ကေလးစစ္သားကို အိမ္ဴပန္ေခၞခၾင့္မရ၍ ILO အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္သိုႛ တိုင္မည္

ပဲခူးတိုင္း ေကဵာက္တံခၝး႓မိႂႚနယ္ ဖဒို႓မိႂႚ ရပ္ကၾက္ ၄ မႀာ ေနထိုင္တဲ့ အသက္ ၁၅ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ ေမာင္ညဏ္လင္း႓ဖိႂးဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇၾန္လက ပဲႎၾယ္ကုန္း ရထားဘူတာမႀာ ကေလးစစ္သားအဴဖစ္ အဖမ္းဆီးခံရ႓ပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း ဝန္းသို႓မိႂႚမႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ အမႀတ္ ၁၁၁ ေဴခဴမန္တပ္ရင္းကို ပိုႛေဆာင္ ခံခဲ့ရပၝတယ္။
2008-10-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကေလးစစ္သား ပေပဵာက္ေရးကိစၤမဵားကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးရန္ ကေလးမဵားႎႀင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမဵားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မီးစ္ ရာခဵစ္ကာ ကူမားရား ဆၾာမိ (ဝဲ) သည္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊ ဇၾန္လ၊ ၂၇ရက္ေနႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေနဴပည္ေတာ္သိုႛ သၾားေရာက္၍ ထိုအခဵိန္က ယာယီဝန္႒ကီးခဵႂပ္ (ယခုဝန္႒ကီးခဵႂပ္) ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ (ယာ)ႎႀင့္ ေတၾႚဆံုစဥ္ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကေလးစစ္သား ပေပဵာက္ေရးကိစၤမဵားကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးရန္ ကေလးမဵားႎႀင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမဵားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မီးစ္ ရာခဵစ္ကာ ကူမားရား ဆၾာမိ (ဝဲ) သည္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊ ဇၾန္လ၊ ၂၇ရက္ေနႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေနဴပည္ေတာ္သိုႛ သၾားေရာက္၍ ထိုအခဵိန္က ယာယီဝန္႒ကီးခဵႂပ္ (ယခုဝန္႒ကီးခဵႂပ္) ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ (ယာ)ႎႀင့္ ေတၾႚဆံုစဥ္ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီေနာက္မႀာေတာ့ မံု႟ၾာ႓မိႂႚနယ္ အရာေတာ္႓မိႂႚကေန တမိုင္ေလာက္ေဝးတဲ့ စစ္အေဴခခံ ေလ့ကဵင့္ေရး သင္တန္းေကဵာင္းမႀာ တပ္သားသစ္ ကိုယ္ပိုင္နံပၝတ္ တ ၃၉၄၁၅၆ အဴဖစ္နဲႛ စစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ေနရေဳကာင္း ေမာင္ညဏ္လင္း႓ဖိႂးက ေနအိမ္ကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလမႀာ စာေရး အေဳကာင္းဳကားလာမႀ မိဘေတၾက သူအဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ေမာင္ညဏ္လင္း႓ဖိႂးဟာ အသက္ ၁၈ ႎႀစ္ မဴပည့္ေသးတဲ့ အဴပင္ ဖဒို အထက္တန္းေကဵာင္းမႀာ နဝမတန္း ေကဵာင္းသားအဴဖစ္ စာသင္ဳကားေနဆဲ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ပညာဆက္လက္သင္ဳကားဖိုႛ သၾားေခၞခဲ့ေပမဲ့ သင္တန္းေကဵာင္းက ခၾင့္မဴပႂခဲ့ဘူးလိုႛ အစ္မဴဖစ္သူ မတင္ေဌးက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

မတင္ေဌး။            ။ “အိမ္ကေန ထၾက္သၾား႓ပီးေတာ့ ၃ လဳကာမႀ စာထည့္ခၾင့္၊ ဆက္သၾယ္ခၾင့္ ဴပႂတယ္ေလ၊ သူတိုႛ စစ္စကားအရ ေဴပာရရင္ေတာ့ ကိုယ္ပိုင္နံပၝတ္ ကဵမႀေပၝ့၊ အဲဒီအခၝကဵမႀ ကိုယ္ကလည္း ဘယ္ကိုေရာက္ ေနတယ္ဆိုတာ သိရတယ္ေလ၊ သိရတဲ့အခၝကဵေတာ့ သူႛေနာက္ကို လုိက္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ေကဵာင္း ေထာက္ခံစာ၊ စခန္းေထာက္ခံစာ ေထာက္ခံခဵက္ သံုးမဵိႂးနဲႛ သၾားတာ၊ ဒၝေပမဲ့သူတိုႛက သင္တန္းသံုးလ ဴဖစ္ေန႓ပီတဲ့ ဘယ္လိုမႀ ဴပန္ေခၞလိုႛ မရေတာ့ဘူး ၄ လခၾဲပဲ တက္ရမယ္၊ ၁ လခၾဲပဲ လိုပၝေတာ့တယ္ေပၝ့၊ ”

“တကယ္လိုႛ သင္တန္းဆင္း႓ပီးရင္လည္း အိမ္ကို အလည္လာခၾင့္ ရႀိပၝတယ္ေပၝ့၊ တကယ္လိုႛ ခေလးကို သင္တန္းဆင္း႓ပီး သၾားလိုႛ စစ္သား ဴဖစ္သၾားခဲ့ရင္လည္း လိုရာ သူဝၝသနာပၝရာလိုင္း သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းသားဆိုေတာ့လည္း ေကဵာင္းတက္လိုႛ ရပၝတယ္ေပၝ့ သူတိုႛက ဒီလို စည္း႟ံုးထားတာကိုး။”

အေဴခခံ စစ္သင္တန္း ေလ့ကဵင့္ေရးေကဵာင္းအတၾင္းမႀာ ကေလးစစ္သားေတၾဟာ လံု႓ခံႂေရး အေစာင့္ေတၾ ဳကားမႀာ တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္နဲႛ ေနထိုင္ေနရတယ္လိုႛလည္း ေမာင္ညဏ္လင္း႓ဖိႂးရဲ့ အစ္မက ဆက္ေဴပာ ပၝတယ္။

မတင္ေဌး။            ။ “သူတိုႛ ေရခဵိႂးလည္း အေစာင့္နဲႛ ထားတာေလ၊ ထမင္းစားလည္း အေစာင့္နဲႛပဲ၊ အိမ္သာသၾားလည္း အေစာင့္နဲႛပဲ ထားတာ အဴပင္မႀာကလည္း ကင္းခဵထားတယ္၊ ကင္းကိုမႀ ေနာက္ထပ္ ကင္းက ထပ္ဆင့္ ရေသးတယ္၊ သူတိုႛမႀာက ပံုစံေပးထားတဲ့အတိုင္း ေနေပၝ့။ အဴပစ္တခုေတၾႚလိုႛကေတာ့ အဲဒီမႀာ ေမႀာက္႓ပီးေတာ့ ထန္းပလပ္နဲႛခဵတာေပၝ့၊ ထၾက္ေဴပးလိုႛ မိရင္လည္း မလၾယ္ဘူးတဲ့၊ အေသ႟ိုက္တာပဲတဲ့ ကဵမေရႀႚတင္ အဲဒီမႀာ ထန္းပလပ္နဲႛ အေဆာ္ခံထိတာလည္း ေတၾႚခဲ့ရတယ္။

စစ္သင္တန္းကို တက္ေရာက္ေနတဲ့ သင္တန္းသားေတၾထဲမႀာ ေမာင္ညဏ္လင္း႓ဖိႂးအ႟ၾယ္ ကေလးစစ္သားေတၾ အဴပင္ သူႛထက္ ငယ္႟ၾယ္သူေတၾကိုလည္း ေတၾႚခဲ့ရတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

မတင္ေဌး။            ။ “သင္တန္းေကဵာင္းကေတာ့ သင္တန္းတခုကို ၂၅၀ ရႀိတယ္၊ ရႀိတဲ့အခၝကဵေတာ့ သူတိုႛ ၂၅၀ေလး ေလာက္ကေတာ့ ကဵမေတၾႚတာေပၝ့ေနာ္၊ သူထက္ ငယ္တာေလးေတၾလည္း ကဵမေတၾႚရတယ္၊ ကဵမ အဲဒီမႀာ တညေတာ့ အိပ္ရတယ္၊ အိပ္႓ပီးေတာ့ ေနာက္ေနႛ ဴပန္တဲ့အခၝကဵေတာ့ ခေလးေတၾက ဆယ္ေယာက္က ကဵမကို စာ ၁၀ ေစာင္ ထည့္ေပးလိုက္တယ္၊ ကဵမေဴပာတယ္ နင္တိုႛအိမ္က သိလားလိုႛ ေမးလိုက္တဲ့အခၝ ကိုယ့္ခေလးလိုပဲ အိမ္က မသိဘူးတဲ့၊ အခုမႀ ဆက္သၾယ္ေရး လုပ္ရတဲ့ သေဘာေပၝ့။ ”

ေမာင္ညဏ္လင္း႓ဖိႂး ပညာဆက္လက္ သင္ဳကားႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေဆာင္႟ၾက္ ေပးေနတဲ့ လမ္းဴပဳကယ္ အဖၾဲႚေခၝင္းေဆာင္ ပဲခူး႓မိႂႚက ေရႀႚေန ဦးေအးဴမင့္ကို သၾားေရာက္တိုင္ဳကား ထားတယ္လိုႛ အမဴဖစ္သူက ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

လမ္းဴပဳကယ္အဖၾဲႚရဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ ေရႀႚေန ဦးေအးဴမင့္က ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ရန္ကုန္အေဴခစိုက္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ဴဖစ္တဲ့ ILO ကို ဆက္လက္တိုင္ဳကားသၾားမယ္လိုႛ RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအးဴမင့္။            ။ “ဒီဟာေတၾကို ဒၝ႟ိုက္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ သန္းေ႟ၿဆီ၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္ သိန္းစိန္ဆီ၊ ဒၝေတၾကို ပိုႛေပးရမႀာ၊ သူတိုႛကလည္း တိုင္ပၝလိုႛ ေဴပာတာကို၊ ILO နဲႛလည္း ကေလးစစ္သားကိစၤက စာခဵႂပ္ခဵႂပ္ထားတယ္ ကတိပဋိဉာဥ္ေတၾ ရႀိထားတဲ့အတၾက္ အဲဒီလည္း ပိုႛမယ္ ILO ႟ံုးလည္း ပိုႛမယ္၊ အန္ကယ့္ အေတၾႚအ႒ကံႂအရေတာ့ ႎိုင္ငံေတာ္ လူ႒ကီးေတၾ၊ ဝန္႒ကီးေတၾဆီ ေရာက္ဖိုႛဆိုတာ ILO ႟ံုးက စာသာလ႖င္ ေရာက္ႎိုင္တဲ့အတၾက္ ဒီကေလးရဲ့ ေမာင္ညဏ္လင္း႓ဖိႂးရဲ့ အစ္မရယ္၊ အန္ကယ္ရယ္ သၾား႓ပီးေတာ့ အဲဒီ တိုင္စာေတၾနဲႛအတူ ဒီ ေကဵာင္းေထာက္ခံစာေတၾလည္း သၾားပိုႛမယ္။”

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ တည္ဆဲ ဥပေဒအရ အသက္ ၁၈ ႎႀစ္မဴပည့္သူေတၾကို စစ္မႁထမ္းခၾင့္ မရႀိဘူးလိုႛ ဥပေဒ ဴပဌာန္းထားတာ ရႀိေပမ့ဲ အသက္မဴပည့္ေသးတဲ့ ကေလးေတၾကို အစိုးရကေရာ အတိုက္အခံ လက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚအစည္းေတၾကပၝ စစ္မႁထမ္းခိုင္းေနတာေတၾ အမဵားအဴပား ရႀိတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢနဲႛ ႎိုင္ငံတကာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက မဳကာခဏ ထုတ္ဴပန္ေဴပာဆိုေလ့ ရႀိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔