အေမရိကန္႒ကိႂးခုန္ ခဵန္ပီယံ ခဵင္းေကဵာင္းသားေလး ပဵန္ပီခန္

2007-12-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Piangpi_150px.jpg
အသက္ ၈ ႎႀစ္အရၾယ္ ေမာင္ပဵန္ပီခန္ဟာ ဂရင္းစ္ဘိုရို႓မိႂႛ ဂဵက္ဖာဆင္ မူလတန္းေကဵာင္း တတိယတန္းမႀာ ပညာသင္ယူေနသူဴဖစ္႓ပီး Vault ေခၞ ေဴခႎႀစ္ဖက္နဲႚစုံခုန္ေသာ အားကစားတၾင္ အေမရိကန္ႎုိင္ငံရဲႚ စႆခဵိန္သစ္တင္ခဲ့ပၝတယ္။ (Coutesry: Family Photo)

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ေဴမာက္ကယ္ရိုလိုင္းနားဴပည္နယ္၊ ဂရင္းစ္ဘိုရို႓မိႂႚမႀာ ေနထိုင္တဲ့ ခဵင္းတိုင္းရင္းသား ဦးကပ္ပူရဲႚသား ပဵန္ပီခန္ဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေနႚက ေကဵာင္းအားကစား႓ပိႂင္ပၾဲ ႒ကိႂးခုန္ကစားနည္းမႀာ အရၾယ္နဲႚအတန္းအလိုက္ သတ္မႀတ္ထားတဲ့ အေမရိကန္ စံခဵိန္ကို ခဵိႂးလိုက္ပၝတယ္။ အသက္ ၈ ႎႀစ္အရၾယ္ ေမာင္ပဵန္ပီခန္ဟာ ဂရင္းစ္ဘိုရို႓မိႂႛ ဂဵက္ဖာဆင္ မူလတန္းေကဵာင္း တတိယတန္းမႀာ ပညာသင္ယူေနသူပၝ။ သားဴဖစ္သူ စံခဵိန္ခဵိႂးလိုက္တဲ့အေဳကာင္းကို ဖခင္ဴဖစ္သူ ဦးကပ္ပူက အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးကပ္ပူ။ ။ လၾန္ခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေနႚက ကဵင္းပတဲ့ သူတုိႛေကဵာင္းမႀာပဲ ကဵေနာ့သားက ႒ကိႂးခုန္၊ ႒ကိႂးခုန္တာက ေဴခႎႀစ္ဖက္နဲႚစုံခုန္တာ၊ အဲဒၝကုိ သူက အ႒ကိမ္မနားတမ္း ခုန္လိုက္တာ အ႒ကိမ္ေပၝင္း ၄၀၀ နဲႚ အေမရိကန္ႎုိင္ငံတခုလံုးမႀာ သူႚအတန္းနဲႚသူႚအရၾယ္မႀာ ပထမရ႓ပီး စံခဵိန္သစ္ တင္ခဲ့ပၝတယ္။

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္တုန္းက တင္နက္ဆီဴပည္နယ္က ကိုးႎႀစ္အရၾယ္ ေလးတန္းေကဵာင္းသားေလးတေယာက္ စံခဵိန္တင္ခဲ့တဲ့ အ႒ကိမ္ ၃၀၂ ႒ကိမ္ကို ေမာင္ပဵန္ပီခန္က အ႒ကိမ္ ၄၀၀ ခုန္႓ပီး စံခဵိန္ခဵိႂးခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ သူႚရဲႚသတင္းကို ေဒသဆိုင္ရာ သတင္းစာေတၾ၊ ရုပ္ဴမင္သံဳကားဌာနေတၾက ေဖၞဴပခဲ့ဳကတဲ့အဴပင္၊ PFA ေခၞ Project Fit America အေမရိကန္ ကဵန္မာေရး စီမံခဵက္အသင္းရဲႚ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာရဲႚ စံခဵိန္ရႀင္သစ္ စာရင္းမႀာလည္း ဓၝတ္ပံုနဲႚတကၾ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္ကလာတဲ့ ကေလးတေယာက္အေနနဲႚ အခုလို သူႚအသက္အရၾယ္တန္းမႀာ အေမရိကန္တဴပည္လံုးရဲႚ စံခဵိန္ကို ခဵိႂးလိုက္ႎိုင္တာနဲႚ ပတ္သက္လိုႚ ဖခင္တေယာက္အေနနဲႚ ခံစားခဵက္ကို ဦးကပ္ပူက အခုလို ေဴပာဴပ ပၝတယ္။

ဦးကပ္ပူ။ ။ ကဵေနာ္လည္း အစတုန္းက ကေလးပဲ ဘာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ဝမ္းသာပၝတယ္ဆုိ႓ပီး ရုိးရုိးပဲ ခဵီးကဵႃးခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ကဵေနာ့အမဵိႂးသမီးနဲႚ ဴပန္႓ပီးစဥ္းစားဳကည့္ေတာ့၊ ဟာ မဟုတ္ေသးပၝဘူး ေတာ္ေတာ္ထူးဆန္းတာပဲလုိႚ ကဵေနာ္တုိႚဴမန္မာဴပည္ကလာတဲ့ အမဵိႂးမဵိႂးမႀာ လူေတာ္လူေကာင္းေတၾ အမဵား႒ကီး လာဳကတယ္။ အေမရိကန္ႎုိင္ငံ စံခဵိန္တင္တာ တေယာက္မႀ မရႀိေသးဘူး၊ ကဵေနာ့ သားေလးက ဴပန္စဥ္းစားဳကည့္ေတာ့ အံ့ဳသစရာပဲဆုိ႓ပီးေတာ့ ႎႀစ္ေယာက္သား အင္မတန္မႀ ဝမ္းေဴမာက္ဂုဏ္ယူ႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာဴပည္ကလာတဲ့လူေတၾထဲမႀာ သူက ပထမဆံုးပဲဆုိ႓ပီး တခဵိႂႚလူေတၾကေဴပာေတာ့ ကဵေနာ္ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ဂုဏ္ယူမိပၝတယ္။ ဦးကပ္ပူတိုႚမိသားစုဟာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကို ဂၾမ္က႗န္းကတဆင့္ ေရာက္ရႀိလာခဲ့ဳက တာဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုအခၝ သူတိုႚေနထိုင္တဲ့ ေဴမာက္ကယ္ရိုလိုင္းနားဴပည္နယ္၊ ဂရင္းစ္ဘိုရို႓မိႂႚကို ေရာက္ရႀိလာဳကတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေပၝင္း ၁၀၀ ေကဵာ္ရႀိေန႓ပီဴဖစ္လိုႚ ဴမန္မာအသိုင္းအဝိုင္းတခု ဴဖစ္ေပၞေရး ေဆာင္ရၾက္ေနေဳကာင္း ဦးကပ္ပူက ေဴပာပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔