ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ ဳကံႂေတၾႚေနရတဲ့ ယာယီႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္နဲႛ အလုပ္လုပ္ခၾင့္ သက္တမ္းတိုးဖိုႛကိစၤ

ထိုင္းႎုိ္င္ငံက ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾအတၾက္ ယာယီ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ဴပႂလုပ္ဖိုႛ စာရင္းသၾင္းတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မႀာ အခုခဵိန္ထိ အလုပ္သမား ၂ ေသာင္း ၇ ေထာင္နီးပၝး စာရင္းသၾင္း႓ပီး႓ပီလိုႛ ထိုင္း အလုပ္သမားဌာနအ႒ကီးအကဲက ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၇ ရက္ မေနႛက ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။ ဒီသတင္းအရဆိုရင္ ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ အလုပ္သမား လက္မႀတ္ ရႀိဳကတဲ့ ဴမန္မာအလုပ္သမား ၁ သန္း ေကဵာ္ထဲမႀာ ၂ ေသာင္း ေကဵာ္ပဲ မႀတ္ပံုတင္ေသးတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2010-02-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္း ငၝးဖမ္းေရယာဥ္မဵားေပၞ အလုပ္လုပ္သည့္ ဴမန္မာ ေ႟ၿႚေဴပာင္း အလုပ္သမားတစုကို ထိုင္းႎိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ပတာနီဴပည္နယ္ရႀိ ဆိပ္ကမ္းတခုတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ထိုင္း ငၝးဖမ္းေရယာဥ္မဵားေပၞ အလုပ္လုပ္သည့္ ဴမန္မာ ေ႟ၿႚေဴပာင္း အလုပ္သမားတစုကို ထိုင္းႎိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ပတာနီဴပည္နယ္ရႀိ ဆိပ္ကမ္းတခုတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

လာမဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၈ ရက္ေနႛကို ယာယီ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ စာရင္းသၾင္းရမဲ့ ေနာက္ဆံုးရက္အဴဖစ္ ထိုင္းအစိုးရက သတ္မႀတ္ထားပၝတယ္။ ယာယီႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ လုပ္မယ္လိုႛ စာရင္းသၾင္းတဲ့ အလုပ္သမားကိုပဲ လက္ရႀိ အလုပ္သမားလက္မႀတ္ သက္တမ္း ေနာက္ထပ္ ႎႀစ္ႎႀစ္ထိ တိုးေပးမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလဲ ထိုင္းအစိုးရက ေဳကညာထားပၝတယ္။

၂၈ ရက္ေနႛေနာက္ပိုင္း စာရင္းမသၾင္းတဲ့ အလုပ္သမားေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛေတာ့ ႎိုင္ငံဴခားသား အလုပ္သမားေရးရာ စီမံခန္ႛခၾဲမႁေကာ္မတီ ဥကၠႉအဴဖစ္တာဝန္ယူထားတဲ့ ထိုင္းဒုတိယ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ကာခ႗န္ပရာဆတ္က အလုပ္သမားေတၾ ႎႀိမ္နင္းေရးနဲႛ ေနရပ္ဴပန္ပိုႛေရး ကိစၤေတၾကို တရားဝင္ တာဝန္ေပးမယ္လိုႛ ေဳကညာထားပၝတယ္။

ထိုင္းအစိုးရက ႎိုင္ငံဴခားသား အလုပ္သမားဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းဖိုႛ နည္းလမ္း ရႀာေဖၾခဲ့ရာမႀာ ပထမ အဆင့္အေနနဲႛ အလုပ္သမား လက္မႀတ္ရႀိေနဳကသူေတၾက ဘယ္တိုင္းဴပည္ ဘယ္ေဒသက ဘယ္သူ ဘယ္ဝၝေတၾ ဴဖစ္ေဳကာင္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရေတၾရဲ့ တရားဝင္ အသိအမႀတ္ဴပႂ လက္မႀတ္ဴပႂလုပ္ဖိုႛ နဲႛ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲႛ အဲဒီလို ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံအလိုက္ ေဖာ္ဴပႎိုင္တဲ့ အေထာက္အထားရႀိမႀ ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ခၾင့္နဲႛ အလုပ္သမားလက္မႀတ္ ဆက္လက္ထုတ္ေပးမႀာ ဴဖစ္တယ္ဆို႓ပီး ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ကတည္းက စတင္ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တာပၝ။

အဲဒီလို သက္ဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံအစိုးရေတၾက ထိုင္းႎုိင္ငံမႀာအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ကိုယ့္ႎိုင္ငံသားကို အသိအမႀတ္ဴပႂတဲ့ လက္မႀတ္ကို ထုတ္ေပးဳကရာမႀာ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾအတၾက္ စစ္အစိုးရက ယာယီႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္လိုႛ ေခၞဆိုထားတဲ့ အနီေရာင္စာအုပ္တအုပ္ ထုတ္ေပးမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီေနရာမႀာ လာအိုနဲႛ ကေမႝာဒီးယားႎိုင္ငံက အလုပ္သမားေတၾအတၾက္ ဴပႍနာနဲႛအခက္အခဲ သိပ္မ႒ကီးေပမဲ့၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံက အလုပ္သမားေတၾအတၾက္ေတာ့ ဴပႍနာက အေတာ္႒ကီးေနပၝ တယ္။ ယာယီ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္အတၾက္ စာရင္းသၾင္းဖိုႛ ဴမန္မာ အလုပ္သမားေတၾက တာခဵီလိတ္၊ ဴမ၀တီနဲႛ ရေနာင္းမႀာ ဖၾင့္လႀစ္ေပးထားတဲ့ ဌာနေတၾကို သၾားရမႀာပၝ။

အခုလို ထိုင္းအစိုးရ ေဆာင္႟ၾက္ေနတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ထိုင္းစီးပၾားေရးဖက္မႀာေရာ ဴမန္မာ အလုပ္သမားေတၾဖက္မႀာပၝ အခက္အခဲေတၾ ရႀိေနတဲ့အေဳကာင္း ေရႀႚေန ဦးမင္းလၾင္ဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ ေတၾႚရတဲ့ အခက္အခဲေတၾက အဓိက ၃ ခု ရႀိတယ္လိုႛ ေရာင္ဴခည္ဦး အလုပ္သမားအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ဦးမိုးေဆၾက ေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ တရားမဝင္ ေရာက္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား စုစုေပၝင္း ၂ သန္းေကဵာ္ ရႀိ႓ပီး အဲဒီထဲမႀာ လူဦးေရတဝက္ဴဖစ္တဲ့ ၁၁ သိန္းကသာ အလုပ္သမားလက္မႀတ္ ရႀိဳကတာပၝ။ အဲဒီလို အလုပ္သမား လက္မႀတ္ရႀိတဲ့ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾကို ယာယီ ႎိုင္ငံကူး လက္မႀတ္ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ထိုင္းအလုပ္သမားဝန္႒ကီးအဖၾဲႚ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ေတၾထဲ ပုဂံ႓မိႂႚမႀာ ေဆၾးေႎၾးခဲ့႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾ ခဵခဲ့ပၝ တယ္။ အဲဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾက အလုပ္သမား ၁ သန္းေကဵာ္ ယာယီႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္အတၾက္ လုပ္ေပးရမဲ့ကိစၤမႀာ ၂ အုပ္စုခၾဲ႓ပီး ပထမ ၆ သိန္းကို ဒီႎႀစ္ထဲ လုပ္ေပးမယ္၊ ဒုတိယ ၆ သိန္းကို ေနာက္ႎႀစ္မႀာ လုပ္ေပးသၾားမယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾကလည္း ယာယီ မႀတ္ပံုတင္ဴပႂလုပ္ဖိုႛ စာရင္းသၾင္းမဲ့ ကိစၤကို လာအိုနဲႛ ကေမႝာဒီယားအာဏာပိုင္ေတၾလို ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾက ထိုင္းႎိုင္ငံထဲမႀာပဲ လာေရာက္ ေဆာင္႟ၾက္ေပးေအာင္ တိုက္တၾန္းေပးဖိုႛ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတၾကို ဒီရက္ထဲမႀာ တင္ဴပထားတယ္ပၝတယ္။

ထိုင္းႎုိင္ငံက ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ ဳကံႂေတၾႚေနရတဲ့ ယာယီ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္နဲႛ အလုပ္လုပ္ခၾင့္ ကတ္ဴပားသက္တမ္းတိုးဖိုႛ ကိစၤေတၾကို RFA မႀ ကိုေနရိန္ေကဵာ္က စုစည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

စုစည္းတင္ဴပခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔