္ေပးခံရသည္အထိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတဲ့ မစုစုေႎၾးကုိ ကေနဒၝ ႎုိင္ငံကေန ဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ အခုလုိ ဆုခဵီးဴမၟင့္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီဆုဟာ ကမႝာ့ လူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းကုိ ေရးသားရာမႀာပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ကေနဒၝ ႎုိင္ငံသား ဂ႗န္ ဟမ္ဖရီကုိ ဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ ဴပႂလုပ္ထားတဲ့ ဆုဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအခမ္းအနားကုိ မစုစုေႎၾးတက္ေရာက္ႎုိင္ဴခင္းမရႀိပၝဘူး၊ ဒၝေပမယ့္လည္း ကေနဒၝ ႎုိင္ငံသားေတၾ လၾတ္လပ္သလုိပဲ၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾလၾတ္လပ္တဲ့ တေနႛမႀာ ကေနဒၝႎုိင္ငံကုိ တေခၝက္လာေရာက္ပၝမယ္လုိႛ မစုစုေႎၾးက စကားပၝးခဲ့ေဳကာင္း ဒီဆုေပးရာမႀာပၝဝင္တဲ့ Rights and Democracy အဖဲၾႚရဲ့ ဥကၠႉ မစၤတာ ယန္း လူဝီ ႟ိၾႂင္းက မစုစုေႎၾးရဲ့ အမႀာစကားကုိ တဆင့္ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

မစုစုေႎၾးဟာ နအဖစစ္အာဏာရႀင္ေတၾရဲ့ မတရားလုပ္တာကုိ မခံပဲ အမႀန္တရားအတၾက္ ရဲရဲရင့္ရင့္ ဴပန္လည္ရင္ဆုိင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး သာမန္အရပ္သူ တဦးပၝပဲလုိႛ ကရင္ လူႛအခၾင့္အေရးအဖဲၾႚကုိ ထူေထာင္ရာမႀာပၝဝင္ခဲ့သူ ကေနဒၝ ႎုိင္ငံသား မစၤတာ ကယ္ဗင္ ဟက္ပနာက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

မစုစုေႎၾးဟာ နအဖအာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ ေကဵး႟ၾာအာဏာပုိင္ေတၾ က႗န္ဴပႂ ေစခုိင္းတာကုိ မခံခဲ့သူ ဴဖစ္ေဳကာင္း ႎုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖဲၾႚ႒ကီးဴဖစ္တဲ့ ILO ရဲ့ ဦးေဆာင္ ဘုတ္အဖဲၾႚဝင္ဴဖစ္တဲ့ မိစ္ စီစီးလဵာက အီတလီ ႎုိင္ငံ ေရာမ႓မိႂႚကေန ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ဒီဆုကုိ ၂၀၀၁ ခုႎႀစ္က အာဖဂန္ႎုိင္ငံသား ေဒၝက္တာ စီမာ စမာကရရႀိခဲ့သလုိ၊ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္က အင္ဒုိနီးရႀား အေနာက္ပၝပူးဝၝးက မစၤတာ ယန္ ခရစ္စယန္တုိႛ ရရႀိခဲ့ဘူး႓ပီး ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္အတၾက္ကုိေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံက မစုစုေႎၾးက ရရႀိခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကေနဒၝႎုိင္ငံက ခဵီးဴမၟင့္တဲ့ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္အတၾက္ ဂ႗န္ ဟမ္ဖရီ လၾတ္လပ္ေရးဆုကုိ ရေပမဲ့ ဒီအခမ္းအနားတက္ဖိုႛအတၾက္သၾားရင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဴပန္ဝင္ခၾင့္မရမႀာ စိုးရိမ္လုိႛ ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ မေလ႖ာက္ေတာ့ဘူးလိုႛ မစုစုေႎၾးက ေဴပာပၝတယ္။ မစုစုေႎၾးကို ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ RFA ႟ုံးခၾဲကေန ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔