ဝနဲႛ မုန္းလားအဖၾဲႛ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ေဴပာင္းေရး စစ္အစိုးရနဲႛ ေဆၾးေႎၾး

ဴမန္မာစစ္အစုိးရ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ေဴပာင္းလဲေရး ေဆၾးေႎၾးဖိုႛအတၾက္ ရႀမ္းဴပည္ ေဴမာက္ ပိုင္း အထူးေဒသ (၂) ဝဴပည္ ေသၾးစည္း ညီညၾတ္ေရးတပ္ UWSA နဲႛ ရႀမ္းဴပည္အထူးေဒသ (၄) မုန္းလား အဖၾဲႛတိုႛဟာ ဒီကေနႛ (ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၅ ရက္ေနႛ)မႀာ စစ္အစုိးရ ညၟိႎႁိင္းေရးမႀႃး ဒု-ဗိုလ္ခဵႂပ္ဳကီး ရဲဴမင့္နဲႛ ေတၾႛဆံု ေဆၾးေႎၾးမယ္လုိႛ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္း တရုတ္ ဴမန္မာနယ္ဴခားသတင္းေတၾအရ သိရပၝတယ္။
2010-02-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဝဴပည္နယ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးေနႛ ႎႀစ္၂ဝဴပည့္ အခမ္းအနား ဧ႓ပီ ၁၇ရက္ေနႛက ပန္ဆန္းတၾင္ ကဵင္းပစဥ္ စစ္ေရးဴပေနေသာ ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရး (UWSA) တပ္ဖၾဲႚမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo Courtesy of UWSA)
ဝဴပည္နယ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးေနႛ ႎႀစ္၂ဝဴပည့္ အခမ္းအနား ဧ႓ပီ ၁၇ရက္ေနႛက ပန္ဆန္းတၾင္ ကဵင္းပစဥ္ စစ္ေရးဴပေနေသာ ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရး (UWSA) တပ္ဖၾဲႚမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo Courtesy of UWSA)
(Photo Courtesy of UWSA)

ဒီလိုေဆၾးေႎၾးဖိုႛအတၾက္ ဝတပ္ဖၾဲႛက ေခၝင္းေဆာင္ ဦးေပၝက္ယူခဵန္း ကိုယ္တိုင္ စစ္အစိုးရ နယ္ေဴမခံ တန္ႛယန္း စစ္ေဒသကို ေရာက္ရႀိေနဴပီဴဖစ္ဴပီး မနက္ပိုင္းမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အရာရႀိနဲႛ ေဆၾးေႎၾးမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝ တယ္။ ဦးစိုင္းလင္းေခၝင္းေဆာင္တဲ့ မုန္းလားအဖၾဲႛကိုေတာ့ ညေနပိုင္းမႀာ ေတၾႛမယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ေဴပာင္းလဲေရး ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဖက္က ဝေခၝင္းေဆာင္ကို လားရိႁိးဴမိႂႛကို လာ ေရာက္ဖိုႛ အဳကိမ္ဳကိမ္ဖိတ္ဳကားခဲ့ေပမယ့္ ဝဖက္က အဳကိမ္ဳကိမ္ ဴငင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၂ ရက္ေနႛမႀာ တရုတ္အစိုးရအရာရႀိတဦးရဲႛ ဳကားဝင္ေဆာင္ရၾက္မႁနဲႛ ေနာက္ဆံုး ဒီကေနႛ တန္ႛယန္း စစ္ဗဵႃဟာမႀာ ေတၾႛဆံုတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ ဝ ေခၝင္းေဆာင္တခဵိႂႛကို ကုိးကားဴပီး တရုတ္ ဴမန္မာနယ္စပ္ စစ္ေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ေဴပာပၝတယ္။

"က႗န္ေတာ္တိုႛလည္း အဲဒၝကို သတင္းေတာ့ ဳကားပၝတယ္။ ဗိုလ္ရဲဴမင့္က ဝသဖ ဥကၠႉ ဦးေပၝက္ယူခဵန္းကို ေလး႒ကိမ္ရႀိ႓ပီ ေခၞတာ၊ ဒၝပၝနဲႛဆိုရင္ေပၝ့ေနာ္။ ဇန္နဝၝရီ လဆန္းကတခၝ၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၆ ရက္ေနႛက တခၝ၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၄ ရက္ေနႛက တခၝ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ အဲဒီ သံုး႒ကိမ္မဴဖစ္တဲ့အခၝ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၀ ရက္ေနႛမႀာ ဦးေပၝက္ယူခဵန္းတိုႛက ဴပန္ဖိတ္ပၝတယ္။ ဦးရဲဴမင့္ ပန္ဆန္းကိုလာဖိုႛ တ႟ုတ္အစိုးရအေနနဲႛလည္း ဦးရဲဴမင့္ကို သၾားဖိုႛ တိုက္တၾန္းပၝတယ္။ မသၾားဘူးခင္ဗဵ။ မသၾားပဲ အခု ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၅ ရက္ေနႛကို လာဖိုႛ၊ တန္ႛယန္းကို လာမယ္လိုႛ သူအေဳကာင္းဳကား႓ပီး တန္ႛယန္းမႀာ ေတၾႚဖိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီဖက္ကလည္း အဲလိုေအာက္မႀာ သၾားမႀ ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းႎိုင္မယ္ ဆို႓ပီးေတာ့ ဦးေပၝက္ယူခဵန္းနဲႛ အဖၾဲႚကေတာ့ သၾားဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ထားတယ္။ တန္ႛယန္းမႀာ။"

ဒီလို အဳကိမ္ဳကိမ္ ဴငင္းေနတဲ့ဳကားက စစ္အစိုးရဖက္က အဳကိမ္ဳကိမ္ ေတာင္းဆိုေနခဲ့တာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ တိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾအဳကား သံသယ ရႀိေနခဲ့ဳကပၝတယ္။

ထိုင္းႎုိင္ငံအေဴခစိုက္ ရႀမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းရဲႛ         အဆိုအရ အခု ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ဦးေပၝက္ယူခဵန္း လံုဴခံႂေရး အတၾက္ အာမခံဖိုႛ တရုတ္အရာရႀိတဦးလည္း လိုက္ပၝသၾားတယ္လိုႛ ေရးသားေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ဒီကေနႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾရဲႛ ရလဒ္ကေတာ့ ခန္ႛမႀန္းဖိုႛ ခက္ပၝတယ္လိုႛလည္း ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ေဴပာပၝတယ္။

အပစ္ခတ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႛေတၾကို ေရၾးေကာက္ပၾဲအမီ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္ခံ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ေဴပာင္းလဲေရး မႎႀစ္က ဧဴပီလကတည္းက ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဖိအားေပးေနခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဝ လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႛ UWSA နဲႛ ကခဵင္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႛ KIO တုိႛလို အင္အားဳကီး လက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႛေတၾက လက္မခံပဲ ဴငင္းဆိုေနတဲ့အတၾက္ မဴပီးဴပတ္ဘဲ ရႀိေနခဲ့ပၝတယ္။ ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးတပ္ဟာ လက္နက္ကိုင္ အင္အား ၃ ေသာင္းနီးပၝး ရႀိဴပီး ဦးစိုင္းလင္းရဲႛ ရႀမ္းေဴမာက္ အထူးေဒသ (၄) မုန္းလား အဖၾဲႛကေတာ့ တပ္သား ၃ ေထာင္ေကဵာ္ ရႀိတယ္လိုႛ ေလ့လာသူေတၾက ခန္ႛမႀန္း ထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔