ဴမန္မာအလုပ္သမား အင္အား ၁၅၀ ထိုင္းအစိုးရထံ အခဵက္ ၇ ခဵက္ တင္ဴပ

ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ ေရာက္ေနတဲ့ ေ႟ၿႚေဴပာင္း ဴမန္မာအလုပ္သမား အင္အား ၁၅၀ ခန္ႛဟာ အလုပ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛ ေပၝင္း႓ပီး ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၆ ရက္ေနႛ မနက္ပိုင္းမႀာ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾရဲ့ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခၾင့္ သက္တမ္း ထပ္တိုးေပးဖိုႛ အပၝအဝင္ အခဵက္ ၇ ခဵက္ပၝတဲ့ အလုပ္သမား အခၾင့္အေရးေတၾကို ထိုင္းအစိုးရထံ ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။
2010-02-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ ေ႟ၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမားမဵား ဗန္ေကာက္႓မိႂႚတၾင္ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၆ ရက္ေနႛက ခဵီတက္ဆႎၬဴပ ေတာင္းဆိုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ ေ႟ၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမားမဵား ဗန္ေကာက္႓မိႂႚတၾင္ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၆ ရက္ေနႛက ခဵီတက္ဆႎၬဴပ ေတာင္းဆိုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

ထိုင္းမႀာေရာက္ေနတဲ့ ေ႟ၿႛေဴပာင္း ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾအေနနဲႛ ယာယီ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ လိုအပ္တဲ့ ပံုစံေတၾ ဴဖည့္စၾက္ ေလ႖ာက္ထားဴခင္း မရႀိရင္ လာမဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၈ ရက္ေနႛက စ႓ပီး အလုပ္လုပ္ခၾင့္သက္တမ္း တိုးေပးေတာ့မႀာ မဟုတ္တဲ့အေဳကာင္း ထိုင္း အလုပ္သမားဝန္႒ကီးဌာနကေန ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေနႛတုန္းက ထုတ္ဴပန္ထားခဵက္ကို ဴပန္႓ပီး ဴပင္ဆင္ေပးဖိုႛ အဓိက ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကတာပၝ။ ခဵီတက္ ေတာင္းဆိုရာမႀာ ဦးေဆာင္ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ မဟာခဵိႂင္က ဴမန္မာအလုပ္သမား ကိုစိန္ေဌးက RFA ကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

“ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ အလုပ္သမားေတာ္ေတာ္မဵားမဵား အဲ့ဒၝေတၾက နားမလည္ေသးဘူး၊ အဲ့ဒၝကို သူက အခဵိန္ကန္ႛသတ္လိုက္တဲ့ အခၝကဵေတာ့ အလုပ္သမားေတၾအတၾက္ အခက္အခဲ ဴဖစ္သၾားတယ္ေပၝ့ေနာ္၊ ေနာက္ ႓ပီးေတာ့ ပၾဲစားကုမၯဏီေတၾကေန႓ပီးေတာ့ အဴမတ္႒ကီးစားေနတာေတၾ အဲ့ဒၝကိုလည္း ထိန္းခဵႃပ္ ေပးဖိုႛ၊ ေနာက္ ႓ပီးေတာ့ ႎုိင္ငံသားစိစစ္ေရး အစီအစဥ္ကို မဝင္ခဵင္တဲ့သူေတၾ ဘာေတၾညာေတၾ ဆိုလိုႛရႀိရင္လည္း ဒၝမႀမဟုတ္ ဝင္တယ္ သိုႛေသာ္လည္း မေအာင္ဴမင္ဘူးေပၝ့ေနာ္ ဟုိကေန လက္မခံဘူးဆိုတဲ့သူေတၾအတၾက္လည္း ဴပန္႓ပီးေတာ့ အစိုးရအေနနဲႛ စဥ္းစားေပးဖိုႛ။ အဲ့ဒၝေတၾ သၾား႓ပီးေတာင္းဆိုတာ။”

ထိုင္းဘတ္ေငၾ ေဴခာက္ရာေလာက္ပဲ ကုန္ကဵမဲ့ ယာယီပတ္စ္ပိုႛနဲႛဗီဇာအတၾက္ ပၾဲစားကုမၯဏီေတၾကတဆင့္ ဴပႂလုပ္ေနဳကရတာမႀာ အလုပ္သမားေတၾအေနနဲႛ ဘတ္ေငၾ ေဴခာက္ေထာင္ကေန တေသာင္းအထိ ေပးေနရတဲ့ အတၾက္ အခက္အခဲေတၾ ရႀိဳကတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီေနႛေတာင္းဆိုဳကတဲ့အထဲမႀာ ယာယီႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ကိစၤကို ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ နားလည္သေဘာေပၝက္ေအာင္ လုပ္ေပးဖိုႛနဲႛ အဲဒီလက္မႀတ္ကို ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာလာ႓ပီး ဴပႂလုပ္ေပးႎိုင္ေအာင္ ညိၟႎိႁင္းစီစဥ္ေပးဖိုႛ၊ အလုပ္သမားေတၾအေနနဲႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေနရာေဴပာင္းေ႟ၿႚ႓ပီး အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခၾင့္ဴပႂဖိုႛ စတာေတၾလည္း ပၝဝင္တယ္လိုႛသိရပၝတယ္။

ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾပၝတဲ့ စာေတၾကို ထုိင္အစိုးရဝန္႒ကီးခဵႃပ္႟ံုး သာမက ဗန္ေကာက္႓မိႂႚအေဴခစိုက္ အိုင္အယ္လ္အို႟ံုးကိုပၝ သၾား႓ပီး ေပးခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဒီလႁ္ရႀားမႁကို Migrant Working Group ေ႟ၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားအေရး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ေရးအဖၾဲႚ၊ Action Network For Migrants အလုပ္သမားအေရး လႁပ္ရႀားမႁကၾန္ရက္အဖၾဲႚနဲႛ ထိုင္းအလုပ္သမားအေရး ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးအဖၾဲႚေတၾက ဦးေဆာင္႓ပီး ဴပႂလုပ္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အလားတူ ထုိင္းႎိုင္ငံေဴမာက္ပိုင္း ခဵင္းမုိင္႓မိႂႚမႀာလည္း ဴမန္မာ ေ႟ၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမား ၅၀ နီးပၝးဟာ ဒီကေနႛ မနက္ ခဵင္းမိုင္ခ႟ိုင္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး႟ံုးကိုသၾား႓ပီး အဲဒီေတာင္းဆိုခဵက္ ၇ ခဵက္ပၝစာကို ဒုတိယခ႟ိုင္ဝန္ထံ ေပးအပ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔