ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးတိုးတက္မႁႎႁန္း ၇ရာခိုင္ႎႁန္းအထိ ရႀိႎိုင္

2006-10-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ သဘာ၀ဓာတ္ေငၾႚ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခဵမႁ တုိးလာတဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ တုိင္းဴပည္ရဲ့ စီးပၾားေရးဖၾံႚ႓ဖိႂးမႁ ရာႎႁန္းတုိးလာခဲ့တယ္လုိႛ ကမႝာ့ေငၾေဳကး ရန္ပုံေငၾအဖဲၾႚ (IMF)ရဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခဵမႁ တုိးလာတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ဝင္ေငၾတုိးလာတဲ့အတၾက္ လာမယ့္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဧ႓ပီလမႀာကုန္ဆုံးမယ့္ ဘၸာေရးႎႀစ္အတၾင္း စီးပၾားေရး ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္မႁႎႁန္းဟာ ၇ ရာႎႁန္းအထိ ရႀိႎုိင္ေဳကာင္း IMF ကေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊

႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎႀစ္က ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ စီးပၾားေရးဖၾံႚ႓ဖိႂးႎႁန္းဟာ ၄.၅ နဲႛ ၅.၅ အဳကားမႀာရႀိခဲ့တယ္လုိႛ IMF က တၾက္ခဵက္ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊

အခုလုိ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚေရာင္းလုိႛ ဝင္ေငၾတုိးလာတာေဳကာင့္ စီးပၾားေရးဖၾံႚ႓ဖိႂးမႁ ႎႁန္းတုိးလာေပးမယ့္၊ တုိင္းဴပည္ရဲ့ ေရရႀည္ ႔ကယ္ဝခဵမ္းသာမႁကေတာ့၊ စစ္အစုိးရရဲ့ မတည္႓ငိမ္တဲ့ စီးပၾားေရးေပၞလစီေတၾနဲႛ ေငၾေဳကးေဖာင္းပၾမႁေတၾ အကန္ႛအသတ္ေတၾ ရႀိေနဆဲပဲ လုိႛလည္း IMF ကေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အခုလုိ သဘာ၀ဓာတ္ေငၾႚေတၾ အေရာင္းပုိလာခဲ့တာကေတာ့ ဴမန္မာဴပည္ မုတၨမ ပင္လယ္ေကၾႚထဲက ရဲတံခၾန္နဲႛ ရတနာ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚတၾင္းေတၾကေန ထုိင္းႎုိင္ငံကုိ တင္ပုိႛမႁ တုိးဴမၟင့္ခဲ့တာေဳကာင့္ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီသဘာ၀ဓာတ္ေငၾႚတၾင္းေတၾကေန ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ လုိအပ္တဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငၾႚေလာင္စာရဲ့ ၂၀ ရာခုိင္ႎႁန္းကုိ ဴဖည့္တင္းေပးေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရဲတံခၾန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငၾႚတၾင္းကုိေတာ့၊ မေလးရႀား ေရနံကုမၯဏီ၊ ဂဵပန္ႎုိင္ငံက နိပၾန္အၾိႂင္းလ္နဲႛ ထုိင္းႎုိင္ငံပုိင္ PTTEP ေရနံကုမၯဏီတုိႛက လုပ္ကုိင္ေနတာ ဴဖစ္႓ပီး၊ ရတနာ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚတၾင္းကုိေတာ့ ဴပင္သစ္ တုိတယ္ကုမၯဏီနဲႛ အေမရိကန္ ယူႎုိကယ္လ္ ကုမၯဏီေတၾက လုပ္ကုိင္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုလုိ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚေရာင္းရတဲ့အတၾက္ စီးပၾားဖၾံႚ႓ဖိႂးမႁႎႁန္း တက္လာခဲ့ေပမယ့္၊ အဴခားစီးပၾားေရးကၸေတၾမႀာေတာ့ တုိးတက္မႁသိပ္မရႀိလႀဘူး လုိဆုိပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံက သဘာ၀ အရင္းအဴမစ္ေတၾဴဖစ္တဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ၊ ပင္လယ္ထၾက္ကုန္နဲႛ က႗န္းသစ္ တင္ပုိႛေရာင္းခဵမႁေတၾကေန တုိင္းဴပည္စီးပၾားေရးရဲ့ ထက္ဝက္ေလာက္ ရႀိေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္က ဘဏ္ေတၾ ႓ပိႂလဲခဲ့႓ပီး၊ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆုိႛမႁေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာ့ထုတ္ကုန္ေတၾ ဴပည္ပတင္ပုိႛခၾင့္ ပိတ္ပင္ခံရေပမယ့္ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႎႀစ္အတၾင္း တုိင္းဴပည္စီးပၾားေရးဟာ ႎႀစ္စဥ္ ၁၁ ရာခုိင္ႎႁန္းကေန ၁၃ ရာခုိင္ႎႁန္းအထိ တုိးတက္လာေနေဳကာင္း ဴမန္မာနအဖစစ္အစုိးရကေတာ့ ေ႔ကးေဳကာ္ေနပၝတယ္၊ IMF ကမႝာ့ေငၾေဳကး ရန္ပုံေငၾအဖဲၾႚ႒ကီးကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံက စီးပၾားေရးဖၾံႚ႓ဖိႂးမႁႎႁန္းကုိ ၄.၅ ကေန ၅.၅ ရာႎႁန္းတၾင္း ရႀိေဳကာင္း တၾက္ခဵက္ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ၂၀၀၃ခုႎႀစ္ စီးပၾားေရးဖၾံႚ႓ဖိႂးမႁႎႁန္းကုိေတာ့ လုံး၀မရႀိဘဲ သုညလုိႛသာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔